2) vedtak:

Innklagedes oppdrag for klageren skulle utføres i henhold til regning og medgått materiale til "gjengs priser", men slik at det var blitt gitt et prisoverslag. Dette innebærer at utførende håndverkerfirma på vanlig måte må dokumentere det som er utført med timer og oppgave over medgått materiell. Nemnda legger til grunn at dette er noe innklagede firma er meget godt kjent med. Hvis det "under marsjen" blir avtalt at det skal utføres tilleggsarbeider som ikke går inn under det arbeid som det er gitt et prisoverslag på, er dette noe som må dokumenteres. Ved senere uenighet mellom partene, vil det være den profesjonelle part, her innklagede, som i så fall må bære en viss form for "bevisbyrde".

I denne saken finnes svært lite skriftlig materiale. Selv det opprinnelige skriftlige tilbud er beskjedent. Det som i utgangspunktet skulle utføres var imidlertid relativt enkelt, nemlig å flytte et sikringsskap til ny vegg mot badet. Det ble gjennomført en befaring hvor det ble foreslått (Det er litt uenighet omkring hvem som foreslo dette, men uten at det har noen betydning for nemndas resultat) og deretter enighet om å fjerne inntaket og heller sette dette utvendig slik at det ikke ble så tilgjengelig fra soverom/barnerom. Innklagede fremhever at de valgte å gi et prisoverslag "siden løsningen ikke var helt rett frem". Om det egentlig da hadde vært meningen å gi en fastpris, eller at oppdraget skulle være et rent regningsarbeid, er det ikke sagt noe om, men det er mest sannsynlig at det var fast pris som var aktuelt. Basert på befaringen ble det så gitt et prisoverslag på kr. 12.200,- pluss mva. som ble akseptert.

Klager fikk tilsendt en faktura på kr.18.000,- pluss mva. I denne er tatt inn at det er utført noe tilleggsarbeider og at det er gått med ekstra materiell. Noen spesifisert faktura med medgått tid/timelister samt dokumentasjon av materialer og materialkost ble imidlertid ikke lagt ved. Dette skulle og burde ha vært gjort. Klager på sin side er ikke enig i at det er gjort noen arbeider utover det arbeid partene ble enige om og som går inn under det fremlagte prisoverslag (bortsett fra skjøting av en kabel, se nedenfor). Det ble bedt om - sier klager - at det i tillegg skulle gjøres noen ytterligere arbeider som ville ha gitt rett til ekstra fakturering, men disse er faktisk ikke blitt utført (ubestridt). I etterkant under saksforberedelsen for nemnda, etter "provokasjon" fra nemndas leder, er det av innklagede blitt lagt frem en såkalt "proforma faktura" som er korrekt spesifisert med nødvendige underlag. Her fremgår "ekstra arbeider", men nemnda kan ikke vite om dette egentlig var ment å skulle gå inn under det opprinnelige overslag eller om det faktisk er noe partene ble enige om "under marsjen". Klager bestrider som nevnt at noe ekstra ble avtalt bortsett fra som han ha sagt flere ganger "skjøting av en kabel". Proformafakturaen er også vanskelig å forstå. Den viser sum materiell kr. 8.911,94 og sum montør kr. 14.720,-, begge deler ekskl. mva. Så er ført opp faktura 22193 på kr. 18.000,- ekskl. mva som var den klageren mottok, men i linjen etter er ført inn kreditnota (22320) på samme. Dette innebærer at sluttsummen i proformafakturaen blir netto kr. 23.621,94 pluss mva tilsammen kr. 29.589,54, nesten dobbelt så meget som det opprinnelige prisoverslag. 

Partene er altså uenige om hva som egentlig er avtalt. I en slik situasjon er det innklagede som den profesjonelle part som må dokumentere hva som faktisk er avtalt. Vel er det slik at dette er et lite oppdrag for en håndverker, og at det derfor ikke kan forventes stor grad av skriftlighet. Hvis han imidlertid mener at det er avtalt arbeider utover det som fremgår av et skriftlig gitt prisoverslag, må det være opp til ham å  sikre en viss form for bevis for dette. Det er ikke gjort her. I dagens digitale verden, er det både meget enkelt og meget raskt å foreta bekreftelser på inngåtte avtaler og på mulige tilleggsarbeider, enten pr. e-mail eller over sms. Det er ikke gjort i denne saken. Det er nemndas klare oppfatning at dette må gå utover innklagede i saken. Det er ikke godt nok dokumentert at det er bestilt noe tilleggsarbeider utover skjøting av 3 meter kabel som klageren har erkjent. Spørsmålet for nemnda er da om det er sannsynliggjort godt nok at det er utført arbeider som ligger innenfor prisoverslaget av et slikt omfang at det gir rett til å fakturere tillegg utover dette. Etter håndverkertjenesteloven vil en håndverksbedrift maksimalt kunne kreve 15% mer enn prisoverslaget. Det er ikke lett å lese hverken ut av prisoverslag, opprinnelig faktura eller av proformafakturaen med bilag i hvilken grad det faktisk er utført arbeid og gått med materiale innenfor overslaget i et slikt omfang at det gir rett til tillegg. Klageren har ikke direkte bestridt det tidsforbruk som er oppgitt selv om han har bemerket at den ene elektrikeren dro noe tidlig fra jobben en dag. Hva gjelder fremlagt materialliste, har klager reagert, men erkjenner at det er vanskelig å bedømme hva som faktisk er gått med av materialer. Etter en helhetsvurdering har nemnda under noe tvil kommet frem til at innklagede i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at medgått tid og materiell knyttet til det opprinnelige oppdraget overstiger prisoverslaget med minst 15%. Det innebærer at innklagede har krav på et tilegg utover prisoverslaget, men ikke mer enn 15%. Klageren skal derfor betale kr. 14.030,- pluss mva tilsammen kr. 17.537,-.

Når det gjelder tilleggsarbeider, har klageren akseptert å betale kr. 250,-, sannsynligvis ekskl. mva. Entreprenøren mener å ha utført tilleggsarbeider betydelig utover dette, men det er altså ikke tilstrekkelig dokumentert. Dette innebærer at nemnda mener at innklagede har krav på ovennvnte kr. 13.030,- pluss kr. 250,- for tilleggsarbeider, tilsammen kr. 14.280,- ekskl. mva. Dette blir kr. 17.850,- inkl. mva. Det er fakturert kr. 18.000,- pluss mva tilsammen kr. 22.500,-  Det er dette beløp det er oppgitt i klagen at klageren faktisk har betalt. Hvis dette er korrekt, innebærer det at klageren skal ha tilbake kr. 4.650,-. Innklagede må utstede en kreditnota på dette beløp. Avgjørelsen er enstemmig.

3) vedtak:

1) Klagen tas delvis til følge slik at klageren betaler kr. 17.850,- inkl. mva. Innklagede betaler tilbake differensen mellom dette beløp og kr.22.500,- og utsteder en kreditnota på beløpet.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Jens Petter Bull og Mathias Bjornes (Huseiernes Landsforbund), Jon Steinar Sjøvik Hanstad og Joachim Berge-Bang (Nelfo) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring