Uenighet om hva som var dekket av et skriftlig tilbud om utførelse av diverse elektroarbeider

Innklagede utførte elektriske tjenester for klageren basert på et skriftlig og spesifisert tilbud. Det opsto uenighet om hva som egentlig gikk inn under fastpristilbudet samt også uemighet om arbeidene fullt ut var utført tilfredsstillende. Krav også om erstatning for et påstått ødelagt kjøkkengulv. Det ble krevet prisavslag for arbeider klager mente var utilfredsstillende utført. Spørsmål om innklagedes utbedringsrett var forspilt. Klagen ble i sin helhet forkastet.

2) Nemndas vurderinger:

Grunnlaget for det oppdrag klageren ga innklagede er en telefonsamtale med derav følgende skriftlige tilbud fra innklagede på utførelse av helt konkrete og spesifiserte el-tjenester til en pris av kr.51.950,-. Det er såleses i utgangspunktet snakk om en fastprisavtale. Begge parter har under saksforberedelsen vært inne på reglen for et gitt prisoverslag hvor det etter loven er slik at en overskridelse  maksimalt kan være på 15%. Selv om det kan være slik at klager mente han egentlig hadde bedt om et overslag, er det imidlrtid ingen tvil om at det er gitt og akseptert et fastpristilbud hvor 15% reglen ikke har noen anvendelse.

I tilbudet er det tatt forbehold rent generelt om at "Annet arbeid enn spesifisert i tilbud kan utføres etter medgått tid og materiell eller etter avtalt pris." Det er også tatt visse konkrete forbehold hva gjelder de enkelte tjenester som skulle utføres. Det er ingen tvil om at det "under marsjen" ble avtalt en del endringer og justeringer. Det kan imidlertid nesten virke som om klager har ment at slik endringer fortsatt skulle gå inn under det tilbud som var gitt og akseptert. Slik kan imidlertid situasjonen ikke forståes. Klager måtte være klar over, ikke minst på grunn av de forbehold som var tatt, at justeringer og endringer ville medføre endret pris også. Nå dette er sagt, skal det tilføyes at det fremstår som litt uheldig at intet av det som ble avtalt under veis, er bekreftet skriftlig. Vi snakker imidlertid om mindre justeringer og endringer, og man kan ikke forlange at alt skal bekreftes skriftlig. Dog skal tillegges at innklagedes montør kankje kunne og burde ha vært flinkere til å presisere at de avtalte endringer og justeringer ville medføre også endring i prisen. Det er imidlertid utvilsomt slik at det arbeid som er beskrevet i fakturaen faktisk er utført og nødvendig forbehold om øket pris er tatt. Nemnda kan heller ikke se at de prisene som er lagt til grunn i fakturaen på noen måte er urimelige. Samlet sett må det klager har fått kunne karakteriseres som utført til gjengs priser. Klager har hevdet at enkelte av arbeidene har vært unødvendige og/eller er utilfredsstillende utført. Nemnda er avskåret fra selv å dra på befaringer. Den er henvist til å legge til grunn det materialet som er fremlagt av partene herunder deres argumentasjon, skriftlige bevis, bilder m.m. Innklagede har gitt faglig sett gode forklaringer på klagers merknader til en det som er påberopt. Spesielt skal nevnes sikringsskapet hvor bilder er lagt frem. Det innklagede her har gjort med/i skapet fremstår som både riktig og naturlig. Nemnda vil også legge til at flere av de forhold klager har påberopt seg er tilbudt "justert" fra innklagedes side. Han har blant annet også tilbudt seg å søke på nytt om å få anledning til å installere 63A hovesikring, i stedet for 50 som var det man i første omgang fikk tillatelse til. (Her skal tilføyes at det er helt overveiende sannsynlig at klager ble underrettet om at bare 50A ble godkjent.) Hvorfor klager ikke har villet benytte seg av disse tilbudene, er vanskelig å forstå. Klager har også fått innhentet et eksternt tilbud over hva han mener bør utføres i sikringsskapet. Nemnda mener imidlertid at dette ikke er relvant. Det omfatter både forhold utover det som skulle gjøres og slik nemnda ser det er arbeidet med/i sikrinsskapet utført av innklagede på en adekvat måte.

Klager har rent generelt ikke ønsket at innklagedes folk skulle komme tilbake å utføre justeringer eller utbedringer som klager har påberopt seg. Det er imidlertid etter nemndas syn på ikke sannsynliggjort at innklagedes folk har opptrådt på en slik måte under utførelsen av oppdraget, at det foreligger grunnlag for å hevde at deres utbedringsrett er forspilt.

Nemnda vil bemerke, uten at det er avgjørende for det resultat nemnda har kommet til, at klager har holdt tilbake et langt høyere beløp enn det krav som er reist. Det er ikke heldig, noe nemndsleder har påpekt overfor klager under saksforberedelsen. Ikke bare har innklagede tilbudt seg å foreta endel av de endringer som klager har ønsket seg, men også tilbudt et avslag på kr. 30.000,- for å bli ferdig med saken. Også dette tilbudet ble imidlertid avvist av klager, noe som er vanskelig for nemnda å forstå. Kr. 30.000,- er jo nettopp det beløp som klager samlet har krevet i saken, kr. 20.000,- i prisavslag og kr. 10.000,- i erstatning.

Klager har krevet erstatning for påstått ødelagt gulv på kjøkkenet. Det er fremlagt bilder for å vise dette. Nemnda har imidlertid ingen mulighet til å kunne ta stilling til om gulvet er ødelagt av innklagedes folk. Den har ikke sett gulvet før arbeidene ble satt i gang. Det skal også bemerkes at klager selv ikke hadde flyttet inn da arbeidene ble utført, og det er ikke snakk om et helt nytt hus, så langt nemnda har forstått faktum. Noe tilfredsstillende bevis for at innklagedes folk har ødelagt gulvet er derfor ikke presentert. Ei heller er dette sannsynliggjort.

Klager har vært misfornød med det som innklagede utførte i sikringsskapet og har derfor fått inhentet et tilbud over hva han mener bør/må gjøres. Nemnda ser ikke dette som relevant. Det omfatter både mer enn det som var forutsatt utført samtidig som nemnda mener at de arbeider som innklagede har utført med/i sikrigsskapet er fullt ut adekvate.

Klager har også hevdet at de arbeider som innklagede utførte fremsto som lite rasjonelle ved at innklagede folk ofte ikke var på plassen i hele dager. Det er også reist spørsmål både om antall servicebiler og om at rabatter klager har krav på som medlem av Huseiernes Landsforbund ikke fremgår i fakturaen. Til det siste skal bemerkes at dette er et spørsmål mellom partene som nemnda ikke kan eller skal blande seg inn i. Nemnda kan ikke se at innklagede kan kritiseres for at deres folk ikke alltid var tilstede fulle dager.

Etter dette har nemnda enstemmig kommet frem til at klagen blir å forkaste.

3) vedtak:

1) Klagen avvises

2) Avgjørelsen er enstemmig

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Mathias Bjørne og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Jon Steinar Sjøvik Hanstad og Lars Erik Lundgaard (NELFO) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring