Klage over medgått tid for utførte rørtjenester. Det påstås at langt fra all den tid som ble ført på oppdraget ble brukt.

Klagen gjelder timeforbruket på det oppdrag som ble utført. Klager hevder at det må ha blitt ført mye mer tid enn det som faktisk gikk med til oppdraget. Det kan heller ikke ha vært nødvendig å ha to man på oppdraget hele tiden også i den tid det ikke var lovpålagt å være to. Nemnda fant at basert på det arbeid som er utført, synes tidsforbruket ikke å være for høyt. Når innklagede fremhevet at man fant det mest rasjonelt og derfor tidsbesparende at man var to på oppdraget hele tiden, fant nemnda det vanskelig å overprøve dette.

2) Nemndas vurdering av saken:

 Uenigheten mellom partene i denne sak går i det alt vesentlige på om den tid som innklagede har ført i sine timelister som grunnlag for fakturaen på kr. 28.872,- rent faktisk er gått med og har vært nødvendig. Hva gjelder nødvendigheten, er det også en viss uenighet om det faktisk var behov for, og ikke minst rasjonelt, at det var 2 rørleggere på arbeidet hele tiden.

Hva gjelder behovet for 2 på oppdraget, er klager inneforstått med at det av sikkerhetsmessige årsaker, er nødvendig å være to ved arbeid nede i en brønn. Innklagede har fremholdt at når man først måtte være to ved arbeid i brønnen, var det vesentlig mer rasjonelt og derigjennom besparende at de var to hele tiden. Det fremheves også at det rent faktisk var mer arbeid nede i selve brønnen enn hva klager mener å ha notert seg. Den faglige vurderingen som innklagede her har gjort, er det svært vanskelig for nemnda å overprøve, selv om nemnda legger til grunn at klager på ingen måte fremstiller sin side av saken bevisst uriktig. Det skal bemerkes fra nemndas side at det som er lagt fram fra innklagedes side i form av arbeidsordre, timelister med derav følgende utdypende beskrivelse av hvilket arbeid som faktisk er utført m.m. ,må  anses som  tilfredsstillende. Det er slik at det åpenbart her er utført ganske meget arbeid også utover det som er gjort på "plassen". Det gjelder administrative oppgaver, innkjøp/henting av utstyr/materiell, fjerning av søppel/avfall m.m. At det også gikk med en del tid til henting av henger, og deretter av grus med derav følgende oppfylling av bunn i brønnen for hånd, finner nemnda også å måtte legge til grunn.

Innklagede har fremholdt at klager ble forespeilet allerede før oppstart av oppdraget at dette ville kunne komme til å bli relativt kostnadskrevende, i størrelsesorden fra 20-30 tusen kroner.  Klager har til dette fremholdt at et slikt beløp umulig kunne ha blitt sagt i den første telefonsamtalen mellom partene, da innklagede på dette tidspunkt ikke visste nok om hva som faktisk skulle utføres. Hun hadde bare sagt at hun mente at det var luft i vannrørene og at det smakte rust/metall av vannet. Nemnda har ikke grunnlag for å uttale seg konkret om dette, men skal bemerke at det i arbeidsbeskrivelsen som tross alt er datert 07.08. står notert ned:"Gi informasjon til kunden at dette kommer til å bli kostbart i og med at vi må være 2 stykker for arbeider i kum", samt "pris antydet muntlig fra meg mellom 20-30.000". Nemnda vil på ingen måte "spekulere" i når dette  rent faktisk ble skrevet, utover at det står 07.08 på ordren, altså før arbeidene ble startet opp.

Nemnda som ved behandlingen består av en fagkyndig på rørarbeider, har også vurdert det konkrete arbeid som er utført basert på den foreliggende beskrivelse. Nemnda kan ikke se at det timeantall som er ført virker for høyt i forhold til arbeidet. Nemnda vil tilføye at den ikke på noen måte betviler at klager rent faktisk var til stede hle tiden mens arbeidene ble utført på "plassen".

3) Vedtak:

1) Klagen avvises.

2) Vedtaket er enstemmig.

 

Nemnda har ved behandlingen bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Martin Rynning og Tor Backe (Rørentreprenørene) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring