Handverkerklagenemnda >

Uenighet om klager var forpliktet til å betale for ekstra kabellegde i forbindelse med inst. av el-bil lader kjøpt

Klageren hadde kjøpt el-bil lader "ferdig montert på vegg inkl. 10 meter kabel fra sikringsskap". Det oppsto uenighet om klager var forpliktet til å betale for 20 m. kabel som ble brukt utover de 10 som var inkludert. Det var på det rene at innklagede ikke hadde sagt noe til klageren verken før eller under monteringen om at det ville gå med meget mer enn 10 meter. Nemnda var klar i sin kritikk av innklagedes manglende oppfyllelse av sin veilednings- og opplysningsplikt, men mente likevel at innklagede hadde krav på oppgjør. Klageren kunne og burde kanskje også ha forstått at tillegg ville komme, og han hadde også alle muligheter til å spørre. Laderen var montert slik den skulle og fullt ut fagmessig. Det var intet å si på pris.

2) Nemndas vurderinger:

Denne saken gjelder enkelt sagt om klageren ikke skal betale noe for innstalleringen/monteringen av den el-bil lader han hadde gått til innkjøp av i forbindelse med kjøp av elektrisk bil. Det er utvilsomt og ubestridt at han kjøpte laderen ferdig montert på vegg, men på endel vilkår. I denne sak er det helt avgjørende for det første hvordan nemnda skal forstå betingelsen i det aksepterte tilbudet: "Ferdig montert på vegg inkl. 10 m kabel fra sikringsskap.....". For det annet er betydningen av at det aldri hverken før eller under monteringen hos klageren ble sagt noe om at det her ville kunne komme et tillegg som klageren selv måtte betale, et viktig spørsmål. Som en del av dette har vi også det forhold at det fra innklagede ikke ble foreslått noen alternative plasseringer på veggene som eventuelt kunne ha spart kabellengde og på den måten også kostnader for klageren. Hvorvidt dette ville ha vært mulig/forsvarlig har nemnda dog ikke noe grunnlag for å si noe om.

Nemnda vil først knytte noen kommentarer til faktum som for øvrig føles ganske godt opplyst av begge parter under saksforberedelsen. Slik nemnda ser det, er det kritikkverdig av innklagede å ikke si noe overhode om at tilleggskostnader ville påløpe, arten og omfanget av disse. Det samme gjelder det forhold at alternative plasseringer som muligens ville kunne redusere kostnadene for klageren aldri ble nevnt. Innklagede har, som den profesjonelle part både en opplysningsplikt og en veiledningsplikt etter håndverkertjenesteloven. Det må gjelde selv om de to partene aldri inngikk noen formel avtale. Innklagede var engasjert av ladeleverandøren til å forestå monteringen. Innklagede var således ikke en av klageren valgt elektroleverandør. Dette gjelder selv om han helt åpenbart så det som en fordel at nettopp denne leverandøren ble brukt, som han kjente godt til fra tidligere, som hadde levert alle el-tjenester da hytta hans ble satt opp få år tidligere og som han da hadde vært fornøyd med. Med bakgrunn i at avtaleforholdet i utgangspunktet ikke var mellom klager og innklagede i denne saken, burde også innklagede på en adekvat måte ha bekreftet oppdraget og ikke minst i den sammenheng opplyst at det ville kunne medføre ekstra kostander for klageren og hvorfor.

Hva gjelder innklagedes leveranse, er den så langt nemnda kan se på alle måter tilfredsstillende rent fagmessig. Det er riktig som innklagede har anført at det er krav både til estetikk og til hvorledes kabler skal legges. Det er ikke slik at en kabel nødvendigvis kan legges i "luftlinje". Dette hører nok med til de mer sjeldne tilfeller. Det er heller ikke sagt i tilbudet annet enn om den lengden kabel som er inkludert. Selv om det i tilbudet står "inkl. 10 m. kabel fra sikringsskap...", betyr ikke det derfor nødvendigvis 10 meter i luftlinje fra skapet. Nemnda er vel et godt stykke på vei av den oppfatning at klageren kunne og kanskje også burde ha skjønt dette. Han må ha vært på det rene med at det ville kunne komme tillegg til det han allerde hadde betalt for "ferdig montert " lader. Det hadde derfor også vært fullt mulig for ham å ta opp spørsmålet med innklagede. Nemnda vil her også nevne klagerens juridiske bakgrunn.

Slik nemnda vurderer det ut fra tegninger og forklaringer, har innklagede lagt kablene slik de bør legges. Det er også et lite poeng som skal nevnes at moderne hus og hytter med strøm i dag har 2 sikringsskap, et utvendig og et innvendig. I 2010 ble krav om dette pålagt nybygg og ved større ombygninger/påbygg. Det utvendige skap kalles gjerne et "tilknytningsskap" hvor blant annet strømmåler og hovedsikring befinner seg. At kabel legges fra tilknytningsskapet er normalt og ikke kritikkverdig. Nemnda er også enig med innklagede i at det ikke er så bra å bore for mange hull gjennom veggene for evenuelt å korte ned kabellengden.

Selv om innklagede nok har brutt både sin veilednings- og sin opplysningsplikt etter loven, er det utvilsomt slik at klageren har fått det produkt og det resultat han har ønsket seg og hatt behov for. I håndverkertjenesteloven finnes en bestemmelse i §9 om tilleggsytelser som nemnda kort vil knytte noen kommentarer til. Her framgår at forbruker skal kontaktes hvis det "under marsjen" viser seg behov for å utføre arbeid utover oppdraget, men som det er naturlig å utføre i forbindelse med dette. Er forbruker ikke å treffe eller mottar tjenesteyter av andre grunner ikke beskjed fra ham innen rimelig tid, kan tilleggsarbeidet likevel utføres. Dog er det da en forutsetning både at det må antas at forbrukeren hadde ønsket tilleggsarbeidet utført og at prisen for tillegget er ubetydelig i seg selv eller at den er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten. I vår sak har ikke innklagede sagt noe til klageren i det hele tatt om nødvendigheten av tillegg og prisen for "tilleggsydelsen" er på ingen måte ubetydelig. Slik nemnda ser det er det imidlertid sannsynlig at klageren ville ha bestilt arbeidene hvis spørsmålet var kommet opp. Riktignok sier han i etterkant at han da kanskje ikke ville ha montert laderen, men nemnda ser dette som mindre sannsynlig. I så fall måtte han benyttet vanlig stikkontakt til ladingen og eventuelt forsøkt å selge laderen i markedet. Nemnda vil for ordens skyld presisere at nevnte bestemmelse i loven definitivt ikke er anvendelig i innklagedes favør, men det ligger likevel noe i selve prinsippet om at det er utført et arbeid som det kan være grunn til å regne med at klageren faktisk ønsket.

Nemnda har funnet saken svært tvilsom. Det er utført en oppdrag klager hadde behov for å utføre og arbeidene er utført fullt ut tilfredsstillende. Det kan heller ikke innvendes noe mot den pris pr. kabellengde som innklagede har fakturert. Den er til gjengs pris. Med et slikt utgangspunkt skal håndverkeren normalt kunne beregne seg full betaling. Selv om nemnda mener at klageren også kunne forstått at det her ville kunne komme tillegg og han definitivt ikke hadde noen grunn til å tolke 10 meter som luftlinje, har innklagede utvilsomt misligholdt sin opplysnings- og veiledningsplikt. I det minste under diskusjonene om hvor laderen skulle plasseres burde innklagede ha nevnt kabellengden som et moment å ta i betraktning. Da ville de ekstra kostnader automatisk ha kommet til overflaten. Den samlede kostnad for forbrukeren skal alltid være vesentlig for en hver håndverksbedrift. Det har slik det ser ut dessverre ikke vært tilfelle ved utførelsen av dette oppdraget. Nemnda vil også nevne, uten at det har vært avgjørende, at klageren hadde anledning til å bestille en befaring først. Da kunne de forhold som her har skapt tvisten nok ha vært avklart. Dog haddeen slik befaring vært noe som klageren ville måtte ha betalt for. Pris for befaring er fast og fremgår av tilbudet fra ladeleverandøren. Klager valgte ikke å benytte seg av muligheten.

Etter dette vil nemnda konkludere med at klagen under tvil blir å avvise. Nemndas leder vil imidlertid for egen regning anmode  innklagede om å vurdere et avslag i fakturaen. Dette basert på innklagedes klare brudd på sin opplysnings- og veiledningsplikt.

3) vedtak:

1) Klagen avvises.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Lars Erik Lundgaard og Jon Steinar Sjøvik Hanstad (NELFO) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring