Tvist om det var gitt et bindende prisoverslag.

Klager mente det var gitt et bindende prisoverslag av innklagedes representant under den befaring som ble gjennomført hvor oppdraget ble gitt. Alt skjedde muntlig. Det ble også hevdet av klager at det ble levert feildimensjonert kabel. Nemnda var enig med klager og tilkjente et prisavslag, dog ikke så meget som klager hadde krevet.

2) Nemndas vurderinger:

Oppdraget ble avtalt muntlig i forbindelse med befaring og gjennomgang hos klager. En erfaren montør var til stede for innklagede. Foruten klager møtte i tillegg klagers far. Det erkjennes fra innklagede at pris ble diskutert og at det ble sagt fra klager at han gjerne ville vite hva alt ville koste inkl. arbeid og materiell. Klageren fremholdt under befaringen at han vurderte å forespørre også andre firmaer. Dette er ikke bestridt. Det er uenighet om hva som konkret ble sagt om pris. Klager og klagers far synes å være nokså samstemte om at det ble sagt at det hele skulle koste kr. 25.000,- inkl. alt. Montør mener derimot at han sa at "man nok ville kunne komme langt med kr. 25-30.000,-." Det er klart at klager oppfattet de kr. 25.000,- som en for installatørfirmaet bindende pris, mens innklagede mener at de kr. 25-30.000,- var ment som en helt uforbindtlig antydning om mulig pris.

Nemnda ser først på spørsmålet om montør kan binde innklagede rent rettslig. Det er ikke slik at alle ansatte i en bedrift binder foresatte med sine uttalelser. Slik nemnda ser situasjonen her, var imidlertid montørs stilling relativt sentral med lang erfaring både fra bransjen og denne virksomheten. Klager hadde ingen grunn til å betvile at han hadde anledning til å inngå bindende avtaler på vegne at innklagede firma. Dette gjelder selv om nemnda ikke betviler det innklagede har fremholdt i etterkant, at vedkommende montør normalt ikke var med på slik befaringer og at både prisoverslag og fastpristilbud alltid ble gitt skriftlig. Dette kan det imidlertid ikke legges til grunn at klager var kjent med. Det skal tillegges at den profesjonelle part - her innklagede - når det først er et faktum at pris ble diskutert - hadde all mulig foranledigelse til å bekrefte eller avkrefte dette skriftlig i etterkant før oppstart av arbeidene. Dette ble ikke gjort.

Nemnda legger etter dette til grunn at montøren rettslig sett kunne binde innklagede firma. Spørsmålet er da i hvilken grad dette har skjedd og hvilket beløp som i så fall er avtalt. Siden alt skjedde muntlig og det forelå vennskap/bekjentskap, finner nemnda å måtte legge til grunn montørens versjon som er den gustigste for innklagede, nemlig at arbeidene inkl. materiell ville koste maksimalt kr. 30.000,-. Nemnda vil bemerke at det etter klar rettspraksis skal lite til når pris først er nevnt for at en håndverker er bundet av dette. Det er den profesjonelle part som må klargjøre - ikke forbrukeren.

Klager aksepterer at det ikke ble gitt et fastpristilbud, kun et prisoverslag. Etter håndverkertjenesteloven §32(2) skal et gitt prisoverslag ikke overskrides med mer enn 15%. Det er slik i denne saken at det i etterkant ble akseptert visse tillegg fra klagers side, for et noe dyrere sikringsskap samt for en komfyrvakt, anslagsvis  slik at samlet avtalt sum etter klagers syn var kr. 30.000,-. Nemnda ser ikke de "påslag" som kom etterpå i form av dyrere skap og komfyrvakt som en del av prisoverslaget. Når nemnda tar utgangspunkt i 30.000, blir akseptert pris kr. 34.500,- når den maksimale 15% overskridelse etter loven legge til. Tar man med de avtalte tillegg, kommer vi fram til kr. 39.500,-.

Nå har imidlertid klager også reklamert på produkt. Han hadde bedt om kabel 2x2,5 og 16 ampers sikringer. Det ble imidlertid fra innklagede levert 2x1,5 kabel. Det medførte at kablens tverrsnitt ble for liten til at man kunne bruke mer enn 10 ampers sikringer. Dette er en feilleveranse som nemda mener at innklagede fullt ut er ansvarlig for. Det er ikke bestridt at 2x2,5 og 16 ampere var bestilt. Det er opplyst at en krets ble oppgradert til 13 ampere, men at man ikke ble enige om ytterligere oppjusteringer. Det er et faktum at klager selv la opp kabel, stikkontakter og koplingsbokser. Dette burde ikke innklagede ha akseptert. Slik nemenda ser det, blir det imidlertid da vanskelig å gi prisavslag/erstatning for hva det ville kunne koste å skifte ut alt inkl arbeid. I stedet har nemnda funnet det riktig å gi ytterligere et skjønnsmessig prisavslag på kr. 5000,- på grunn av feilleveransen. Det er slik at hvis klager senere ønsker å legge opp til utvidet strømforbruk i sin bolig, vil anlegget måtte tilpasses, hvilket koster penger.

Klager har krevet kr. 21.000,- i prisavslag samt erstatning med kr. 5.000,-, tilsammen kr. 26.000,-. Klager har betalt kr. 51.000,-. Etter nemndas resultat burde klager ha betalt kr. 39.500,- for installasjonsarbeidet, men fått et prisavslag på kr. 5.000,- for feilleveransen. Klager bør derfor betale kr. 34.500,-. Han har betalt kr. 51.000,- og har da krav på prisavslag på kr. 16.500,- som ligger innenfor klagers påstand.

3) vedtak:

1)Klager gis delvis medhold ved at han tilkjennes et prisavslag stort kr. 16.500,-.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandlingen og avgjørelsen i saken har nemnda bestått av: Jens Petter Bull og Annita Magnussen (Huseierene), Lars Erik Lundgaard og Jon-Steinar Sjøvik Hanstad (NELFO) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder) Det skal tilføyes at møtet ble gjennomført elektronisk.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring