Klager hadde mottatt faktura for arbeid han mente han ikke hadde bestilt, men ikke fått det han hadde bedt om og engasjert innklagede for.

Partene var uenige om hva oppdraget egentlig gikk ut på. Klager mente at det var utført arbeid han ikke hadde bedt om og at innklagede hadde fakturert uten å levere det resultat han egentlig hadde engasjert innklagede for. Innklagede mente på sin side at de arbeider som var urført var helt nødvendige for å kunne levere det klager hadde bedt om.

2) Nemndas vurderinger:

Det er liten tvil om hva kunden her ønsket. Det er jo også nedfelt korrekt av innklagede. Det var "Forslag til oppgraderinger/justeringer av HDL systemet." I forkant av at oppdraget ble gitt hadde partene en ganske lang telefonsamtale hvor forskjellige forhold ble diskutert. Innklagede konkluderte da med at for å kunne komme med slike forslag var det helt nødvendig for innklagede å gå relativt grundig gjenom anlegget. Det ble derfor akseptert av klager at innklagede skulle komme og tidspunkt ble avtalt. Klageren har i etterkant ment å ha funnet ut at det ville ha vært tilstrekkelig for innklagede med en billedevurdering av skap og utstyr. Nemnda deler ikke denne oppfatningen. Det er nødvendig med tilgang fysisk for å få helt tilstrekkelig oversikt og innsikt i det aktuelle systemet. I denne forbindelse ble det også fra innklagede foretatt visse handlinger som klager mener aldri ble avtalt. Det er imidlertid slik at for å kunne gjennomføre det klager faktisk hadde bedt om og som nemnda mener var avtalt,var det helt nødvendig å utføre det som faktisk ble gjort av innklagede. Nemnda skal legge til at den ikke se at det i den forbindelse er benyttet unødig lang tid.

Klager har bedt om forslag til oppgraderinger/justeringer. Dette har han imidlertid utvilsomt ikke fått. Nemnda har forstått innklagede slik at det vil han ikke få før han betaler hele fakturaen. Nemnda ser med en viss undring på denne holdningen fra innklagede side. Etter nemndas syn burde han ha fått forslagene sammen med fakturaen. Innklagede har gjort en jobb som han er bedt om og skal ha betalt, men ikke før han leverer. Nemnda kan her vise til håndverkertjenesteloven § 37, 1. ledd. Her fremgår at hvor ikke annet er avtalt, skal forbrukeren betale for tjenesten når tjenesten er utført. Vel har han gjennomført en befaring og gjort visse "grep", men han har ikke levert når han bare fakturerer for fremmøtet uten samtidig å levere det som egentlig var avtalt. Nemnda vil legge til at det ikke er slik at klager kunne forvente at befaringen og de forslagene som skulle komme ut av denne skulle være gratis slik at han bare kunne la være å betale hvis han likevel ikke ønsket å bruke disse.

Nemndas konklusjon er at klageren må betale hele fakturaen, men ikke før han han har mottatt det oppdraget gikk ut på som er forslag til oppgraderinger/justeringer og pristilbud på appstyring.

 3) vedtak:

1) Innklagede har ikke krav på fullt oppgjør før forslag til oppgradering/justering er sendt klager.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av:Desiree Bjørne-Larsen og Jens Petter Bull Huseiernes Landsforbund), Lars Erik Lundgaard og Jon Steinar Sjøvik Hanstad (NELFO) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring