Klage over utførte murerarbeider på fasaden i forbindelse med at taket ble lagt om.

Klagen gjelder kvaliteten på utførte murerarbeider på fasaden på et eldre bygg samt påstått feilaktig montering av vindusbrett under vinduene hos klager. Innklagede viste beklagelig liten interesse for å bidra til å oppklare saken, hvilket var hovedårsaken til at klager vant fram fullt ut.

2) Nemndas vurdering av saken:

Klagen ble behandlet første gang på nemndas møte 16.04.18. På grunn av en beklagelig misforståelse var imidlertid nemnda den gang ikke beslutningsdyktige, ved at en av nemndsrepresentantene ikke avga møte. Saken ble likevel diskutert av de tilstedeværende nemndsmedlemmer, ikke minst i håp om at det skulle kunne være mulig for nemnda å bidra til at partene kunne finne fram til en minnelig løsning. I etterkant har nemndas leder derfor forsøkt å komme i kontakt med partene. Nemnda hadde behov for å innhente en sakkyndig vurdering av de murerarebeider som har vært utført på klagers boligfasade. Beklageligvis har det ikke lykkes å få noe tilbakespill fra innklagede. Dette til tross for gjentatte forsøk. Klager har på sin side medvirket adekvat, men ønsket ikke å ta hele kostnaden alene med en sakkyndig vurdering. Noen slik foreligger derfor ikke. Nemnda hadde foreslått at partene kunne dele kostnadene likt mellom seg. I stedet har nemnda på anmodning fått oversendt mange bilder av fasaden, vinduer med karmer m.m. Dette har - i mangel av noe bedre - vært til betydelig hjelp. Disse bildene har nemndas medlemmer studert både under møtet mandag 18.06 og forut for dette.

Slik nemnda ser saken, er det åpenbart at de murerarbeider som innklagede har utført hos klager (og naboen, som bor i samme bygg og også står som klager) nærmest er uten enhver verdi. Like klart er det at vindusbrettene er feilaktig montert. Nemnda ser det som mest sannsynlig at monteringen av disse har vært en del av murerarbeidene, og altså av den del av arbeidene som skulle utføres etter regning Det er imidlertid ikke mulig for nemnda uten å kunne dra på befaring og uten hjelp av en sakkyndig vurdering å vurdere konkret kostnadene med å foreta en adekvat utbedring. Klart er det imidlertid at det er innklagede som ved sin unnlatelse av å bidra på noen som helst måte, er den direkte årsaken til dette.

Klager har holdt tilbake et beløp på tilsammen kr. 44.602,- som gjelder rest for takarbeidene og kr. 27.084,- for murerarbeidene, tilsammen kr. 71.686,-. I tillegg kommer i utgangspunktet renter av det tilbakeholdte beløp. Slik nemnda ser saken bør anvaret for den situasjon som er oppstått i sin helhet tilskrives innklagede, og nemnda mener derfor at klager ikke skal være forpliktet til å betale noe ytterligere. Nemnda ser det ikke som usannsynlig at hele det beløp som er holdt tilbake vil gå med for utbedring. Nemnda ser det heller ikke som usannsynlig at det vil kunne vise seg nødvendig å foreta utbedringer når vindusbeslagene skal fjernes og monteres på nytt - på en korrekt måte.  Vi snakker her også om arbeider som skulle ha vært ferdigstillet for ca 2,5 år siden, hvor innklagede ikke har vist noen interesse for å sluttføre arbeidene i første omgang og deretter for å bidra for å tilrettelegge saken for behandling og avgjørelse i håndverkerklagenemnda.

3) Vedtak:

Klagen tas til følge. Klagerne er ikke forpliktet til å betale noe ytterligere beløp for de arbeider som innklagede har utført. Innklagede sender kreditnotaer på de to beløp som står ubetalte. Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda har ved behandlingen bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseirenes Landsforbund), Pål Sagen og Kasper Kaarbø (VBL) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring