Uenighet om hvor meget klager skulle betale for tilleggsarbeider på taket på klagers anneks - spørsmål om innklagedes opplysningsplikt.

innklagede hadde gitt et fast tilbud på utbedring av klagers tak. "Under marsjen" ble de toppdaget at det var betydelige råteskader som burde utbedres utover det som var beskrevet i tilbudet. Partene ble enige om at det skulle utføres, men klager fikk til tross for mange henvendelser ingen antydning om hva det ville kunne koste, ei heller antydningsvis. Når så klager intet hørte før ca.10 måneder deretter, kom nemnda til at det måtte gis et relativt betydelig avslag i det fakturerte beløp. dette til tross for at innklagede hadde delt opp beløpet i 4 like store deler som han mente at klager kunne betale i løpet av 1 år.

2) Nemndas vurdering av saken:

Nemnda  gjennomførte det første møtet i denne saken 07.10.19. Nemndas leder hadde da i forkant av møtet gjort gjentatte forsøk på å få klargjort faktum i saken gjennom henvendelser til begge partene. Klager besvarte henvendelsene raskt, mens det til tross for purringer ikke innkom noe svar fra innklagede. Nemnda ble under møtet enige om at saken ikke var så godt opplyst at det var forsvarlig å fatte et vedtak. Det skal tilføyes at samme dag som møtet ble avholdt, men ikke i tilstrekkelig tid før møtets oppstart, innkom en e-mail fra innklagede. Under møtet ble det enighet om å utarbeide et felles skriv til begge parter med konkrete spørsmål nemnda ønsket svar på. Behovet var til stede selv etter at innklagedes skriv var lest. Skrivet datert 22.10 ble sendt begge parter. Det ble her opplyst at nemnda skulle ha et nytt møte den 11.11 hvor saken skulle behandles nok en gang slik at svar måtte gis i god tid før dette tidspunkt. Klager besvarte spørsmålene i løpet av få dager, i store trekk på adekvat måte. Hva gjelder innklagede innkom intet svar. 01.11 oversendte nemndas leder til innklagede de svar klager hadde gitt, med en påminnelse. Ny purring ble sendt 05.11. Dernest skjedde det beklagelige at nemndas møte 11.11 måtte avlyses rett før møtet på grunn av forfall fra to av nemndsmedlemmene. Så, den 17.11 mottok nemndas leder et skriv fra innklagede med en god del opplysninger, hvorav det meste var kjent fra tidligere. De konkrete spørsmål som var reist ble imidlertid på det nærmeste ikke besvart. Den 26.11 ble innklagede underrettet om dette og anmodet om å gi svar i god tid før neste møte som var berammet til 09.12. Det ble purret 02.12. Dagen etter mottok nemndas leder en mail fra firmaet hvor det ble sagt at man ikke kunne se å ha mottatt mailen av 26.11. Samtidig ble det underrettet om hvilken mailadresse(r) man ønsket skrivet sendt til. Nemdnas leder sendte omgående skrivet av 26.11 nok en gang - til oppgitte adresser. Til tross for dette var intet svar mottatt da nemnda avholdt sitt møte 09.12. Nemnda beklager dette på det sterkeste. For å kunne utøve sin funksjon, er nemnda helt avhengig av at de involverte parter følger opp og ikke minst besvarer de spørsmål som blir reist.

 Konsekvensen av det som fremgår ovenfor er at nemnda i sin avgjørelse vil måtte legge klagers fremstilling av faktum til grunn - i det alt vesentligste. Nemnda konstaterer etter dette:

1) Klager var på det rene med at det var utført tilleggsarbeider utover det som var omfattet av det opprinnelige tilbud og at et ytterligere beløp skulle betales, men ikke hvor stort dette beløpet kunne være.

2) Klager visste hverken før oppstart eller "under marsjen" om omfanget av tilleggsarbeidene til tross for at man gjentatte ganger hadde anmodet om å få opplysninger om dette.

3) Klager fikk konkret muligheten til å velge om innklagede bare skulle dekke til der råteskadene var blitt oppdaget, eller om utbedringen skulle gjennommføres. Klager valgte gjennomføring.

4) Arbeidene ble gjennomført i løpet av få dager i begynnelsen av desember måned 2016 med tilsammen opp til 4 personer.

5) Arbeidene er utført på adekvat måte.

6) Det ble i januar 2017 - etter at alle arbeidene var gjennomført utarbeidet en "orderebekrefetlse" av innklagede som beløp seg til kr. 60.131,-. Denne ble aldri sendt klager før etter at tvisten oppsto.

7) Det foreligger ingen dokumentasjon for at det ble inngått noen avtale mellom partene om at tilleggsarbeidene kunne deles i 4 og betales gjennom 2017. Dog anser nemnda det som helt overveiende sannsynig at innklagede selv var av den oppfatning at slik avtale var foreslått av ham og akseptert av klager. Selv om man legger dette faktum til grunn, ser ikke nemnda at det foreligger noe bevis for at innklagede i den forbindelse opplyste om hvilket konkret totalbeløp som innklagede mente å ha til gode.

8) Klager har aldri mottat noen delfakturaer. Første gang klager ble klar over at slike var utarbeidet var da klager mottok purring på 1. delfaktura. Det skjedde i september 2017. Selv etter gjentatte derpå følgende henvendelser til innklagede mottok ikke klager de 4 fakturaer før på nyåret 2018.

9) Det er reklamert i tide.

 Nemnda ser slik på saken:

Ut fra det som er utført, fakturaene med timelister samt de fremlagte bilder er det samlet sett ikke noe å si på den pris som er beregnet av innklagede. Denne ser ut til å være "gjengs pris". Nemnda mener imidlertid at det må ha fremgått klart for innklagede at klager hadde behov for en viss klarhet omkring hva arbeidene ville kunne komme til å koste. Nemnda snakker ikke da om noen "fast pris", men om en antydning - i det minst - om at dette ville kunne komme til å bli ganske kostbart. Nemnda vet at det i slike situasjoner ikke er lett å si for meget konkret før man har "åpnet opp". Nemnda mener imidlertid at det fra det tidspunkt klager valgte å fortsette og før for meget arbeid var gjort, burde ha vært mulig for innklagede å gi opplysninger til klager om hvorledes kostnadsbildet så ut. Nemnda mener således at innklagede ikke har oppfylt sin opplysningsplikt etter håndverkertjenesteloven på tilstrekkelig måte. Det er innklagede som her er den profesjonelle part og som må forventes å opptre nettopp slik - profesjonelt. Nemnda vil også legge til at innklagede hadde mange muligheter til på en enkel måtte dokumentere det han mente hadde skjedd. Det burde ha vært mulig å bekrefte en eventuell avtale om delbateling samt gi en skriftlig melding til klager så snart fakturabeløpet var klart. Man snakker her tross alt om en tilleggsbetaling som nærmer seg størrelsen på de opprinnelige arbeider. En viss klargjøring fra en næringsdrivende må kunne forlanges i en situasjon som dette.

Med ovennevnte bakgrunn mener nemnda at klager må ha krav på et visst avslag i det samlede beløp innklagede har til gode. Nemnda har da også vektlagt at klager ønsket ekstraarbeidene utført og at klager var fullt ut på det rene med at et tilleggskrav ville komme. Det hadde også vært mulig for klager å reagere ved ganske enkelt å spørre om hva de skulle betale utover det allerede fakturerte og betalte beløp. Det ble ikke gjort. Klager valgte bare å avvente situasjonen. Etter en konkret helhetsvurdering har nemnda kommet frem til at klager bør betale 3 av de 4 delfakturaer, slik at klager krediteres kr. 15.033,- inkl. mva. Klager bør således betale kr. 45.100,-. Nemnda skal bemerke at klager da også har fått en utsettelse på flere år - uten rentebelastning. Det er også vektlagt at innklagede har utført en jobb som var nødvendig på en adekvat måte og til en forsvarlig pris.

Avslutningsvis vil nemnda bare nevne at den ene representanten for Huseiernes Landsforbund, Annita Magnussen har vært kjent med at klager var i kontakt med forbundet i anledning saken. Hun var imidlertid aldri med på de vurderinger som da ble gjort og de råd som ble gitt. Hun har derfor følt seg fullt ut habil til å være med på behandlingen og avgjørelsen i denne sak. Dette aksepteres av de øvrige nemndsmedlemmene.

3) Vedtak:

1) Klager blir kreditert et beløp stort kr. 15.033,- imkl. mva.

2) For øvrig avvises klagen.

3) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda har under behandlingen og avgjørelsen bestått av: Advokatene Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Pål Sagen og Kasper Kaarbø (VBL) samt Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring