Protokoll i sak 19/15 med rådgivende vedtak i møte 18.01.16.

Saken gjelder: Reklamasjon på fakturaer for utførte elektroarbeider for klageren i hans hytte ved Lillesand. Det reklameres på medgått tid som hevdes å være alt for høyt i forhold til det som burde ha vært "normaltiden" for et slikt oppdrag. Arbeidene er utført som regningsarbeider.

1) Sammendrag av sakens faktiske side.

Klagen gjelder størrelsen på fakturaer etter el-installasjoner i forbindelse med rehabilitering av klagerens hytte ved Lillesand. Det ble avtalt at arbeidene skulle utføres på regning, da byggherren skulle levere installasjonsmateriell. Noen formell skriftlig avtale er ikke inngått, men et tilbud og aksept via e-post foreligger. Det er ingen uenighet om avtaleinngåelsen. I forkant av avtalen hadde byggherren motatt et skriftlig fastpristilbud på tilsvarende arbeider i en helt nybygget hytte klageren først hadde kjøpt, men senere solgte, uten at de elektriske arbeidene ble utført. Denne hytten hadde omtrent samme areal som den klagen gjelder og lå i samme område. Tilbudet var på kr. 134.475,- inkl. mva. I denne hytte var det to bad. Hytten som skulle rehabiliteres og som klagen gjelder var på ca 130 m2 BRA over 1,5 etasje. Den inneholdt 1 bad og 4 soverom. Totalt ble det fakturert for arbeidet kr. 222.716,- inkl. mva. Det er betalt kr. 158.020,- (inkl. mva.) slik at det er tilbakeholdt kr. 64.696,- som er denne klagens tvistegjenstand. I tillegg er fakturert en del materialer utover det byggherren skulle stille med. Dette er ikke omtvistet. Totalt er fakturert 205 timers arbeid fordelt mellom lærling og mester. Antall "punkter" er oppgitt til å være 95 pluss 7 "utenpåliggende" i kjeller. Det hevdes fra klagerens side at timetallet er alt for høyt, særlig på grunn av:

- Manglende koordinering fra innklagedes side.

- Dårlig planlegging.

- Manglende kontroll fra innklagede.

- Det ble brukt 5 forskjellige montører til jobben.

Klageren mener at det som er fakturert er ca. det dobbelte av hva det burde ha vært. Han har fått overslag fra to uavhengige firmaer etter å ha beskrevet arbeidene, og disse stipulerte begge arbeidene til å burde ta ca 100 timer.  Dette er ikke dokumentert for nemnda.

Det som er fakturert er også omtrent det dobbelte av det tilbud som ble gitt på den nye hytten, hvis man trekker ut 1 bad samt installasjonsmateriell.

Klageren påpeker (uimotsagt) at veggene sto "åpne" som i et nybygg da elektriker startet arbeidene sine.

Innklagede har i korte trekk anført:

- Totalrenovasjon som dette var medfører erfaringsmessig at mye uforutsett dukker opp.

- I byggherrens beskrivelse (i form av håndskrevne tegninger og en kort e-post) mangler vaskerom, kjeller, opplegg for og tilkopling til kloakkpumpe, tilførsel og tilkopling av naust med ca 80 m kabel og trekkrør, diverse opplegg for utendørs belysning og opplegg for antenne/TV.

- Det er vanskelig alltid å sende samme montør (selvom de alltid bestreber seg på det) når arbeider skal gjøres over tid og når varslene som ble gitt er korte.

- Innklagede ønsker ikke å ferdigstille arbeidene når det ble så klart signalisert fra klageren at ikke alle allerede sendte fakturaer ville bli gjort opp. Det er intet "farlig" som gjenstår.

Til dette repliserer klager:

- TV-punkter var inntegnet i den skisse han hadde laget.

- Det var også beskrevet utelys på skissen samt opplegg for vaskerom i kjeller.

- kloakkpumpen var allerede installert. Det var kun restarting som skulle gjøres av klager, noe de kun har ført opp med 1 time.

Innklagede hevder selv at de har ført og dokumentert 121,5 timer for montør og 113,5 for lærling. Man har imidlertid bare fakturert for henholdsvis 106,5 og 98,5 timer, mao. 30 timer mindre enn forbruket av timer. Man har også benyttet redusert timesats fra kr. 690,- til kr. 590,- i håp om å finne en løsning med klageren. ( leders kommentar: tilsvarer en rabatt på ca kr. 35.000,-)

 

2) Nemndas vurdering av saken:

Klagen gjelder arbeid utført i henhold til regning. Det er ikke reklamert over arbeidets utførelse, kun over at det er brukt vesentlig mer tid enn hva som burde ha vært nødvendig.

Nemnda konstaterer innledningsvis at det er vanskelig for nemnda å vurdere en såpass stor jobb som dette tross alt var uten å ha noe mer konkret å bygge på. Klager har med styrke vist til et fastpristilbud fra samme firma på elektriske installasjoner i en ny hytte som klager først kjøpte seg, men senere solgte. Prisen var her bare noe mer enn halvparten av hva samlede kostnader i dennes sak beløper seg til. Da hytten ble solgt igjen, kom imidlertid arbeidene aldri til utførelse. Det er også vist til at klager har fått vurderinger fra 2 andre firmaer i bransjen som konkluderer med at arbeidene burde ha vært mulig å utføre på ca 100 timer mot 205 timer totalt for lærling og faglært av innklagede i denne saken. Det ville nok kunne ha vært noe lettere for nemnda å foreta en konkret vurdering om det hadde vært fremlagt hustegninger hvor det elektriske opplegg med punkter var inntegnet. Selv da hadde det imidlertid vært vanskelig. Nemnda hverken kan eller skal dra på befaring.

Klager har i det vesentlige anført dårlig planlegging, koordinering og manglende kontroll fra innklagedes side under arbeidets utførelse. Dette er så vagt at nemnda vanskelig kan vurdere riktigheten. At det ble brukt så meget som 5 montører på saken, kan synes uheldig, men det kan ikke uten videre sluttes fra dette at det ble brukt mer tid enn nødvendig. Arbeidene tok åpenbart en del tid da det også var andre fagfolk som skulle utføre jobb på hytta og koordinering måtte til. Innklagede hevder at det ofte ble gitt kort tid til å stille med elektriker, slik at det var vanskelig hele tiden å stille med den samme. Selv om det bestrides fra klager at korte varseler ble gitt, kan ikke nemnda se bort i fra at det ikke alltid var lett for innklagede å ha samme person ledig ved et arbeid som strekker seg over en viss tid uten 100% kontinuitet.

Nemnda ønsker å tillegge at det grunnlag som forelå for innklagede i forkant av jobben i form av 2 skisser og noen beskrivelser synes som et forsvarlig nok grunnlag for å starte opp arbeidene.

Det kan ikke så lett sluttes fra et konkret tilbud på installasjon i en helt ny hytte til hva det bør koste i en "brukt" sådan. Det gjelder selv om det legges til grunn at det ikke var spesielt vanskelig for innklagede å komme til for å få utført arbeidene. Det kan heller ikke trekkes noen fornuftige konklusjoner fra de timeanslag som senere skal være gitt av andre aktører i bransjen. I denne sak burde det fra klagerens side ha vært engasjert en sakkyndig for å foreta en total gjennomgang herunder gi en skriftlig beskrivelse. Da kunne det ha vært mulig for nemnda å foreta en konkret vurdering. Slik siuasjonen nå ligger an, må imidlertid nemnda avvise klagen.

3) Slutning.

Klagen avvises. Avgjørelsen er enstemmig.
 

Nemnda besto under behandling og avgjørelse av saken av: Lars Erik Lundgaard og Bjørn Sørensen fra Nelfo, Annita Magnussen og Jens Petter Bull fra Huseierenes Landsforbund samt Peter Chr. Meyer (nemndsleder)

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring