Kontaktinformasjon

Håndverkerklagenemnda

Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 
Tlf.: 23 08 86 60
E-post

 

Årsberetning

Håndverkerklagenemnda

Klagenemnda behandler tvister mellom forbrukere og håndverker som oppstår når håndverker gjør arbeider på en forbrukers eiendom. Den behandler bare saker som skal løses etter håndverkertjenesteloven - altså ikke saker som gjelder nybygg.

Håndverkerklagenemnda er etablert som et samarbeid mellom

Håndverkeren må være medlem av en av disse foreningene for å få tvisten behandlet, og tvisten må gå om verdier over kr 7 500 inkl. mva. Les mer om vilkårene for å klage her (lenke til den fulle teksten)

Om Håndverkerklagenemnda
Nemnda består av en uavhengig leder, to representanter fra den bransjeforeningen håndverkeren er medlem av, og to representanter fra Huseiernes Landsforbund.

Oversikt over klagenemndas representanter

Før du klager
Før du klager saken inn for Håndverkerklagenemnda, må du ha reklamert skriftlig til håndverkeren. Dette må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget – og senest innen fem år etter at arbeidet er utført. Blir partene ikke enige, kan klagen sendes til Håndverkerklagenemnda. Klagen kan tidligst fremsettes tre uker etter at skriftlig reklamasjon er sendt bedriften og senest innen 1 år etter  dette tidspunkt.  En forutsetning for klagerett til Håndverkerklagenemnda er at klager har betalt uomtvistet beløp.

Noen av bransjeforeningene som håndverkeren er medlem av kan tilby deg behandling av klagen i en lokal nemnd. Er du ikke fornøyd med resultatet der, kan du klage videre til Håndverkerklagenemnda.

Hvordan du klager
Klagen må fremsettes på fastsatt skjema som du kan laste ned her, eller få ved henvendelse til Huseiernes Landsforbund eller Håndverkerklagenemndas sekretariat. Klagen må inneholde en begrunnelse for ditt krav, og hva du ønsker skal bli resultatet. Legg ved all dokumentasjon av betydning for saken (kontrakt, rapport fra sakkyndige, brev- og mailutveksling, fotos mm). En klage til nemnda avbryter foreldelsesfristen. Behandling i Håndverkerklagenemnda kan også erstatte behandling av saken i Forliksrådet.
All kommunikasjon med klagenemnda foregår på norsk.

Klage til nemnda er gratis for forbrukeren.

Kontaktinformasjon klagenemndas sekretariat

Slik behandles klagesaken
Når klagen er mottatt, blir den oversendt til bransjeorganisasjonen som er part i saken. Håndverkeren får en frist på seg til å komme med sin versjon av saken, normalt 3 uker. Så gis partene anledning til nok ett skriftlig innlegg hver, før saken sendes til Håndverkerklagenemnda for avgjørelse.

Les mer om saksgangen her.

Senest 3 måneder fra du sender saken inn til Håndverkerklagenemnda skal du ha mottatt nemndas avgjørelse. Får du ikke medhold i klagen, står du fritt til å ta saken vider til domstolen.

Adresser

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no