Spørsmål om utøvende rørlegger hadde opptrådt grovt uaktsomt ved å la et rør stå igjen ved røromlegging i kjeller.Den absolutte reklamasjonsfrist på 5 år i håndverkertjenesteloven var gått ut, så grov uaktsomhet måtte konstateres.

Det var på det rene at utøvende rørlegger hadde latt en "rørstubb" på ca. 1 meter stå igjen da han skulle skifte rørene i klagers bolig. Røret var det som gikk i sålen gjennom murveggen fra utsiden og inn i kjelleren. Arbeidene ble utført i 2013, så alle reklamasjonsfrister var derfor utløpt. Nemnda kom til at det ikke kunne konkluderes med at det forelå grov uaktsomhet fra rørleggers side, noe som er et av 2 kriterier for at reklamasjonsfristen fortsatt skulle gjelde. Rørlegger hadde heller ikke handlet i strid med redelighet og god tro som er det annet kriterium.

2) Nemndas vurderinger:

Saken gjelder klage over arbeider utført på fast eiendom i 2013. Etter lov om håndverkertjenester §22 nr-2 er den abosolutte reklamasjonsfrist 5 år. Etter dette tidspunkt er enhver mulighet til å reklamere over en mangel utløpt. Det gjelder også der hvor mangelen er "skjult" og derfor vanskelig kunne ha vært oppdaget av tjenestemottaker på et tidligere tidspunkt. Det gjelder imidlertid ikke hvis tjenesteyter har opptrådt grovt uaktsomt, eller ellers har handlet i "strid med redelighet og god tro", jfr. samme bestemmelse nr. 3. Slik nemnda vurderer de faktiske opplysninger som er gitt kan det ikke være snakk om at innklagede på noen måte har handlet mot redelighet og god tro. Vurderingstemaet er derfor om det foreligger grov uaktsomhet. Det fremgår både i juridisk teori og i rettspraksis at det skal ganske meget til for å kunne legge til grunn at det har foreligget grov uaktsomhet. 

Det er på det rene at oppdraget som innklagede ble engasjert til gikk ut på å skifte rør i klagerens kjeller. Han skulle ha nytt avløp inn. Arbeidet ble utført i henhold til medgått tid og materiell, men i henhold til et løselig ikke rettslig bindende overslag. Det er på det rene at alle rør ble skiftet bortsett fra et. Det var den rørstubb på noe under 1 meter som gikk i byggets såle fra utsiden og inn i kjelleren. Innklagede har gjort gjeldende at det ble tatt opp med klageren om også dette røret skulle skiftes selv om det ville kunne koste en god del i form av oppigging m.m. Klager skal ha akseptert (hevder innklagede) at det ikke ble skiftet da innklagede vurderte det slik at det fortsatt var fullt ut brukbart. Klager bestrider at spørsmålet overhode ble reist av innklagede. Han sier at hvis det først var blitt tatt opp, så ville han selvføgelig bedt om at også dette rør skulle skiftes selv om det ville ha kostet en del ekstra. Han mener for øvrig at det neppe ville kunne ha kostet særlig mange tusen kroner hvis det hadde vært gjort den gang. Alt lå åpent. Dette røret var fra den gang huset ble satt opp i 1955, altså over 50 år gammelt. Nemnda kan ikke legge til grunn at spørsmålet ble tatt opp med klageren. Det finnes intet skriftlig om dette, og det måtte eventuelt ha vært opp til den profesjonelle part (innklagede) å sikre bevis for en slik påstand. Nemnda må derfor vurdere om det kan ha vært faglig forsvarlig å la røret ligge fortsatt. Etter en grundig vurdering har nemnda "landet" på at selv om man kanskje kan legge til grunn at røret burde ha vært skiftet, er det vanskelig å si at det var faglig  uforsvarlig å ikke gjøre det. Det skal bemerkes at det her ikke var slik at innklagede ikke ville ha fått betalt for merarbeidet med å fjerne også dette røret. Arbeidene skulle utføres i.h.t. regning. Det måtte gjelde selv om det helt løse overslag som var gitt skulle overskrides. Det kan også meget vel være slik at rørlegger ikke kunne ha utført et slikt oppdrag, og at et annet firma måtte ha vært engasjert til dette. Oppigging og hulltaking er normalt ikke noe en rørlegger påtar seg eller kan utføre. Det har formodningen mot seg at innklagede ikke skulle ha sørget for at også dette røret ble skiftet hvis man den gangen ikke hadde ment at det var fullt ut faglig forsvarlig å la det ligge. Et rør av denne typen kan meget vel holde utmerket i en årrekke utover den tid det da hadde ligget der. Det skal også sies at en jobb som dette er relativt omfattende. Det er snakk om et innstøpt rør i kjellergulv/dekke som gikk gjennom grunnmur. Det faktum at det hverken var pigget opp eller tatt hull i grunnmur viser at det var snakk om en tidkrevende og litt omfattende prosess.

Nemnda er enstemmig om avgjørelsen ovenfor - at grov uaktsomhet ikke kan legges til grunn. Nemndas leder vil imidlertid for egen regning tillegge at han nok mener at innklagede har opptrådt grensende opp mot det uaktsomme, men at det fortsatt er et godt stykke igjen til å kunne konstatere grov uaktsomhet.

Klagen blir etter dette å forkaste. Avgjørelsen er enstemmig.

3) vedtak:

1) Klagen forkastes.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Desiree Bjørne-Larsen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Martin Rønning og Trond Martinussen (Rørentreprenørene) samt Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring