Uenighet om tidsforbruk ved utførelse av elektrikeroppdrag

Saken gjelder spørsmålet om oppdragsmotaker har brukt for meget tid på et elektrikeroppdrag som skulle utføres i.h.t. medgått tid til gjengs priser. Det var også spørsmål om oppdragsmottakers forbredelser var tilstrekkelige.

2) Nemndas vurderinger:

Det er fra innklagede sendt en faktura stor kr. 33.188,39 for tilsammen 17,5 arbeidstimer over 3 dager med å kople opp 6 taklamper og flytte ett lyspunkt i taket hos klageren. Nemnda skal vurdere det arbeid som er utført og om dette burde ha vært gjort betydelig raskere. Det burde etter klageres mening ikke ha gått med mer enn 10 timer. Innklagede burde ha planlagt oppdraget bedre. Han visste at han skulle til en gammel murbygård og hva som skulle gjøres der.

Først på stedet forklarte klager at han ønsket at det nye lyspunkt i taket skulle ligge over nedforet himling. Montøren frarådet dette da han uttalte at en slik løsning både kunne være vanskelig og tidkrevende. Til tross for dette fastholdt kunden sitt ønske. Slik nemnda ser det har innklagede her utvilsomt overholdt sin veiledningsplikt etter håndverkertjenesteloven. Klager har påpekt at innklagede ikke hadde med spesialutstyr til å forsøke å "fiske frem" kablen over himling, men at de forsøkte likevel - uten resultat. Dette er etter klagerens syn hovedårsaken til all den tiden som gikk med og det må være innklagedes ansvar. Det er selvsagt vanskelig for nemnda å vurdere konkret den tiden som gikk med, men nemnda vet at slik "fisking" over himling i gamle gårder kan være meget vanskelig. Man vet faktisk aldri hva man kan finne i konstruksjonen. Det kan være at man får til arbeidet på 30 minutter, men det kan også gå med nærmest flere dager. Det finnes ikke noe "spesialverktøy" som gjør dette arbeid lett. At det finnes hjelpemidler er klart nok, men altså intet som - hvis man hadde hatt dette for hånden -  med nødvendighet ville ha ført til et umiddelbart resultat. Man har her et meget begrenset reportoar.

Totalt sett kan nok fakturaen synes høy, men nemnda har ikke noe grunnlag for å si at den er for høy. Man kan kanskje argumentere med at montør kunne ha sagt at dette kan bli veldig dyrt da det er umulig å si hvor lang tid vi trenger. Dog mener nemnda at innklagedes representant sa fra tydelig nok slik at spørsmålsplikten på en måte er veltet over på klageren. Han kunne definitivt selv spurt om hvor lang tid han trodde slik "fisking" maksimalt ville kunne ta. Basert på svaret kan det da være at han hadde hørt på innklagedes råd i stedet. Etter dette blir klagen å forkaste.

3) vedtak:

1) Klagen forkastes

2) Avgjørelsen er enstemmig.

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Desiree Bjørne-Larsen og Jens Petter Bull (Huseiernes landsforbund), Lars Erik Lundgaard og Jon Steinar Sjøvik Hanstad (NELFO) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring