Spørsmål om innklagede burde ha konsultert klageren før innkjøp av nye og ganske dyre toalettseter i forbindels emed et oppdrag for klageren. Innklagede tidsforbruk i forhold til oppgitt tid i fakturaen var også omstridt.

Klageren kontaktet innklagede bedrift spesielt fordi et av hans to toaletter sto og rant. Det var også tidvis det samme problem med leilighetens andre toalett, så klageren ønsket begge utbedret. Samtidig, men ikke prioritert, omfattet også oppdraget skifte av toalettsetene til typen "soft close". Klageren ble ikke kontaktet før innkjøpet av setene for godkjennelse av pris. Denne viste seg av fakturaen etter klagerens syn å være svært høy og klageren krevet derfor prisavslag. Hvilke type toalett klageren faktisk hadde var også et tema i saken samt også innklagedes oppgitte tidsforbruk. Klagen ble forkastet. Nemnda så det slik at prisen på setene ikke var urimelig høy og at innklagede bedrift ikke burde/skulle ha kontaktet klageren ffør innkjøpet for godkjennelse av pris. Tidsforbruket i fakturaen var etter nemndas mening ikke for høyt oppgitt i forhold til den tid som faktisk gikk med.

2) Nemndas vurderinger:

Nemnda vil innledningsvis bemerke at det må legges til grunn at klageren hadde 2 toaletter i sin leilighet av typen "Vegghengt Gustavsberg Nautic 5530." Dette både i følge konkrete opplysninger fra klageren selv, men også i følge klagerens egen FDV perm for leiligheten som nemnda har fått se kopi av. Det klageren ba innklagede om var derfor - ikke en prioritert del av innklagedes oppdrag, men likevel et ønske fra klageren - å skifte begge toalett setene til en type som kalles "soft close", men fortsatt av typen Gustavsberg Nautic.

 Klager ønsket originale deler. Det var derfor utvilsomt det som innklagede burde ha kjøpt inn. Når dette er sagt, er nemnda imidlertid godt kjent med at prisene på toalettseter varierer svært meget. Typen "soft close" er uansett merke et sete av betydelig høyere kvalitet og derfor dyrere enn den typen klageren hadde. Det er også slik at seter av mange typer kan passe utmerket til forskjellige toaletter. Det er åpenbart at den type klageren faktisk har fått, passer til hans toaletter. Det vi derfor i realiteten snakker om er prisen. Er den prisen som klageren er blitt fakturert for så høy at klageren burde ha vært kontaktet før innkjøpet? I denne forbindelse skal bemerkes at pris aldri var noe tema mellom partene. Fakturering skulle skje etter medgått tid med materialkostnader til "gjengs priser". Nemnda har også sjekket Gustavsbergs priser, og seter av typen "soft close" innenfor "nautic-segmentet". Disse prisene ligger omtrent på samme nivået som "Gustavsberg Nordic" gjør. At det er mulig å få betydelig billigere seter i kjedebutikker, er som klageren selv innrømmer ikke avgjørende. Innklagede har i dette oppdraget brukt Brødrene Dahl som grossist. Om det var slik at denne grossisten ikke hadde "Gustavsberg Nautic" på lager eller det er slik som innklagede hevder at de fikk beskjed om direkte fra Gustavsberg, etter å ha sendt dem et bilde, at klageren faktisk hadde "Nordic" toaletter, er noe nemnda ikke behøver å ta stilling til. De seter som faktisk er levert og fakturert passer til klagerens toaletter og nemnda kan ikke se, selv om setene er dyre, at prisen er så høy at klageren burde ha vært kontaktet i forkant. Pris var som nevnt ikke noe tema mellom partene. Setene er heller ikke vesentlig dyrere enn "Gustavsberg Nautic" setene, slik det fremgår av Gustavsbergs egne hjemmesider.

Nemnda vil også bemerke at pris ikke har fremstått som noe tema fra klagerens side i forbindelse med kontakten mellom partene før oppdraget ble gitt. Hvis pris da var viktig for ham, burde/kunne han ha bedt om et pristilbud fra innklagede. Det gjorde han imidlertid ikke, og han bør derfor uansett bære risikoen for en mulig merpris.

Hva gjelder medgått tid, er det riktig som innklagede sier at et oppdrag ikke er avsluttet før rørlegger er tilbake på arbeidsstedet og klar for neste oppdrag. Innklagede opplyser også at den forutgående befaringen med forsøk på reparasjon inngår i den tid det er fakturert for. Samlet sett, må nemnda da vurdere om de 4 timer det faktisk er fakturert for, er for meget i relasjon til det oppdrag som faktisk er utført. Nemnda kan ikke se at det er tilfelle.

Nemndas konklusjon er derfor etter dette at klagen forkastes. Avgjørelsen er enstemmig.

3) Vedtak:

1) Klagen forkastes.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av : Jens Petter Bull og Mathias Bjornes (Huseiernes Landsforbund), Trond Martinussen og Martin Rynning (Rørentreprenørene) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring