Uenighet om tidsforbruk og materialpåslag ved elektrikertjenester

Saken gjelder uenighet om medgått tid for elektriske tjenester, men også om det påslag oppdragsmottager valgte å bruke på innkjøpt materiell. Saken omtaler også den profesjonelle parts opplysningsplikt over for en forbruker.

2) Nemndas vurdering av saken:

Klagen gjelder medgått tid for de utførte arbeider, en anførsel om at de materialpåslag som er benyttet er for høye samt at det er ført opp for meget benyttet kabel i forhold til den mengde som faktisk er gått med.

Begge parter har under saksforberedelsen medvirket på en fullt ut adekvat måte og derved vært med på å få sakens faktum belyst så godt som mulig. Det er prisverdig. Slik nemnda ser saken, er det vanskelig å legge til grunn at innklagedes tidsforbruk har vært for høyt. Innklagede har ført nøye timlister og redegjort i etterkant for det utførte arbeid. Det samme gjelder det materiell som er gått med. Nemnda vil tillegge at det her gjaldt et eldre anlegg hvor det var snakk om å oppfylle/etterkomme gitte pålegg. Slike arbeider kan absolutt være utfordrende og ikke minst mer tidkrevende enn man kanskje skulle tro. Nemnda har også vurdert alt det arbeid som er beskrevet utført, og finner intet misforhold å gripe fatt i. Til tross for dette har nemnda likevel kommet fram til at klager må gis delvis medhold i sin klage, noe som begrunnes slik:

Innklagede oppga forut for at oppdraget ble gitt sin timepris til kr. 650,-. Dette anser nemnda som meget moderat. Det kan imidlertid se ut som om innklagede benytter denne moderate timepris nærmest som som en konkurransefordel. Dette er i utgangspunktet greit nok, men ikke hvis man, som innklagede her har gjort, nærmest i det "skjulte" tar svært høye påslag på innkjøpt materiell, for der å få inn den nødvendige fortjeneste på hele oppdraget. At dette er situasjonen innrømmer i reliteten innklagede i den etterfølgende korrespondanse. Innklagede har som den profesjonelle part i forholdet en opplysningsplikt i forhold til sin potensielle avtalepart. Han burde sagt fra om at han legger til grunn en moderat timepris, men i stedet ligger høyt hva gjelder påslagene på innkjøpt materiell. Nemnda ønsker ikke med dette å ta stilling til hva som er et riktig eller rimelig påslag, men bemerker at den synes at de oppgitte 350% på kabel, 300% på annet materiell samt 50% på komfyrvakt er svært høye.

Innklagede sendte først en faktura på kr. 58.677,- hvor det var gitt en rabatt på 15% på alt materiell. Da klager protesterte på fakturaen, ble partene enige om at innklagede skulle sende en kreditnota og at de deretter skulle se om de kunne komme fram til enighet. Dette lykkes ikke, men innklagede valgte likevel å sende en ny faktura med 25% rabatt, antagelig i håp om at klager skulle akseptere dette. Det ble imidlertid ikke tatt noe forbehold fra innklagedes side. Da klager ikke ville godta den nye faktura heller, valgte innklagede selv å sende en ny kreditnota og meddelte samtidig at han nå ved den endelige faktura ikke ville stå ved sitt opprinnelig forslag om 25% avslag. Det er nemndas oppfatning at innklagede må forholde seg til at 25% er gitt, uten at det i denne sak spiller noen konkret rolle for resultatet.

Nemnda har etter en konkret vurdering skjønnsmessig kommet til at et avslag på kr. 10.000,- på den opprinnelige faktura inkl. mva er rimelig, basert på det som ovenfor er sagt om påslaget på materiell. Dette betyr at innklagede bør sende en ny faktura på kr. 48.677,- inkl. mva som klager må betale.

Det skal for fullstendighetens skyld tilføyes at selv om klager har kontrollmålt medgått kabellengde slik hun opplyser, aksepterer nemnda det tall som innklagede selv har oppgitt. Det er nærmest umulig, eller i det minste meget vanskelig i etterkant å foreta en slik oppmåling som klager har gjort for å forsøke å finne ut hvor meget kabel som burde ha gått med. Uansett vil det måtte gis et ikke helt ubetydelig tillegg for nødvendig kapp.

3) Vedtak:

Klager innvilges et fradrag på den opprinnelige faktura stort kr. 10.000,- inkl mva. For øvrig avvises klagen. Klager betaler etter dette et beløp stort kr. 48.677,-. Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda har ved behandlingen bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Lars Erik Lundgaard og Joachim Berge-Bang (Nelfo) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring