• Spørsmål om det er gitt et bindende prisoverslag.

  Klageren mente at det var gitt et bindende prisoverslag under den første befaring der innklagede var tilkalt. innklagede selv nektet for dette og henviste blant annet til at intet skriftlig var nedfelt og at den ansatte som var på befaringen ikke var legitimert til å gi et slikt overslag. Ytterligere uenighet mellom partene om den ene av de to fakturaer klager hadde mottatt gjaldt avtalte tilleggsarbeider eller betaling for oppmøte og feilsøking.
 • Uenighet om omfanget av en muntlig inngått avtale om remontering av et takbeslag og skiftning av noen ødelagte takstein.

  I forbindelse med remontering av et takbeslag og utskiftning av noen takstein som var blitt ødelagt i forbindelse med at beslaget blåste ned, oppsto uenighet om hva som egentlig var avtalt mellom partene. Nemnda kom frem til at det som ble utført måtte sies å være avtalt. Dette spesielt fordi utskiftning av en del ekstra stein som også var ødelagt ikke innebar veldig mye mer arbeid rent tidsmessig. Nemndas leder presiserte for sin del at den profesjonelle part har et særlig ansvar for å klargjøre hva et oppdrag omfatter. Denne plikt var ikke godt nok ivaretatt. Det ble også presisert av nemndsleder at det er god skikk å betale det beløp en klager mener han bør betale, og ikke holde hele fakturasummen tilbake slik det ble gjort her.
 • Uenighet om hvor meget klager skulle betale for tilleggsarbeider på taket på klagers anneks - spørsmål om innklagedes opplysningsplikt.

  innklagede hadde gitt et fast tilbud på utbedring av klagers tak. "Under marsjen" ble de toppdaget at det var betydelige råteskader som burde utbedres utover det som var beskrevet i tilbudet. Partene ble enige om at det skulle utføres, men klager fikk til tross for mange henvendelser ingen antydning om hva det ville kunne koste, ei heller antydningsvis. Når så klager intet hørte før ca.10 måneder deretter, kom nemnda til at det måtte gis et relativt betydelig avslag i det fakturerte beløp. dette til tross for at innklagede hadde delt opp beløpet i 4 like store deler som han mente at klager kunne betale i løpet av 1 år.
 • Spørsmål om en fastprisavtale kan kreves reforhandlet hvis det i etterkant viser seg at arbeidene var enklere å utføre enn forutsatt.

  Det var inngått en fastprisavtale om utbedring av en taklekkasje. Det var ikke mulig å komme ut på taket før tilbudet ble gitt. Klager kunne velge mellom fast pris eller regningsarbeide. Hun valgte det første, ut fra et ønske om å vøre sikker på hva hun skulle betale, I en slik situasjon skal det mye til for å kreve reforhandling selv om det i etterkant viser seg at det ble en økonomisk god avtale for tilbyderen. Avtalelovens §36 kan komme til anvendelse, men nemnda så det ikke slik at avtalen fremsto som urimelig overfor forbrukeren.
 • Klage over utførte murerarbeider på fasaden i forbindelse med at taket ble lagt om.

  Klagen gjelder kvaliteten på utførte murerarbeider på fasaden på et eldre bygg samt påstått feilaktig montering av vindusbrett under vinduene hos klager. Innklagede viste beklagelig liten interesse for å bidra til å oppklare saken, hvilket var hovedårsaken til at klager vant fram fullt ut.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring