Kontaktinformasjon

Håndverkerklagenemnda

Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 
post@handverkerklagenemnda.no

 

Årsberetning

Håndverkerklagenemnda

Klagenemnda behandler tvister mellom forbrukere og håndverker som oppstår når håndverker gjør arbeider på en forbrukers eiendom. Den behandler bare saker som skal løses etter håndverkertjenesteloven - altså ikke saker som gjelder nybygg.

Håndverkeren må være medlem av en av foreningene nevnt under for å få tvisten behandlet, og tvisten må gå om verdier over kr 5000 inkl. mva. Les mer om vilkårene for å klage her.

Håndverkerklagenemnda er etablert som et samarbeid mellom


Håndverkerklagenemnda er godkjent 22.9.2017 av Det kongelige barne- og likestillingsdepartement etter lov om godkjenning av av klageorganer for forbrukersaker.

Om Håndverkerklagenemnda
Nemnda består av en uavhengig leder, to representanter fra den bransjeforeningen håndverkeren er medlem av, og to representanter fra Huseiernes Landsforbund.

Oversikt over klagenemndas representanter

Før du klager
Før du klager saken inn for Håndverkerklagenemnda, må du ha reklamert skriftlig til håndverkeren. Dette må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget – og senest innen fem år etter at arbeidet er utført. Blir partene ikke enige, kan klagen sendes til Håndverkerklagenemnda. Klagen kan tidligst fremsettes tre uker etter at skriftlig reklamasjon er sendt bedriften og senest innen 1 år etter  dette tidspunkt.  Det bemerkes at du etter håndverkertjenestelovens § 23 kun har anledning til å holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer dine krav som følge av mangelen. Ved urettmessig tilbakehold vil du dessuten kunne bli ilagt morarente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m

Noen av bransjeforeningene som håndverkeren er medlem av kan tilby deg behandling av klagen i en lokal nemnd. Er du ikke fornøyd med resultatet der, kan du klage videre til Håndverkerklagenemnda.

Hvordan du klager
Klagen må fremsettes på fastsatt digitalt skjema som du finner her. Klagen må inneholde en begrunnelse for ditt krav, og hva du ønsker skal bli resultatet. Legg ved all dokumentasjon av betydning for saken (kontrakt, rapport fra sakkyndige, brev- og mailutveksling, fotos mm). En klage til nemnda avbryter foreldelsesfristen. Behandling i Håndverkerklagenemnda kan også erstatte behandling av saken i Forliksrådet.
All kommunikasjon med klagenemnda foregår på norsk.

Klage til nemnda er gratis for forbrukeren.

Kontaktinformasjon klagenemndas sekretariat

Slik behandles klagesaken
Når klagen er mottatt, blir den oversendt til bransjeorganisasjonen som er part i saken. Håndverkeren får en frist på seg til å komme med sin versjon av saken, normalt 3 uker. Så gis partene anledning til nok ett skriftlig innlegg hver via klageportalen, før saken sendes til Håndverkerklagenemnda for avgjørelse.

Les mer om saksgangen her.

Klageorganet skal informere partene så snart det har mottatt nødvendige og relevante dokumenter fra begge parter og saksbehandlingen kan begynne. Resultatet av klagebehandlingen skal gjøres tilgjengelig for partene innen 90 dager fra dette tidspunktet. I særlig komplekse saker kan fristen forlenges. Partene skal informeres om forlengelsen og om ny frist.

Adresser

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring