Uenighet om oppsett av faktura for elektrikertjenester m.m.

Saken gjelder: Innklagede hadde beregnet samme pris for kjøring til å fra tjenestestedet som for selve installasjonen samt beregnet seg fakturagebyr.

2) Nemndas vurdering av saken:

Det er ingen uenighet mellom partene hva gjelder det oppdrag som skulle utføres eller om at det skulle faktureres i henhold til medgått tid til det som kan karakteriseres som "gjengs pris" for de utførte tjenester. Uenigheten står nærmest om hvorledes fakturaen er satt opp, om "kjøring" til og fra det sted tjenesten er utført kan faktureres med samme pris som selve el-arbeidet, om fakturagebyr kan beregnes samt om visse andre forhold. 

Det ble fakturert et beløp stort kr. 10.050,- inkl. mva. Av dette har klageren betalt et skjønnsmessig beløp han mente var rimelig, stort kr. 4.250,- slik at kr. 5.800,- gjenstår. Etter at saken ble tatt opp av klageren, har imidlertid innklagede akseptert at det ved en feil ble fakturert for meget medgått tid og kreditnota stor kr. 1788,- er utarbeidet og motatt av klager. Det står derfor bare igjen et restbeløp stort kr. 4012,-. Beløpet ligger under nedre grense for at nemnda må behandle klagen. Nemnda har imidlertid likevel funnet grunn til å behandle den, noe det er en skjønnsmessig adgang til.

Fakturaens tekst omfatter blant annet: "Vaktutrykning" kr. 1000,-, "Installasjonsarbeid 4 timer a kr. 780,-", 100% overtidsbetaling a kr. 780,- pr. time og fakturagebyr med kr. 50,-.

Nemnda skal bemerke:

1) Det er tatt samme timepris for selve installasjonen som for kjøring til og fra det sted der tjenesten ble utført. Dette er helt normalt og kan i seg selv ikke kritiseres. Instalatøren har sin tariffestede lønn om han kjører bil eller er i gang med selve innstallasjonen. Når dette er sagt, mener nemnda at det er uheldig at ikke dette ikke kommer frem klart i fakturateksten. Det er et viktig poeng at tjenesteyter skriver fakturaer som er enkle å forstå for forbrukeren. På forespørsel ble imidlertid dette oppklart av innklagede, noe som tross alt burde ha vært tilstrekkelig for klageren.

2) Det er ikke anledning til å beregne seg "fakturagebyr" uten at dette er avklart i forkant. Man ser dessverre alt for ofte at tjenesteyter glemmer dette, noe som er uheldig.

3) Det ble erkjent av innklagede at det ved en feil er beregnet for lang kjøredistanse og kreditnota er sendt. Det kan imidlertid se ut som om kreditnotaen ikke har fått med seg at overtid også da må krediteres. Dette må i så fall bli gjort.

4) Innklagede la ikke fram den e-mail korrespondanse som forelå mellom partene før dette ble påpekt av klageren. Dette burde ikke ha vært nødvendig. Når en forbruker klager, er det selvsagt slik at alt som har versert mellom klager og innklagede er dokumentasjon som skal være tilgjengelig automatisk.

3) Vedtak:

1) Klageren skal ikke betale fakturagebyr med kr. 50,-, og innklagede må sørge for at også overtiden blir kreditert hva gjelder den krediterte kjøretid.

2) Forøvrig avvises klagen.

3) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda har ved behandlingen og avgjørelsen bestått av Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Lars Erik Lundgaard og Joachim Berge-Bang (Nelfo) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring