Protokoll i sak 3/14 med rådgivende vedtak fra møte 16. juni 2014

Saken gjelder: Reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid i forbrukerens bolig på grunn av for meget medgått tid, herunder unødvendig bruk av lærling samt utført ikke avtalt arbeid.

1. Sammendrag av sakens faktiske side:

Forbrukeren engasjerte innklagede pr. telefon den 26.02.14 til å utføre en del elektroarbeider i forbrukerens bopel. Arbeidet ble ikke senere bekreftet skriftlig. Det synes ikke å være noen uenighet om hva arbeidet skulle bestå i (bortsett fra et forhold som gjaldt utskifting av bryterpanel), nemlig:

 • Montere nye deksler på eksisterende brytere i gang: 1 stk. lysbryter, 1.stk. tredelt bryter som inneholder dimmehjul, lysbryter og bryter til varmekabel med manuelt termostathjul.
 • Montere ny stikkontakt på vegg i gang, ved gulvet.
 • Bytte ut en enkel stikkontakt med en dobbel stikkontakt på badet.
 • Montere 1. stk. taklampe på kjøkken, i murtak.
 • Montere 1 stk. taklampe i gang, i murtak.
 • Ett til to plastlokk til tak/vegg.

Det var avtalt timepris for montør med kr. 650,- Montøren møtte med lærling, noe som ikke var nevnt av innklagede ved bestillingen.

Arbeidet startet opp kl. 09.00 og ble avsluttet kl. 14.30. Det er notert i fakturaen 6,5 timer arbeidstid på montør og 5,5 på lærling. Faktura ble sendt 04.03.14, stor kr. 15.118,46. Det er klaget over beløpets størrelse for hva forbrukeren selv karakteriserer som et «relativt enkelt oppdrag». Det er særlig fremhevet fra forbrukerens side:

 • Lærling er brukt og fakturert uten at dette er avtalt på forhånd.
 • Urimelig lang tid på oppdraget.
 • Lunsjpauser og ærend er fakturert som arbeidstid.
 • Det er fakturert en ekstra time på montør som ikke er redegjort for.
 • Det er utført tilleggsarbeid og brukt materiell som ikke var bestilt.

Innklagede har fremhevet at det som var bestilt var et oppdrag, og at det da må være opp til oppdragsmottaker å avgjøre om det er nødvendig med bruk av lærling. Det er i dag vanlig å bruke lærling fordi det «ofte trengs 2» til det arbeid som utføres. Forbrukeren derimot hevder å ha vært i kontakt med flere andre firmaer og beskrevet oppdraget, men ingen av disse så behov for lærling. Hva gjelder medgått tid hevdes at forhold dukket opp «under marsjen», som eks. at det måtte bores. Ekstra stikkontakt kunne ikke uten videre monteres da kursen var koplet på 20 A, noe som først ble oppdaget etter søking. Det måtte også hentes skruer til takpunkt som ikke sto i.

Hva som gjelder tilleggsarbeid og materiell som hevdes ikke å være bestilt, var det snakk om et nytt bryterpanel. Det hevdes å være avklart med forbrukeren pr. telefon å benytte det gamle hvis montør hadde reservedeler. I motsatt fall måtte panelet skiftes. (Dette synes det ikke å være enighet omkring).

Det hevdes ikke å være fakturert for lunsjpause. «Ærend» var for å kjøpe utstyr som man ikke hadde med i bilen. Alt finnes ikke der. Det er ikke fakturert 1 time for meget. I medgått tid ligger også reisetiden.

Innklagede har foreslått å kutte 2,5 timer på lærling og 1 time på montør. Dette er ikke godkjent av forbruker som mener at det ikke skal betales mer enn kr. 5.500,- for hele oppdraget. Dette basert på det man hevder er innhentede anslag fra konkurrenter. Innklagede har også foreslått å remontere det gamle panelet uten særskilt kostnad og da redusere fakturaen med kr. 6.192,71. Dette betinger dog at forbrukeren har beholdt gammelt panel. Til dette har forbrukeren svart at det ikke ble informert om at panelet ble skiftet. Nytt bryterpanel ble først et tema da fakturaen forelå hvor det var fakturert for termostat, dimmer m.m. og ikke deksler som var det forbruker hadde bestilt og forventet. Innklagede har ikke kommentert dette – så langt.

2 . Nemndas vurdering av saken:

Uenigheten mellom partene består i det vesentlige i nødvendigheten av å bruke lærling på oppdraget, herunder om installatøren er forpliktet til å si fra om slik bruk i forbindelse med at oppdraget blir avtalt. Det er nemndas oppfatning at det i utgangspunktet må være opp til installasjonsfirmaet å vurdere situasjonen – om den betinger flere enn en person på oppdraget. Det kan ikke være nødvendig å klarere dette i forkant. Den profesjonelle aktør må imidlertid ikke bare vurdere om det er behov for mer enn 1 person, men også hvor mye tid som kan faktureres på lærlingen og med hvilken timepris. Det kan ikke være slik at firmaet uten videre kan stille med to personer og i tillegg fakturere full dag på begge to. Lærlingens timepris må også vurderes konkret ut fra erfaring og kunnskap samt hvor meget tid det er forsvarlig å belaste for ham på det aktuelle oppdraget.

Basert på det materialet som foreligger, er det nemndas oppfatning at det her er snakk om et nokså enkelt oppdrag hvor bruk av 2 personer ikke kan ha vært nødvendig. En montør må kunne utføre denne jobben alene i løpet av 1 dag. Det er selvsagt i orden å ta med lærling, men som det fremgår ovenfor kan man ikke da automatisk fakturere for all medgått tid for ham. Dette betyr i denne sak (hvor nemnda mener at en person må være tilstrekkelig) at forbrukeren må godskrives  5,5 timers arbeid for lærlingen med kr. 450,- pr. time.

Hva gjelder anførslene om lunsjpause, ærend og ekstra time på montør, ser nemnda intet grunnlag for kritikk. Nemnda kan heller ikke se noe grunnlag for å vektlegge hva forbrukeren sier er «et anslag fra konkurrent» foretatt i etterkant på et påstått mye lavere beløp.

Hva gjelder bryterpanelet, er det ord mot ord mellom partene.

Nemnda vil tilføye at forbrukeren i faktura er belastet for «fakturagebyr». Dette er det ikke anledning til, jfr. Håndverkertjenestelovens § 36 (2).

Nemndas rådgivende vedtak er enstemmig.

 

3. Konklusjon

 • Forbrukeren har rett til et prisavslag stort kr. 3.187,50 inklusiv mva.
 • For øvrig avvises klagen.

  Nemnda hadde slik sammensetning: Peter Chr. Meyer (leder), Line A. Parelius, Jens Petter Bull, Lars Erik Lundgaard og Bjørn Sørensen.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring