Kontaktinformasjon

Håndverkerklagenemnda

Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 
post@handverkerklagenemnda.no

 

Årsberetning

Handverkerklagenemnda >

  • Bunntekster

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Håndverkerklagenemnda (HN) (org. nr. 960 951 581). HN er en klagenemnd for forbrukere for klagesaker som behandles iht lov om håndverkertjenester, og retter seg mot håndverkerbedrifter som er medlem i en av de bransjeforeninger som er tilsluttet HN.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

I den utstrekning HN behandler personopplysninger er formålet med behandlingen å ivareta klagere og innklaget håndverkerbedrifter sine interesser på best mulig måte.

Hvilke personopplysninger som behandles

HN behandler i hovedsak følgende personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon (navn, e-postadresse, tlf.nr., arbeidssted, tittel, mv.) fra forbrukerklagere
  • Kontaktinformasjon (navn, e-postadresse, tlf.nr., arbeidssted, tittel, mv.) fra innklagede håndverkerbedrifter (både medlemsbedrifter og ikke-medlemsbedrifter)
  • Ustrukturerte data (typisk e-postdialog) knyttet til HN sin saksbehandling som håndverkerklagenemnd

Behandlingen er begrenset til det som er nødvendig for å ivareta funksjonen som forbrukerklagenemnda.

HN er behandlingsansvarlig mht. de ovenstående personopplysningene. All behandling skjer i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning på området. HN sin IT-drift er satt bort til ekstern databehandler som iht. signert databehandleravtale plikter å følge det samme regelverket.

Behandlingsgrunnlag

HN sin behandling av personopplysninger er hjemlet i ulike behandlingsgrunnlag. De mest
aktuelle er:

  • Oppfyllelse av lov/vedtekter; jfr. GDPR, artikkel 6, nr. 1, bokstav b
  • Berettiget interesse; jfr. GDPR artikkel 6, nr. 1, bokstav f

Hvis HN har behov for å benytte personopplysningene til et annet formål enn det de
opprinnelig ble innhentet for, vil dette ikke skje uten en forutgående informasjon og
innhenting av samtykke fra den registrerte dersom berettiget interesse ikke er gyldig
behandlingsgrunnlag.

Innhenting, lagring og sletting av personopplysninger

HN innhenter kun personopplysninger i det omfang dette kan begrunnes i lov og det
vedtektsfestede formålet om å ivareta en forsvarlig og grundig klagesaksbehandling.

Personopplysninger lagres forsvarlig og gjøres ikke tilgjengelige for uvedkommende.

Personopplysninger som behandles med grunnlag i berettiget interesse, lagres så lenge
opplysningene har relevans.

Personopplysninger som er innhentet på grunnlag av en rettslig forpliktelse, lagres så lenge det
er nødvendig, iht. aktuell lovgivning/vedtekter.

E-post inneholdende dokumentasjon av HNs aktiviteter lagres så lenge dokumentasjonen har
relevans.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet https://handverkerklagenemnda.no/ benytter cookies tilfølgende formål:

  • Teknisk nødvendige cookies
  • CorepublishSession

Nettstedets cookies behandler ikke personopplysninger, og det kreves derfor ikke at det skal
innhentes samtykke i henhold til gjeldende regelverk.

Rett til å kreve innsyn, retting, sletting og portabilitet

Registrerte har rett til innsyn i de opplysningene HN har registrert om vedkommende. Videre kan registrerte be om retting av feilaktige registreringer, protestere mot behandlingen eller kreve sletting og/eller portabilitet av registrerte personopplysninger der dette er relevant.

Våre databehandlere er:

  • NHO Servicepartner v/dataleverandør www.consort.no (CRM-system)
  • CoreTrek AS, www.coretrek.no (Nettside, klageportal, mv)

Innsigelser

Registrerte har rett til å klage dersom vedkommende mener HN ikke etterlever personvernlovgivningen. Klage rettes til Datatilsynet som aktuell tilsynsmyndighet.

Kontakt

Spørsmål som angår HNs behandling av personopplysninger kan rettes til:

Håndverkerklagenemnda
v/sekretær Trond Martinussen
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo

Telefon: 93 08 78 79

E-post: post@handverkerklagenemnda.no

Oppdatering av personvernerklæringen

HN forbeholder seg retten til ensidig å endre og oppdatere erklæringen.

Sist oppdatert 02.02.2022

Adresser

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring