Uenighet om bindende prisoverslag ble gitt under befaring.

Det ble gjennomført befaring på det sted oppdraget skulle utføres i forkant av at oppdraget ble gitt. Partene er uenige om hva som her ble sagt og avtalt. Intet av det som skal ha blitt sagt er senere blitt bekreftet skriftlig. Spørsmål om bevisbyrden for at det er sagt noe rettslig bindende om pris.

2) Nemndas vurdering av saken:

I denne saken gjelder klagen i det alt vesentlige prisen på innklagedes ydelser for klager. Det hevdes ikke at prisen i seg selv går utover hva som må kunne karakteriseres som "gjengs pris" for oppdraget, men at det i forkant ble gitt et bindende prisoverslag fra innklagedes side ved den montøren som var til stede under befaringen. Prisoverslaget skal ha vært på "kr. 15-20.000,-". Klager mener da at han skal betale maksimalt den øvre grense på overslaget med et tillegg på 15% (klager har her vist til lov om håndverkertjenester, men feilaktig skrevet 10% i stedet for 15% som er lovens regel). Det hevdes således at klager maksimalt skal betale kr. 22.000,- av fakturaen på kr.37.981,67.

Det avgjørende spørsmål for nemnda er etter dette om det rent faktisk ble gitt et prisoverslag av montøren på plassen. Det er på det rene at det påståtte prisoverslag uansett bare ble gitt muntlig av den montør som var til stede. På direkte forepørsel fra nemndas leder om det bestrides fra innklagede at det ble sagt på forespørsel et beløp på kr. 15-20.000,- har innklagede svart: "Oppdraget var ikke klarlagt med hensyn til innhold, så ja det bestrides." Av lov om håndverkertjenester §32 nr. 3 fremgår det at hvis det er sagt noe om pris fra tjenesteyter i forkant av oppdraget, så er det opp til tjenesteyter selv å godtgjøre (bevise) om prisangivelsen er en bindende fast pris, høyeste pris, et prisoverslag eller bare en uforpliktende prisantydning. I denne sak hvor det bestrides at noe ble sagt overhodet (hva gjelder pris), stå det ord mot ord og nemnda har ikke mer grunn til å stole på hva den ene side sier enn den annen. Nemnda kan således ikke se at det er mer enn 50% sannsynlig at den ene har rett enn den andre. Nemnda vil imidlertid legge til at montøren på stedet ikke var innehaver av bedriften. Klager visste intet om montøren hadde mulighet eller rett til å binde sin arbeidsgiver, og det er heller ikke blitt hevdet at han forespurte om dette. Hvis derfor klager mente at et bindende overslag var gitt, hadde han all grunn til å besørge dette bekreftet i etterkant, for eksempel med en mail før oppdraget ble satt i gang. Det gjelder enda mer når klager selv opplyser at han har betydelig erfaring og bakgrunnskolering. Hvis det derfor skulle være slik at pris faktisk ble nevnt av montøren, er det derfor uansett grunn til å vurdere det slik at bare en ikke bindende antydning ble gitt. Det er også på det rene at oppdraget ikke var fullt ut klarlagt under befaringen samtidig som det kom til endringer og tillegg. Uten at det på noen måte har vært avgjørende for nemnda, skal tillegges at innklagede selv har meddelt at deres policy er at bindende prisoverslag alltid gis skriftlig.

Nemnda finner grunn til å legge til at det er påfallende at overhodet intet er bekreftet skriftlig fra noen av partene. begge sider burde ha vært flinkere til å bruke e-mail, men særlig innklagede som er den profesjonelle part i et slikt forhold.

Nemnda har ikke fått tilsendt underlagene til fakturaen og faktisk heller ikke selve fakturaen, uten at dette har spilt noen rolle for nemndas avgjørelse. Ut fra det nemnda vet om det arbeid som er utført, ser det ikke ut som om den pris som er forlangt går ut over "gjengs pris". Innklagede burde imidlertid, selv om klager ikke spurte direkte, ha meddelt prisen på dimmerne da klager ønsket slike i stedet for vanlige lysbrytere. Dimmere er relativt dyre.

Nemnda ønsker å legge til at selv om det var gitt et bindende prisoverslag, ville innklagede her hatt krav på pristillegg basert på den ekstra tid og det tilleggsmateriell som gikk med. Da kan man ikke som klager åpenbart her har gjort, uten videre legge til grunn at man ikke vil overstige øvre grense på "prisoverslaget" når intet spesielt blir sagt. Innklagede har i en slik situasjon krav på tillegg til kr. 20.000,- basert på dokumentasjon og deretter maksimalt 15% utover dette. Det er grunn til å tro at man i så fall ville ha vært svært nær det beløp som faktisk er blitt fakturert.

Til slutt skal bare nevnes at det også har vært noe strid om unødvendig skifte av en termostat. Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon til at nemnda kan ta en avgjørelse her, men hvis det faktisk er slik (noe innklagede må vite), bør innklagede kreditere beløpet.

3) vedtak:

Klagen avvises. Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda har ved behandlingen bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Bjørn Sørensen og Lars Erik Lundgaard (Nelfo) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder).

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring