Uenighet om timeforbruket samt påslaget på materialkjøp for elektrikertjenester

Saken gjelder klage på timeforbruket på oppdraget samt over påslagsprosenten. Uttalelser fra nemnda om betydningen av sakkyndige vurderinger av arbeidene innhentet av klager i etterkant, om hvorledes timelistene bør føres samt generelle bemerkninger om påslagsprosenten på materialkjøp.

2) Nemndas vurdering av saken:

Saken gjelder 2 spørsmål:

- Er det brukt/notert for meget tid på oppdraget?

- Er det benyttet et ulovlig høyt påslag særskilt hva gjelder den innkjøpte LED-belysning?

En samlet nemnd har funnet saken tvilsom, spesielt hva gjelder det oppgitte antall timer. Det er ikke enkelt ut fra de beviser nemnda kan og skal vektlegge å vurdere timeforbruket på et konkret oppdrag. Nemnda har for eksempel ingen mulighet selv til å dra på befaring. Heller ikke det konkrete påslag som den enkelte håndverksbedrift benytter på materialkjøp er det enkelt å vurdere og overprøve. Det er også slik at en næringsdrivende står relativt fritt til å selv fastsette sine påslag, dette dog innenfor "rimelighetens grenser".

Nemndas flertall, representantene fra Huseiernes Landsforbund samt nemndas leder har under en viss tvil kommet frem til at det her er brukt for meget tid på oppdraget. Flertallet bygger dette i det vesentlige på:

- Slik oppdraget er beskrevet er flertallet enig med klager i at oppdraget synes relativt kurant uten at det er sannsynligjort at det  forelå  særskilte vanskeligheter. De fleste av de forhold som er påberopt av innklagede, er tilbakevist av klager (påstått utlekting av vegg, mye kjøring, bæring/rigging, vanskeligheter på grunn av skjevheter m.m.) Det skal tilføyes at hvis det var slik at det fremsto som svært tidkrevende å kommunisere med klagers hustru, burde dette ha vært påpekt fra innklagedes side i forbindelse med oppdragets utførelse.

- Det synes å være noe unødvendig på et oppdrag som dette å benytte to montører hele tiden. Selvsagt vil to personer jobbe noe raskere enn 1, men neppe dobbelt så raskt på et oppdrag som dette.

- Det foreligger her en vurdering av en utenforstående fagmann som har kommet til at det maksimalt burde ha vært brukt 20 timer på oppdraget. Nemnda er normalt forsiktig med i for stor grad å vektlegge vurderinger foretatt i etterkant hvor faktum bare blir presentert fra den ene siden. Det er også alltid lettere med etterpåklokskap. I denne konkrete sak derimot, er vurderingen foretatt av det firma som startet oppdraget og som således hadde god kjennskap både til hva oppdraget skulle gå ut på og til "åstedet". Da stiller saken seg noe annerledes.

Flertallet ønsker også å nevne, uten at det har hatt avgjørende betydning, at beskrivelsen i timelistene av det arbeidet som er utført er usedvanlig intetsigende. Når beskrivelsen blir så generell som her, blir det tilnærmet umulig for en forbruker å vurdere tidsforbruket i etterkant. Det må/bør være mulig å si noe mer konkret om det arbeidet som er utført enn å skrive "bad/badstue" eller "komplittering bad"!

I erkjennelsen av at det nesten alltid i forbindelse med et oppdrag over flere dager oppstår forhold "under marsjen" som det er svært vanskelig å ta hensyn til ved vurderinger i etterkant, har nemndas flertall skjønnsmessig kommet til at 30 timer må være et forsvarlig tidsforbruk på oppdraget. Dette innebærer at klager tilstås et prisavslag stort kr. 7.500,- eksklusiv mva basert på 10 timer og kr. 750,- pr. time.

Nemndas mindretall, representantene fra NELFO, finner det vanskelig å sette til side de timer som er ført på oppdraget av innklagede. Mindretallet tiltrer dog det som flertallet har fremhevet om timeføringen.

Hva gjelder påslaget på innkjøpt LED-belysning, har nemndas flertall bestående av representantene fra NELFO, representanten Magnussen fra Huseiernes Landsforbund samt nemndas leder konkudert med at det påslag som er tatt må kunne aksepteres, dog slik at det ligger i øvre grense. Den enkelte næringsdrivende må på dette området ha et betydelig spillerom før det bør kunne være snakk om nedsettelse. En samlet nemnd skal imidlertid her bemerke det uheldige i at hverken timepris eller påslagsprosent er diskutert/oppgitt i forkant av oppdraget. Her har begge parter et ansvar for å klarlegge vilkårene for et oppdrag. Dette for å redusere mulighetene for konflikt i etterkant. Det gjelder selv om man ellers kan/må falle tilbake på hva som er "gjengs" pris.

Nemndas mindretall, representanten Jens Petter Bull fra Huseiernes Landsforbund, har funnet at det påslag som er beregnet er ulovlig høyt. Han mener dette burde ha ligget på 15 maksimalt 20 prosent.

3) Vedtak:

Klager tilståes et prisavslag stort kr. 7.500,- ekskl. mva. I tillegg kommer det fradrag som allerede er akseptert av innklagede. Forøvrig avvises klagen. ved avgjørelsen har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall slik det fremgår av premissene.

 

Nemnda har ved behandlingen og avgjørelsen bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseierens Landsforbund), Lars-Erik Lundgaard og Bjørn Sørensen ( NELFO) og Peter Chr. Meyer (nemndas Leder)

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring