Uenighet om malerarbeider i klagers bolig beliggende svært nær havet var tilfredsstilliende utført.

Innklagede hadde utført sparkling og maling av nyoppsatte gipsplater i tak og på vegger i klagers bolig. Til tross for flere forsøk fra innklagede på utbedringer, mente klager at arbeidene likevel ikke var tilfredsstillende utført. Den lokale skjønnskomite ble involvert. Etter befaring konkluderte den med at arbeidene lå innenfor toleransegrensene i NS. Det ble klaget til Håndverkerklagenemnda som enstemmig kom til at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for nemnda til å fatte en fornuftig avgjørelse - i den ene eller andre retning. Nemnda kom i stedet med to alternative forslag til løsning av tvisten.

2) Nemndas vurdering av saken:

Klagen gjelder utførelsen av malerarbeidene i klagers bolig. Det er opplyst at denne ligger meget nær havet. Det er flere forhold det er klaget over. Det mest vesentlige synes å være stuetaket og nemnda vil derfor hovedsaklig konsentrere seg om dette.

Nemnda har i sin vurdering lagt til grunn det materialet partene har lagt frem, herunder studert bilder. Det er enighet i nnemnda om at det ut fra denne dokumentasjon er vanskelig å ta stilling til om arbeidene faktisk tilfredsstiller kravene til "normalt god standard". Om dettte ikke skulle være tilfelle, er partene sterkt uenige om mulig årsak, noe som også er umulig for nemnda å ta stilling til.

Det kan konstateres at innklagede flere ganger har forsøkt å utbedre. Dette har han gjort selv om han på ingen måte har erkjent at klagers krav var berettiget. De arbeider malerfirmaet har utført er sparkling og maling på nylagte gipsplater i tak og på vegger. En slik behandlingsmåte er i utgangspunktet adekvat. Det kan imidlertid være flere årsaker til at arbeidene likevel fremstår som mindre "pene", noe de fremlagte bilder et stykke på vei kan støtte opp under. Skjønnskomiteen har ikke funnet grunnlag for kritikk. De lokale skjønnskomiteer fremstår normalt som objektive og med god kunnskap om hvordan malerarbeider skal se ut. Nemnda har intet grunnlag for å reise sterk kritikk mot nemndas rapport. Den er relativt grundig og går konkret gjennom de forskjellige ankepunkter som klager har kommet med. Etter nemndas syn er det imidlertid uheldig både at skjønnskomiteen ikke selv tok adekvate bilder (noe de normalt skal gjøre) og at befaringen ble foretatt i tussmørke uten lys hvor spørsmålet om lys ble påpekt av klager, men hvor intet ble sagt om dette i rapporten. Tvert i mot ble det i rapporten sagt at lys faktisk ble brukt. Denne uoverenstemmelse er uheldig og bidrar til å svekke rapportens troverdighet. Det er ikke bestridt at klager ble forespeilet at komiteen skulle begrunne hvorfor man hadde valgt ikke å bruke lys, samt at komiteen likevel har skrevet i rapporten at lys ble brukt under befaringen. Det er svært viktig ved befaringer under skjønn at de som foretar skjønnet fremstår både som fullt ut nøytrale og at relevante spørsmål fra partene blir besvart. Nemnda har dog som nevnt ovenfor intet tilstrekkelig grunnlag utover det som nå er nevnt for å kritisere skjønnskomiteen, men det er på det rene at klager ikke følte seg godt i varetatt. Det er i seg selv uheldig - rett eller galt.

Det er opplyst at gulvet i stuen ble avrettet ut på høsten med en type flytsparkel. Arbeidet ble besørget av huseier. Det finnes ingen dokumentasjon hverken på type eller mengde. En slik prosess fører normalt til mye fukt i et bygg. Når et slikt arbeid utføres etter at malerarbeidene er ferdige, bør avfukter benyttes. Det er ikke dokumentert om dette ble gjort her. NS 3420-T:2015 sier noe om slike forhold, nemlig at ved innendørs malerarbeider bør lufttemperaturen være minst +15grader og den relative fuktighet ikke over 70%.

I forbindelse med det som er sagt ovenfor, skal dog presiseres at klager har hevdet at det ble reklamert på malerarbeidene lenge før flytsparklen ble lagt ut og at dette ble gjort ikke på noen måte har forverret problemene. Nemnda kan ikke ta stilling til denne problematikk.

Det er uenighet mellom partene om det var varme på under uttørkningen og om viktigheten av dette ble presisert i tilstrekkelig grad.

Innklagede har anført at det må ha vært setninger i bygget. Slik nemnda ser det, er det fullt mulig at setninger kan oppstå i et slikt bygg, selv om bygget som sådant langt fra er nyopppsatt. Nemnda kan imidlertid på ingen måte konstatere at dette faktisk har skjedd.

Det er også et problem med såkalt "slepelys"(når kraftig sollys kommer inn meget lavt). Ujevnheter som kun fremstår i slikt lys kan i utgangspunktet tillates. Det er ikke mulig for nemnda å ta stililng til om de fremlagte bilder er tatt i slikt lys eller ikke.

Det er også opplyst at det kom fuktig trekk ut av spotlightene i taket, noe som - hvis det er korrekt - kan ha vært uheldig.

Samlet sett må derfor dessverre nemnda konstatere at den ikke har tilstrekkelig grunnlag for å fatte en fornuftig avgjørelse - i den ene eller den andre retning. Slik nemnda ser bildene, fremstår imidlertid malerarbeidene som midre "pene", noe som i seg selv er lite tilfredsstillende.

Med ovennevnte bakgrunn vil nemnda fremsette 2 alternative forslag:

1) Innklagede tilbakebetaler kr. 20.000,- som klager kan benytte som han ønsker og partene er dermed ferdige med hverandre.

2) Partene engasjerer sammen en fagkyndig person som befarer eiendommen og hvor partene fremfører sine anførsler, gjerne både muntlig og skriftlig. Partene erklærer seg i forkant bundet av hva den fagkyndige kommer frem til. Kostnadene dekkes av den som får avgjørelsen mot seg, eller slik den sakkyndige bestemmer.

 

Hvis alternativ 2 blir valgt, anbefaler nemnda at Rolf Simpson (i Rolf Simpson AS) kontaktes. Han holder til i distriktet og driver blant annet med konfliktløsning i slike saker og er en meget dyktig og anerkjent sakkyndig innenfor malerfaget.

 

3) Vedtak:

1) Klagen avvises i utgangspunktet da nemnda ikke finner godt nok grunnlag for å fatte et vedtak, men med oppfordring om at   partene følger et av de 2 alternativer som det er redegjort for ovenfor i premissene.

2)Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda har ved behandlingen og avgjørelsen bestått av: Tore Knudsen og Fredrik Frøshaug (MLF), Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund) samt Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring