Kontaktinformasjon

Håndverkerklagenemnda

Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 
Tlf.: 23 08 86 60
E-post

 

Årsberetning

Handverkerklagenemnda >

 • Klager hadde mottatt faktura for arbeid han mente han ikke hadde bestilt, men ikke fått det han hadde bedt om og engasjert innklagede for.

  Partene var uenige om hva oppdraget egentlig gikk ut på. Klager mente at det var utført arbeid han ikke hadde bedt om og at innklagede hadde fakturert uten å levere det resultat han egentlig hadde engasjert innklagede for. Innklagede mente på sin side at de arbeider som var urført var helt nødvendige for å kunne levere det klager hadde bedt om.
 • Tolkning av inngått avtale - Var avtalen et prisoverslag eller en fastprisavtale og om krav om spesifisert faktura uansett var reist for sent?

  Spørsmålet til avgjørelse var om rørlegger og forbuker hadde inngått en fastprisavtale eller om det var et prisoverslag som var gitt. Det var ingen uenighet om det fakturerte beløp, men forbuker ville ha en spesifikasjon av fakturaen med timelister, materialforbruk .m.m noe han ikke fikk og heller ikke har krav på ved en fastprisavtale. Nemnda kom under dissens (3-2) til at det forelå en avtale inngått i henhold til et gitt prisoverslag. Etter en konkret vurdering av de kalkyler som var lagt til grunn for prisoverslaget, ble det konkludert med å tilkjenne klageren et mindre prisavslag.
 • Spørsmål om utøvende rørlegger hadde opptrådt grovt uaktsomt ved å la et rør stå igjen ved røromlegging i kjeller.Den absolutte reklamasjonsfrist på 5 år i håndverkertjenesteloven var gått ut, så grov uaktsomhet måtte konstateres.

  Det var på det rene at utøvende rørlegger hadde latt en "rørstubb" på ca. 1 meter stå igjen da han skulle skifte rørene i klagers bolig. Røret var det som gikk i sålen gjennom murveggen fra utsiden og inn i kjelleren. Arbeidene ble utført i 2013, så alle reklamasjonsfrister var derfor utløpt. Nemnda kom til at det ikke kunne konkluderes med at det forelå grov uaktsomhet fra rørleggers side, noe som er et av 2 kriterier for at reklamasjonsfristen fortsatt skulle gjelde. Rørlegger hadde heller ikke handlet i strid med redelighet og god tro som er det annet kriterium.
 • Krav om prisavslag på grunn av tidsforbruk. Uenighet om det var gitt et prisoverslag.

  Klageren mente at det var gitt et prisoverslag på arbeid med å oppfylle en omfattende mangelsrapport fra klagerens strømleverandør. Nemndas oppfatning var at det ikke kunne sannsynliggjøres at et slikt overslag var gitt. Nemnda fant i store trekk at innklagedes faktura var innenfor det akseptable, dog med unntak av kostnad for innkjøp av verneutstyr. Klageren hadde fått et godt resultat som var helt nødvendig.
 • Uenighet om klager var forpliktet til å betale for ekstra kabellegde i forbindelse med inst. av el-bil lader kjøpt

  Klageren hadde kjøpt el-bil lader "ferdig montert på vegg inkl. 10 meter kabel fra sikringsskap". Det oppsto uenighet om klager var forpliktet til å betale for 20 m. kabel som ble brukt utover de 10 som var inkludert. Det var på det rene at innklagede ikke hadde sagt noe til klageren verken før eller under monteringen om at det ville gå med meget mer enn 10 meter. Nemnda var klar i sin kritikk av innklagedes manglende oppfyllelse av sin veilednings- og opplysningsplikt, men mente likevel at innklagede hadde krav på oppgjør. Klageren kunne og burde kanskje også ha forstått at tillegg ville komme, og han hadde også alle muligheter til å spørre. Laderen var montert slik den skulle og fullt ut fagmessig. Det var intet å si på pris.
 • Spørsmål om det er gitt et bindende prisoverslag.

  Klageren mente at det var gitt et bindende prisoverslag under den første befaring der innklagede var tilkalt. innklagede selv nektet for dette og henviste blant annet til at intet skriftlig var nedfelt og at den ansatte som var på befaringen ikke var legitimert til å gi et slikt overslag. Ytterligere uenighet mellom partene om den ene av de to fakturaer klager hadde mottatt gjaldt avtalte tilleggsarbeider eller betaling for oppmøte og feilsøking.
 • Uenighet omkring prisen på avtalte tilleggsarbeider. Prinsipielle betraktninger fra nemnda om foreldelse.

  Saken gjaldt uenighet om pris for avtalte tilleggsarbeider hvor det i realiteten var de meget høye transportkostnadene som var årsaken til uenigheten. Innklagedes restkrav var imidlertid, basert på det faktum nemnda måtte legge til grunn, helt utvilsomt foreldet for ganske lenge siden. Nemnda tok stilling til prinsipielle spørsmål rundt foreldelse og nemndas stilling/funksjon i den forbindelse. Oppdragsmottakers opplysningsplikt ble også diskutert av nemnda, men uten at det var nødvendig å avgjøre spørsmålet.
 • Uenighet om konsekvensene av en inngått endringsavtale.

  Partene hadde inngått en avtale om utførelse av en totalentreprise til fast pris, med 4 underentreprenører. Rett før oppstart av arbeidene ble det avtalt at underentreprenørene skulle sende sine fakturaer direkte til klager som også skulle betale dem direkte til dem. Etter ferdigstillelse oppsto et frostproblem hvor det ble avdekket at to rør var blitt lagt for nær hverandre, eventuelt at det ene rør burde ha vært isolert. Innklagede mente at klager nå måtte forholde seg direkte til den underentreprenør som han mente var ansvarlig for feilen. Klager derimot fastholdt at han hadde forholdt seg til totalentreprenøren under hele prosessen og fortsatt måtte kunne gjøre dette med en reklamasjon.
 • Uenighet om ferdigstillelsesgrad, hvem som hadde skyld i manglende dokumentasjon m.m. krav om erstatning for tapte husleieinntekter.

  Partene klarte ikke å bli enige om ferdigstillelse av et relativt omfattende elektrisk arbeid i klagers utleieleilighet. Samsvarserklæring m.m. var derfor ikke levert. Begge parter mente at den annen part var umulig å avtale noe som helst med. Nemnda reiste kritikk mot begge parter og påla innklagede å ferdigstille slik at nødvendig lovpålagt dokumentasjon kunne utarbeides før fullt oppgjør kunne kreves. Det ble også innvilget et mindre prisavslag. For øvrig ble klagers krav avvist.
 • Tvist om det var gitt et bindende prisoverslag.

  Klager mente det var gitt et bindende prisoverslag av innklagedes representant under den befaring som ble gjennomført hvor oppdraget ble gitt. Alt skjedde muntlig. Det ble også hevdet av klager at det ble levert feildimensjonert kabel. Nemnda var enig med klager og tilkjente et prisavslag, dog ikke så meget som klager hadde krevet.
 • Uenighet om omfanget av en muntlig inngått avtale om remontering av et takbeslag og skiftning av noen ødelagte takstein.

  I forbindelse med remontering av et takbeslag og utskiftning av noen takstein som var blitt ødelagt i forbindelse med at beslaget blåste ned, oppsto uenighet om hva som egentlig var avtalt mellom partene. Nemnda kom frem til at det som ble utført måtte sies å være avtalt. Dette spesielt fordi utskiftning av en del ekstra stein som også var ødelagt ikke innebar veldig mye mer arbeid rent tidsmessig. Nemndas leder presiserte for sin del at den profesjonelle part har et særlig ansvar for å klargjøre hva et oppdrag omfatter. Denne plikt var ikke godt nok ivaretatt. Det ble også presisert av nemndsleder at det er god skikk å betale det beløp en klager mener han bør betale, og ikke holde hele fakturasummen tilbake slik det ble gjort her.
 • Uenighet om hvor meget klager skulle betale for tilleggsarbeider på taket på klagers anneks - spørsmål om innklagedes opplysningsplikt.

  innklagede hadde gitt et fast tilbud på utbedring av klagers tak. "Under marsjen" ble de toppdaget at det var betydelige råteskader som burde utbedres utover det som var beskrevet i tilbudet. Partene ble enige om at det skulle utføres, men klager fikk til tross for mange henvendelser ingen antydning om hva det ville kunne koste, ei heller antydningsvis. Når så klager intet hørte før ca.10 måneder deretter, kom nemnda til at det måtte gis et relativt betydelig avslag i det fakturerte beløp. dette til tross for at innklagede hadde delt opp beløpet i 4 like store deler som han mente at klager kunne betale i løpet av 1 år.
 • Uenighet om forståelsen av inngått avtale hernder om fakturaen størrelse

  Klagen gjaldt størrelsen på mottatt faktura for utførte rørarbeider. Mangelfull kommunikasjon og oppfølgning fra innklagedes side førte til en endelig faktura som var høyere enn hva klager hadde grunn til å regne med. Også passivitet fra klagers side, men innklagede som den profesjonelle part måtte bære hovedansvaret for den situasjon man var kommet opp i. Prisavslag gitt til tross for at det ikke kunne påvises at fakturaen oversteg gjengs priser.
 • Avtaleforståelse og spørsmål om det foreligger en mangelfull installasjon

  Saken gjelder forståelse av en inngått avtale, om den omfattet også innkassing av rør etter at de var flyttet samt om et badekar var blitt installert korrekt.
 • Uenighet om en gitt

  Saken gjelder tolkning av et gitt "prisoverslag". Nemnda påpekte at hvis en tjenesteyter først sier noe om pris skriftlig, må han være meget klar hvis han mener at "antydningen" ikke var ment å være bindende som et prisoverslag. Den profesjonelle part, her innklagede, må sørge for tilstrekkelig klargjøring. Nemnda konkluderte med at innklagede hadde krav på 15% tillegg til prisantydningen, men ikke kunne kreve utbetalt hele det beløp som var fakturert.
 • Sak 60/18: Uenighet om størrelsen på fakturaen med påstått for høyt tidsforbruk samt anførsel om at timeoverslag ble gitt.

  Saken gjelder i realiteten uenighet om det ble gitt en form for bindende opplysning om det tidsforbruket som ville gå med til utførelse av et elektrikeroppdrag. Nemnda går gjennom reglene for bevisføringsplikt (bevisbyrde) ved uenighet om pris/oppgitt tidsforbruk er gitt forut for et oppdrag.
 • Uenighet om det ble inngått noen avtale om demontering av radiatorer hos klager, eller om det bare skulle foretas en befaring med derav følgende pristilbud.

  Innklagede rørlegger ble kontaktet pr.telefon av klager i forbindelse med at han hadde kjøpt bolig som var under oppussing. Han bodde på det tidspunkt ikke der selv. Klager mener at innklagede bare ble bedt om å ta en befaring og så gi et tilbud på demontering av boligens radiatorer. Innklagede derimot mener at et konkret oppdrag ble gitt og også utført. Partene er enige om at rørlegger senere ble bedt om å remontere. Klager nekter å betale noe. Han ville aldri demontert hvis han hadde hatt noen anelse om at det ville bli så kostbart som det viste seg.
 • Uenighet om utførelse av rørtjenester - krav om erstatning for indirekte tap.

  Innklagede mente at det ikke var forsvarlig å gå videre med utførelse av et røroppdrag hvis ikke badevegg ble åpnet. Uenighet om den faktura som da ble sendt og konsekvensene av at arbeidene ikke ble sluttførte og at klager måtte engasjere annen rørlegger. Krav om tilbakebetaling, om å få dekket annen rørleggers faktura samt om erstatning for indirekte økonomisk tap.
 • Uenighet om oppsett av faktura for elektrikertjenester m.m.

  Saken gjelder: Innklagede hadde beregnet samme pris for kjøring til å fra tjenestestedet som for selve installasjonen samt beregnet seg fakturagebyr.
 • Uenighet om innklagede kunne kreve tillegg til oppgitt ca pris utover de 155 SOM HÅNDVERKERTJENESTELOVENS §32 NR. 2 GIR ANLEDNING TIL

  Tvisten gjaldt om det var gitt et bindende prisoverslag fra tjenesteyters side (noe det vel nærmest var enighet om) og dernest om han likevel kunne kreve betalt et beløp utover de maksimalt 15% som håndverkertjenesteloven gir anledning til i slike situasjoner. Innklagede kunne dokumenter at han hadde bruket lenger tid enn opprinnelig beregnet samt at han også hadde brukt mer materiell. Han kunne imidlertid ikke på tilstrekkelig vis sannsynliggjøre eller dokumentere at klageren hadde akseptert tillegg og endringer mens arbeidet pågikk. det medførte at prisoverslaget måtte legges til grunn.
 • Sak 16/18 uenighet om det var inngått en fast pris avtale eventuelt et prisoverslag ved utførelse av røarbeider

  Tvisten gjelder i hovedsak om det ble inngått en muntlig avtale om fast pris som omfattet også materialene, eventuelt om det var gitt et bindende prisoverslag, jfr. Håndverkertjenesteloven § 32 (2). Nemnda kom til at det var så stor uklarhet omkring avtaleinngåelsen at oppdraget måtte bli å bedømme som regningsarbeide hvor "gjengs priser" legges til grunn. det var også en uenighet mellom partene om arbeidenes utførelse samt om de materialprisene som ble fakturert var for høye. Nemnda kom til at innklagede burde utføre visse utbedringsarbeider hos klager samt innvilge klager et mindre avslag på materialprisene.
 • Uenighet om bindende prisoverslag ble gitt under befaring.

  Det ble gjennomført befaring på det sted oppdraget skulle utføres i forkant av at oppdraget ble gitt. Partene er uenige om hva som her ble sagt og avtalt. Intet av det som skal ha blitt sagt er senere blitt bekreftet skriftlig. Spørsmål om bevisbyrden for at det er sagt noe rettslig bindende om pris.
 • Uenighet om hva som ble avtalt i forbindelse med leveranse av elektrotjenster - spørsmål om reklamasjon.

  Saken gjelder konkret merkostnad klager mener å være påført av innklagede i forbindelse med nedgraving av strømkabler til klagerens byggeprosjekt samt et el-skap klager mottok og betalte for, men som han mener han ikke hadde bruk for. Nemnda behandler spørsmålet om klager har reklamert, dvs. sagt fra om de krav han vil reise, både innen rimelig tid og tilstrekkelig tydelig.
 • Protokoll i sak 08/17 med rådgivende vedtak i møte 22.05.17

  Saken gjelder: Klage over manglende utførte elektriske arbeider i klagers sikringsskap i forbindelse med at annet oppdrag ble utført der samt i sameiets fellesanlegg.
 • PROTOKOLL I SAK 24/16 MED RÅDGIVENDE VEDTAK I MØTE 01.12.16

  Saken gjelder: Klage over pris på utførte rørleggertjenester utført i henhold til regning. Klagen gjelder også mangelfull dokumentasjon for innklagedes innkjøp av materiell.
 • Protokoll i sak 9/16

 • Protokoll i sak 11/16 med rådgivende vedtak i møte 06.06.16

  Saken gjelder: Klage over fakturaer for utførte rørleggertjenester på klageres eiendom store tilsammen kr. 22.119,- Arbeidene refererer seg til skifte av trykkreduksjonsventil samt hovedstoppekran m.m. Klagen gjelder fakturaenes størrelse.
 • Protokoll i sak 4/16 med rådgivende vedtak i møte 06.06.16

  Saken gjelder: Spørsmål om en faktura stor kr. 9640,- for utførte rørleggerarbeider skal betales, eller om det arbeid fakturaen gjelder er å anse som reklamasjonsarbeider på tidligere utførte arbeider for klager.
 • Forståelsen av en fastprisavtale om utførelse av rørleggertjenester

 • Protokoll i sak 5/14 med rådgivende vedtak i møte 01.12.14.

  Saken gjelder: reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid på grunn av påstått for høy pris på materiell samt for mye oppgitt tid i fakturaen. Klagen er sendt saksbehandler 21.10.14

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring