• Krav om å få motregne utgifter til en annen elektromontør enn innklagede da innklagede ikke hadde anledning til å komme en helg for å rette opp feil som var begått.

  Saken gjelder spørsmålet om klager fullt ut må betale innklagede firma for å montere 3 nye stikkontakter når de var blitt montert feil og innklagede bedrift ikke hadde anledning til å rette opp umiddelbart og i en helg, eller om klager kunne la et annet firma foreta rettingen og motregne kostnaden for dette i fakturaen fra innklagede.
 • Var de tforhold at innklagede aldri ble kontaktet for vurdere om det arbeid firmaet hadde utført var mangelfullt ville være til hinder for klagers krav på erstatning.

  Innklagede hadde koplet opp nytt kjøkken med stikkontakter, kurser m.m. samt oppgraderte sikringsskapet til automatsikringer for klager for 2,5 år siden. Da hovedsikring røk ble elektrikervakt og ikke innklagede kontaktet for å skifte denne. Da det viste seg at en mer permanent oppgradering burde gjøres og klager mente at innklagedes arbeider hadde vært mangelfulle, ble heller ikke innklagede kontaktet, men et utenforstående firma til å utføre arbeidene. Klagers krav mot innklagede om å få erstatning for en del av sine kostnader ble ikke tatt til følge. Klager hadde ikke oppfyllt sin plikt til å begrense innklagedes økonomiske tap og ikke latt firmaet få noen mulighet til å utbedre, ei heller til å få anledning til å vurdere om noen av de arbeider de hadde utført faktisk hadde vært mangelfulle.
 • Uenighet om hva som var dekket av et skriftlig tilbud om utførelse av diverse elektroarbeider

  Innklagede utførte elektriske tjenester for klageren basert på et skriftlig og spesifisert tilbud. Det opsto uenighet om hva som egentlig gikk inn under fastpristilbudet samt også uemighet om arbeidene fullt ut var utført tilfredsstillende. Krav også om erstatning for et påstått ødelagt kjøkkengulv. Det ble krevet prisavslag for arbeider klager mente var utilfredsstillende utført. Spørsmål om innklagedes utbedringsrett var forspilt. Klagen ble i sin helhet forkastet.
 • Hadde innklagede brukt unødig mye tid og lagt opp arbeidet lite rasjonelt ved gjennomføring av et el-oppdrag som gjaldt skifte av termostat? Klagen ble forkastet under dissens 3-2

  Klager meldte inn til innklagedes vakttelfon en helg at han mente at det måtte være noe galt med hans termostat. Hele det elektriske opplegget i klagers bolig var tidligere installert av innklagede. innklagede rykket ut. Firmaet måtte imidlertid komme ytterligere to ganger for å få gjennomført hva klager mente var et meget enkelt oppdrag. Partnene var uenige om store deler av faktum hvor absolutt alt hadde foregått muntlig. Nemnda delte seg i et mindretall på to medlemmer og et flertall på 3. Mindretallet mente at ved tilstrekkelig profosjonell opptreden fra innklagedes side burde det ikke ha vært nødvendig for innklagede å komme til klager mer enn to ganger. Fertallet mente på sin side at dette ikke var bevist og at innklagede ikke kunne klandres for sin opptreden. Tidsforbruket var ikke urimelig og heller ikke materialkost.
 • Hadde innklagede brukt unødig mye tid og lagt opp arbeidet lite rasjonelt ved gjennomføring av et el-oppdrag som gjaldt skifte av termostat? Klagen ble forkastet under dissens 3-2

  Klager meldte inn til innklagedes vakttelfon en helg at han mente at det måtte være noe galt med hans termostat. Hele det elektriske opplegget i klagers bolig var tidligere installert av innklagede. innklagede rykket ut. Firmaet måtte imidlertid komme ytterligere to ganger for å få gjennomført hva klager mente var et meget enkelt oppdrag. Partnene var uenige om store deler av faktum hvor absolutt alt hadde foregått muntlig. Nemnda delte seg i et mindretall på to medlemmer og et flertall på 3. Mindretallet mente at ved tilstrekkelig profosjonell opptreden fra innklagedes side burde det ikke ha vært nødvendig for innklagede å komme til klager mer enn to ganger. Fertallet mente på sin side at dette ikke var bevist og at innklagede ikke kunne klandres for sin opptreden. Tidsforbruket var ikke urimelig og heller ikke materialkost.
 • Klager hadde mottatt faktura for arbeid han mente han ikke hadde bestilt, men ikke fått det han hadde bedt om og engasjert innklagede for.

  Partene var uenige om hva oppdraget egentlig gikk ut på. Klager mente at det var utført arbeid han ikke hadde bedt om og at innklagede hadde fakturert uten å levere det resultat han egentlig hadde engasjert innklagede for. Innklagede mente på sin side at de arbeider som var urført var helt nødvendige for å kunne levere det klager hadde bedt om.
 • Uenighet om tidsforbruk ved utførelse av elektrikeroppdrag

  Saken gjelder spørsmålet om oppdragsmotaker har brukt for meget tid på et elektrikeroppdrag som skulle utføres i.h.t. medgått tid til gjengs priser. Det var også spørsmål om oppdragsmottakers forbredelser var tilstrekkelige.
 • Krav om prisavslag på grunn av tidsforbruk. Uenighet om det var gitt et prisoverslag.

  Klageren mente at det var gitt et prisoverslag på arbeid med å oppfylle en omfattende mangelsrapport fra klagerens strømleverandør. Nemndas oppfatning var at det ikke kunne sannsynliggjøres at et slikt overslag var gitt. Nemnda fant i store trekk at innklagedes faktura var innenfor det akseptable, dog med unntak av kostnad for innkjøp av verneutstyr. Klageren hadde fått et godt resultat som var helt nødvendig.
 • Uenighet om klager var forpliktet til å betale for ekstra kabellegde i forbindelse med inst. av el-bil lader kjøpt

  Klageren hadde kjøpt el-bil lader "ferdig montert på vegg inkl. 10 meter kabel fra sikringsskap". Det oppsto uenighet om klager var forpliktet til å betale for 20 m. kabel som ble brukt utover de 10 som var inkludert. Det var på det rene at innklagede ikke hadde sagt noe til klageren verken før eller under monteringen om at det ville gå med meget mer enn 10 meter. Nemnda var klar i sin kritikk av innklagedes manglende oppfyllelse av sin veilednings- og opplysningsplikt, men mente likevel at innklagede hadde krav på oppgjør. Klageren kunne og burde kanskje også ha forstått at tillegg ville komme, og han hadde også alle muligheter til å spørre. Laderen var montert slik den skulle og fullt ut fagmessig. Det var intet å si på pris.
 • Krav om prisavslag på utførte EL-arbeider på grunn av for høyt tidsforbruk, samt også krav om utbedringer på grunn av mangler ved utført arbeid.

  Innklagede utførte EL-arbeidene hos klager i forbindelse med hennes rehabilitering av sin leilighet. Oppdraget skulle utføres på regning basert på medgått tid og forbrukt materiell. Intet var nedfelt skriftlig. Det oppsto uenighet mellom partene både om medgått tid og om det utførte arbeid. Saken er et godt eksempel på fordelen ved i det minste en viss form for skriftlighet både ved oppdragets inngåelse og "under marsjen". Lærlingebruk var også et tema mellom partene, og er kommentert av nemnda.
 • Krav om dekning av kostnadene for utbedring av lekkasje rundt baderomsvifte.

  Spørsmålet i saken var hvem som skulle bære ansvaret for at en baderomsvifte ble montert uten at det ble sørget for tilstrekkelig tetting rundt denne slik at lekkasjer oppsto.
 • Uenighet omkring prisen på avtalte tilleggsarbeider. Prinsipielle betraktninger fra nemnda om foreldelse.

  Saken gjaldt uenighet om pris for avtalte tilleggsarbeider hvor det i realiteten var de meget høye transportkostnadene som var årsaken til uenigheten. Innklagedes restkrav var imidlertid, basert på det faktum nemnda måtte legge til grunn, helt utvilsomt foreldet for ganske lenge siden. Nemnda tok stilling til prinsipielle spørsmål rundt foreldelse og nemndas stilling/funksjon i den forbindelse. Oppdragsmottakers opplysningsplikt ble også diskutert av nemnda, men uten at det var nødvendig å avgjøre spørsmålet.
 • Krav om prisavslag etter el-installasjon på grunn av påstått for høyt tidsforbruk.

  Det oppsto uenighet mellom el-installatør og oppdragsgiver om forsvarlig tidsforbruk på oppdraget. Klager mente det var brukt unødig lang tid. Han sammenlignet blant annet med installasjon i brorens hytte i samme strøk og i samme tidsperiode. Det firma broren hadde brukt hadde også uttalt seg om hva de mente ville ha vært normalt tidsforbruk hos klageren på hans hytte. Innklagede viste blant annet til at det var meget små rom og høyt under taket, noe som vanskeliggjorde installasjonen. Det er heller ikke mulig å sammenligne to oppdrag på to forskjellige steder slik klager har gjort her.
 • Krav om prisavslag på grunn av slurvete utførte el-arbeider og beskadigelse av en platetopp.

  Saken gjelder krav om prisavslag for slurvete og lite estetisk utførte el-arbeider i forbindelse med renovering av klagers kjøkken. Klager mener også at innklagedes folk må ha beskadiget hans helt nye koketopp under arbeidene og kravet om prisavslag inkluderer derfor også kompensasjon for dette. I tillegg til prisavslag kreves også at innklagede monterer et nytt stikk vederlagsfritt da klager ikke kan bruke flere kjøkkenmaskiner samtidig uten at en sikring slår ut.
 • Uenighet om klager kunne kreve dekket av innklagede utgifter til termofotografering samt noen andre mindre forhold.

  Klager engasjert innklagede til utbedring av deres elektriske anlegg, herunder skifte sikringer, oppgradere kurser og sørge for jording. Etter ferdigstillelse slo jordfeilbryter på badet ut. I stedet for å kontakte innklagede, ble et firma engasjert for termofotografering. Klager trodde feilen måtte ha sammenheng med en feil på varmekabler på hans bad. Etter rep. av varmekabler i gulv (som innklagede ikke hadde hatt noe med), slo jordfeilsbryter på soverom ut. Klager kontaktet igjen samme firma for termofotografering. Først nå fant klager selv ut at det ikke var lagt jordkabel på hans soverom. Klager fikk ikke medhold i å belaste innklagede for utgiftene til termofotograferingen. Innklagede ble pålagt å utføre enkelte mindre utbedringer.
 • Uenighet om ferdigstillelsesgrad, hvem som hadde skyld i manglende dokumentasjon m.m. krav om erstatning for tapte husleieinntekter.

  Partene klarte ikke å bli enige om ferdigstillelse av et relativt omfattende elektrisk arbeid i klagers utleieleilighet. Samsvarserklæring m.m. var derfor ikke levert. Begge parter mente at den annen part var umulig å avtale noe som helst med. Nemnda reiste kritikk mot begge parter og påla innklagede å ferdigstille slik at nødvendig lovpålagt dokumentasjon kunne utarbeides før fullt oppgjør kunne kreves. Det ble også innvilget et mindre prisavslag. For øvrig ble klagers krav avvist.
 • Uenighet om pris på elektrikertjenester. Spørsmål om logget timeforbruk og bruk av lærling.

  Uenighet om prisberegningen for den del av et oppdrag som skulle utføres i henhold til medgått tid. Klager mente at oppdraget ikke tilsa behov for utførelse av mer enn 1 person slik at han ikke skulle betale for lærling. Det var også spørsmål om timeføringen og om det beløp som ble fakturert var "til gjengs priser" og "rimelig" i forhold til det oppdrag som ble utført.
 • Spørsmål om innklagede skulle ha fått muligheten til å gjennomføre en begrenset utbedring hos klager etter at det var funnet brannskader i varmefolien under parketten hos klager, eller om all folien måtte skiftes.

  Da klager skulle foreta et begrenset påbygg på sin bolig var det nødvendig å kople eksisterende varmefolie i gulvet i stuen med ny sådan i tilbygget. Det ble da oppdaget brannskader på flere koplinger/klemmer i den gamle folien samt også brannskader i gulvet under folien. Etter nemndas syn kunne ikke innklagede avvise reklamasjonen fordi firmaet ikke fikk mulighet til å forsøke med en begrenset utbedring hvor kun de brente deler ble skiftet. Det var rimelig at klager ikke kunne leve med den fortsatte mulighet det kunne være for at brann skulle oppstå i den gamle ikke folien som i så fall ikke skulle skiftes. Nemnda bemerket også at det her tross alt var snakk om et både økonomisk og arbeidsmessig nokså begrenset krav fra klagers side. Klagen ble derfor tatt til følge.
 • Uenighet om tidsforbruket som klager mente var alt for høyt. Klager hadde ført nitid kontroll.

  Klager hadde vært veldig nøyaktig med å føre all tid innklagede hadde vært hos ham som langt fra stemte med den tid han ble fakturert. Nemnda bemerket at klager nok hadde notert for lite tid på uttak av materiell og ikke godkjent for kjøring til og fra i tilstrekkelig grad. Det var lagt frem kjørebok av innklagede. Det er også slik at det kan arbeides med et oppdrag selv om ikke innklagedes montør var på oppdragsstedet. Det er noe som heter både planlegging og dokumentasjon. Samlet sett mente nemnda dog at klager hadde krav på et begrenset prisavslag. Kjøreboken var noe rotete og det virket som om det var blitt en del "omveiskjøring".
 • Tvist om det var gitt et bindende prisoverslag.

  Klager mente det var gitt et bindende prisoverslag av innklagedes representant under den befaring som ble gjennomført hvor oppdraget ble gitt. Alt skjedde muntlig. Det ble også hevdet av klager at det ble levert feildimensjonert kabel. Nemnda var enig med klager og tilkjente et prisavslag, dog ikke så meget som klager hadde krevet.
 • Uenighet om tidsforbruk og materialpåslag ved elektrikertjenester

  Tvisten gjaldt i utgangspunktet medgått tid hvor klager mente at han til tross for at et betydelig avslag ble innvilget av innklagede, mente at tidsforbruket fortsatt var for høyt. Klager mente også at innklagedes påslag på utstyr og materiell var for høyt. Uttalelser fra nemnda om at nok de færreste forbrukere er kjent med at en oppdragsmottakers inntjeningsgrunnlag både er timepris og påslag på materiell. Anbefalelsesverdig av oppdragsmottaker å meddele dette til oppdragsgiver i forbindelse med avtaleinngåelsen. Det er også fornuftig av en oppdragsmottaker å avklare i forkant om lærling vil bli benyttet på oppdraget. I så fall skal prisen samlet sett ikke bli høyere enn om kun faglært arbeidskraft hadde vært benyttet.
 • Påstått mangelfull utførelse av elektriske arbeider med krav om full tilbakebetalinmg av betalt faktura og erstatning for

  Saken gjelder krav om tilbakebetaling av betalt faktura for utførte elektriske arbeider samt krav om erstatning for "tort og svie". Nemnda konkluderte med at det ikke forelå noe grunnlag for krav om erstatning for "ikke økonomisk skade". Hvis man har måttet engasjere andre til å rette opp mangler man mener en håndverker er ansvarlig for, kan man uansett ikke kreve mer enn det opprettingen faktisk har kostet. Det er ikke tilstrekkelig kun å henvise til hva en senere tilkalt montør har uttalt om en annens arbeid. Uttalelsen må dokumenteres skriftlig, hvis nemnda skal kunne vektlegge den. Nemnda vil heller ikke selv ta direkte kontakt med håndverkere som i etterkant har vurdert andres arbeid. Det er viktig å ta tilbørlig hensyn til begge parter i en konflikt.
 • Klage over tidsforbruket over utførte elektrotjenester, over prisen på materiell samt over brudd på en håndverkers opplysnigsplikt.

  Klagen gjelder pris på utførte elektrotjenester. Klager ønsket opprinnelig fast pris, men det mente innklagede ville medføre en høyere pris og vegret seg mot å gi fast pris. Klager aksepterte derfor at oppdraget ble utført etter regning, men syntes fakturaen han mottok var alt for høy. Det var brukt unødig meget tid syntes han. Han mente også at komfyrvakt helt unødvendig var blitt montert og at den uansett var for dyr Det var også benyttet delvis svært dyrt materiell og det påslag som var beregnet var for høyt .Oppdragsmottagers opplysningsplikt etter håndverkertjenesteloven hevdes også misligholdt. Nemnda fant at den tid som var gått med til oppdraget ikke var urimelig, at det ikke var noe å si på materiellprisen/påslag og at komfyrvakt var påkrevet. Opplysningsplikten var ikke misligholdt. Klagen ble således avvist.
 • Sak 60/18: Uenighet om størrelsen på fakturaen med påstått for høyt tidsforbruk samt anførsel om at timeoverslag ble gitt.

  Saken gjelder i realiteten uenighet om det ble gitt en form for bindende opplysning om det tidsforbruket som ville gå med til utførelse av et elektrikeroppdrag. Nemnda går gjennom reglene for bevisføringsplikt (bevisbyrde) ved uenighet om pris/oppgitt tidsforbruk er gitt forut for et oppdrag.
 • Uenighet om oppsett av faktura for elektrikertjenester m.m.

  Saken gjelder: Innklagede hadde beregnet samme pris for kjøring til å fra tjenestestedet som for selve installasjonen samt beregnet seg fakturagebyr.
 • Uenighet om innklagede kunne kreve tillegg til oppgitt ca pris utover de 155 SOM HÅNDVERKERTJENESTELOVENS §32 NR. 2 GIR ANLEDNING TIL

  Tvisten gjaldt om det var gitt et bindende prisoverslag fra tjenesteyters side (noe det vel nærmest var enighet om) og dernest om han likevel kunne kreve betalt et beløp utover de maksimalt 15% som håndverkertjenesteloven gir anledning til i slike situasjoner. Innklagede kunne dokumenter at han hadde bruket lenger tid enn opprinnelig beregnet samt at han også hadde brukt mer materiell. Han kunne imidlertid ikke på tilstrekkelig vis sannsynliggjøre eller dokumentere at klageren hadde akseptert tillegg og endringer mens arbeidet pågikk. det medførte at prisoverslaget måtte legges til grunn.
 • Uenighet om tidsforbruk og materialpåslag ved elektrikertjenester

  Saken gjelder uenighet om medgått tid for elektriske tjenester, men også om det påslag oppdragsmottager valgte å bruke på innkjøpt materiell. Saken omtaler også den profesjonelle parts opplysningsplikt over for en forbruker.
 • Uenighet om bindende prisoverslag ble gitt under befaring.

  Det ble gjennomført befaring på det sted oppdraget skulle utføres i forkant av at oppdraget ble gitt. Partene er uenige om hva som her ble sagt og avtalt. Intet av det som skal ha blitt sagt er senere blitt bekreftet skriftlig. Spørsmål om bevisbyrden for at det er sagt noe rettslig bindende om pris.
 • Uenighet om hva som ble avtalt i forbindelse med leveranse av elektrotjenster - spørsmål om reklamasjon.

  Saken gjelder konkret merkostnad klager mener å være påført av innklagede i forbindelse med nedgraving av strømkabler til klagerens byggeprosjekt samt et el-skap klager mottok og betalte for, men som han mener han ikke hadde bruk for. Nemnda behandler spørsmålet om klager har reklamert, dvs. sagt fra om de krav han vil reise, både innen rimelig tid og tilstrekkelig tydelig.
 • Uenighet om timeforbruket samt påslaget på materialkjøp for elektrikertjenester

  Saken gjelder klage på timeforbruket på oppdraget samt over påslagsprosenten. Uttalelser fra nemnda om betydningen av sakkyndige vurderinger av arbeidene innhentet av klager i etterkant, om hvorledes timelistene bør føres samt generelle bemerkninger om påslagsprosenten på materialkjøp.
 • Sak 16/17 - Uenighet om avtalt pris på elektrikertjenester

  Saken gjelder i realiteten om krav til tydelighet ved oppdragsinngåelsen, hvor partene åpenbart ikke helt snakket "samme språk". Det må normalt være opp til den profesjonelle part å opptre tydeligere når en avtale inngås. Det må særlig gjelde der det fremstår som enkelt å opptre klarere samtidig som innklagede må ha forstått at dette var av betydning for klager.
 • Protokoll i sak 08/17 med rådgivende vedtak i møte 22.05.17

  Saken gjelder: Klage over manglende utførte elektriske arbeider i klagers sikringsskap i forbindelse med at annet oppdrag ble utført der samt i sameiets fellesanlegg.
 • Protokoll i sak 19/15 med rådgivende vedtak i møte 18.01.16.

  Saken gjelder: Reklamasjon på fakturaer for utførte elektroarbeider for klageren i hans hytte ved Lillesand. Det reklameres på medgått tid som hevdes å være alt for høyt i forhold til det som burde ha vært "normaltiden" for et slikt oppdrag. Arbeidene er utført som regningsarbeider.
 • Klage over unødig høyt tidsforbruk

  Saken gjelder:Reklamasjon på faktura for utførte elektroarbeider hos klageren i forbindelse med etablering av hybel i kjeller. Det reklameres på medgåtte timer som hevdes å være for høyt i forhold til "normaltid" på et slikt oppdrag.
 • Protokoll i sak 5/14 med rådgivende vedtak i møte 01.12.14.

  Saken gjelder: reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid på grunn av påstått for høy pris på materiell samt for mye oppgitt tid i fakturaen. Klagen er sendt saksbehandler 21.10.14
 • Protokoll i sak 4/14 med rådgivende vedtak fra møte 16. juni 2014

  Saken gjelder: Reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid på grunn av påstått for meget medgått tid, slik at prisen på installasjonen er for høy i forhold til «gjengs markedspris».
 • Protokoll i sak 3/14 med rådgivende vedtak fra møte 16. juni 2014

  Saken gjelder: Reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid i forbrukerens bolig på grunn av for meget medgått tid, herunder unødvendig bruk av lærling samt utført ikke avtalt arbeid.
 • Protokoll i sak 2/14 med rådgivende vedtak fra møte 16. juni 2014

  Saken gjelder: Reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid på grunn av påstått for høye materialpriser og for mye medgått tid.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring