Tolkning av inngått avtale - Var avtalen et prisoverslag eller en fastprisavtale og om krav om spesifisert faktura uansett var reist for sent?

Spørsmålet til avgjørelse var om rørlegger og forbuker hadde inngått en fastprisavtale eller om det var et prisoverslag som var gitt. Det var ingen uenighet om det fakturerte beløp, men forbuker ville ha en spesifikasjon av fakturaen med timelister, materialforbruk .m.m noe han ikke fikk og heller ikke har krav på ved en fastprisavtale. Nemnda kom under dissens (3-2) til at det forelå en avtale inngått i henhold til et gitt prisoverslag. Etter en konkret vurdering av de kalkyler som var lagt til grunn for prisoverslaget, ble det konkludert med å tilkjenne klageren et mindre prisavslag.

2) Nemndas vurderinger:

Nemnda vil først ta stilling til om det er inngått en fastprisavtale eller om det tilbud som ble gitt til klageren og som ble akseptert rettslig sett er å se på som et prisoverslag etter håndverkertjenesteloven. Den pris som partene ble enige om er ikke overskredet. Det er dette beløp som er fakturert. Forskjellen ligger i at hvis det ble inngått en fastprisavtale har forbrukeren ikke krav på at det skal legges frem spesifisert faktura med timelister m.m, jfr. håndverkertjenesteloven §36, noe hun derimot har hvis det er snakk om et prisoverslag. Ved senere vurdering av en prisoverslagsavtale, skal medgått tid, materiell m.m. tilsvare gjengs pris. En slik vurdering kan ikke kreves foretatt for en fastprisavtale. Også en slik avtale kan imidlertid settes til side, men bare hvis prisen finnes sterkt urimelig.

Ved avgjørelsen av prisoverslag eller fast pris, har nemnda delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, bestående av de to forbrukerrepresentanter og nemndas leder legger avgjørende vekt på at det både i tilbudets heading og i selve teksten av innklagede er brukt begrepet "prisoverslag". Riktig nok er det beløp som tilbudet konkluderer med helt nøyaktig, noe som tyder på at tilbyderen har ment å gi et fastpristilbud. At klager aksepterte tilbudet, har imidlertid etter flertallets oppfatning ingen betydning. Også et tilbud gitt som prisoverslag, må jo aksepteres for å bli bindende. At arbeidene er levert etter avtalt pris, spiller heller ingen rolle etter flertallets syn, heller ikke at klageren "aksepterte og valgte innklagede". Flertallet ser det slik at det forhold at problematikken først kom opp etter at det var reklamert og det var bedt om spesifisert faktura ikke er avgjørende for fortolkningen. Innklagede er her den profesjonelle part. Det er opp til ham å være presis når et tilbud legges frem, ikke bruke ordet "prisoversalg" to ganger, både i tilbudets heading og i tekst hvis han mener å gi et fastpristilbud. Flertallet er også av den oppfatning at krav om spesifisert faktura er reist innen "rimelig tid".

Mindretallet, de to representanter for Rørentreprenørene, mener at man ikke kan legge avgjørende vekt på at ordet "prisoverslag" er brukt 2 ganger. Det er gitt et svært konkret tilbud, så konkret som kr. 71.605,-, noe som sterkt tyder på fast pris. Partene har deretter begge to forholdt seg til at det var inngått en fastprisavtale. Et konkret tilbud er gitt og akseptert. Ordet "pristilbud"er benyttet 2 ganger. I teksten er det vist til "pristilbud" og "aksept for pristilbud". Rørlegger sendte faktura i etterkant med kun RS- pris. Mindretallet mener disse forhold underbygger at tilbudet var ment som et bindende pristilbud og at det da er inngått en fastprisavtale. ved prisoverslag ville rørlegger ha måttet spesifisere fakturaen for påløpte timer, materiell m.m. 

Det har vært hevdet fra klagerens side at innklagede burde ha frarådet forbrukeren å skifte renseanlegget og i stedet anbefalt henne å knytte seg til det offentlige anlegg. Frarådningsplikten i håndverkertjenesteloven er derfor overtrådt. Til dette skal bemerkes - her foreligger det enighet i nemnda - at nemnda ikke deler et slikt syn. Klageren hadde et filteranlegg som hun ønsket skiftet. Det foreligger ingen sterk faglig begrunnelse for at ikke et nytt anlegg kunne ha fungert utmerket. Vannkvaliteten ble også fullt ut akseptabel etter at det nye filteranlegg var installert. Klager hevder selv at det fortsatt var vond lukt av vannet også etter installasjonen. Det kan imidlertid ikke legges til grunn at dette overhodet var noe tema mellom partene i forkant av at tilbudet ble gitt. Faglig sett må det også kunne legges til grunn at det ville ha vært mulig å bli kvitt dette problem for et relativt beskjedent beløp. Innklagede hevder også at temaet tilknytning til offentlig anlegg var oppe mellom partene, men at klager ikke ønsket å påta seg den kostnaden da. Nemnda finner det sannsynlig at det er riktig som innklagede sier at temaet ble berørt kan ikke se bort i fra at det er riktig som innklagede hevder. Klager har også fremhevet brønnens beliggenhet, nær fylkesvei som et moment for at innklagede burde ha frarådet installasjonen. Nemnda er ikke enig at det er et relevant moment.

Slik flertallet vurderer saken må det så også tas stilling til om det tilbud som er gitt og akseptert er i overenstemmelse med gjeng pris. Det er fremlagt en kalkyle som lå til grunn for det tilbud som var gitt. Denne er vurdert av nemnda. Innklagede har hevdet, og det fremgår også av det som er lagt frem, at det ikke bare var skifte av filteranlegget som måtte gjøres, men også en god del andre arbeider. Det er derfor lite relevant å sammenligne direkte med hva en utenforstående rørlegger som tillike har forretningssted i en helt annen kant av landet har gitt av tilbud i etterkant. Det er heller ikke direkte relvant å sammenligne med hva "Klart vann" ville ta kun for leveransen av selve anlegget. Visse indikasjoner gir dog dette. Hva gjelder kalkylen, er det vanskelig å hevde at beløpet på kr. 13.850,- +mva for å "montere nytt filteranlegg, legge om rør, funkssjonssjekk, etterkontroll" er utover gjengs priser. Det samme gjelder timepriser, spyling og rens av eksisterende røranlegg, fjerning av trykktank, bytte av blandebatteri kjøring m.m. Det er imidlertid tatt en pris på kr. 26.472,- + mva for "filteranlegg i følge prisoppsett". Prisoppsettet er ikke fremlagt, men vi vet at et nytt filteranlegg kunne kjøpes fra "Klart Vann" for kr. 16.000,- ekskl. mva. At håndverkeren har krav på et rimelig påslag, er det ingen tvil om. Flertallet synes imidlertid at kr. 26.472,- er i meste laget. Et visst avslag i pris finner derfor flertallet det rimelig at klageren innvilges, etter en konkret vurdering kr. 7.000,- inkl. mva.

3) vedtak:

1) klageren tilkjennes et prisavslag stort kr. 7.000,- inkl. mva. Forøvrig forkastes klagen.

2) Avgjørelsen er fattet med slik dissens som er beskrevet ovenfor.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseierenes Landsforbund), Martin Rynning og Trond Martinussen (Rørentreprenørene) samt Peter Chr. meyer (nemndas leder)

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring