Krav om dagmulkt samt erstatning/prisavslag for påstått forsinkelse og mangelfull leveranse.

Saken gjelder krav om dagmulkt for forsinket leveranse av nytt bad m.m. Den gjelder også krav om erstatning for mangelfull leveranse samt krav om prisavslag. Et viktig poeng er mangelfull kommunikasjon og formell oppfølgning fra innklagedes side. Foreligger kontrakt med bestemmelser om overtagelsesforretning og oppsett av protokoll, er det opp til tjenesteyter å sørge for det nødvendige, herunder nødvendige dokumentasjoner.

2) Nemndas vurdering av saken

Saken gjelder flere forhold, nærmere bestemt krav om dagmulkt på grunn av påstått forsinkelse med ferdigstillelse, krav om erstatning på grunn av mangler ved leveransen samt krav om prisavslag. Klager har reist et samlet økonomisk krav stort kr. 50.000,-.

Nemnda skal bemerke:

1) Dagmulkt - ferdigstillelse av oppdraget.

Det er inngått en fastprisavtale og blankett nr. 3501 er benyttet. Dette er i utgangspunktet svært prisverdig, særlig når det som her gjelder et for en forbruker ganske stort oppdrag med totalrenovering av et bad samt diverse tilknyttede arbeider som også involverer andre aktører enn innklagede, men hvor innklagede står som ansvarlig overfor kunden. Kontraktssummen var kr. 344.203,- ,senere noe justert. Avtaledokumentet har klausuler både om tjenesteyters tidsfrister (pkt. 15) og om konsekvenser av hans mulige forsinkelse (pkt. 16). Begge klausulene er tatt i bruk.

Ferdigstillelse etter kontrakten skulle ha skjedd 14.11.18. Partene er imidlertid uenige om når slik ferdigstillelse faktisk skjedde. Klager mener at badet først kunne tas i bruk 08.12.18 selv om gulvvarmen da ennå ikke kunne settes på. Det kreves dagmulkt med 2 promille av kontraktssummen pr. dag for tilsammen 28 dager med et samlet beløp på kr. 18.500,-. Innklagede har på sin side anført at ferdigstillelse skjedde 22.11. Han har også hevdet at det var mange endringer og tillegg som kom til under marsjen og at klager var klar over at dette kunne få konsekvenser for ferdigstillelsen. Kontraktens mekanismer for utsatt ferdigstillelse i slike situasjoner er imidlertid ikke benyttet. I følge kontraktens pkt. 17 skulle det ha vært gjennomført en overtagelsesforretning når tjenesteyter anså seg ferdig med sine arbeider. Det er hans ansvar å sørge for dette, både gjennomføringen og opprettelse av en protokoll hvor påberopte forhold tas inn samt fra hvilket tidspunkt ferdigstillelsen kunne aksepteres med nedfelling av eventuelle uenigheter. protokollen skulle ha vært underskrevet av begge parter og hver part skulle hatt et eksemplar. Partene er også uenige om noen overtageleseforretning faktisk er avholdt og protokoll skrevet. Innklagede har ikke lykkes med å fremskaffe noe eksemplar av den protokoll han hevder er skrevet. Han erkjenner dog at den aldri er underskrevet av klageren. En kopi av utfyllt, men ikke underskrevet protokoll burde han imidlertid ha kunnet fremskaffe. Når han ikke har kunnet det en gang, og klager bestrider både at hun har fått noen protokoll og at det er avholdt noen forretning, må uenigheten gå ut over den som skulle sørget for dette, nærmere bestemt tjenesteyteren.

Innklagede kunne og burde ha sørget for de nødvendige dokumentasjoner. Når så ikke er tilfelle, finner nemnda å måtte legge til grunn klagers versjon, nemlig at ferdigstillelse ikke skjedde før 08.12 og at noen reell overtagelsesforretning aldri er avholdt. Klager har selv akseptert at det fant sted en samtale mellom partene i hennes hjem etter at innklagede anså seg ferdig hvor man imidlertid kun pratet og gikk gjennom det klager mente måtte rettes. Nemnda legger denne versjon til grunn.

2) Påberopte mangler.

Klager har også påberopt seg en del mangler ved innklagedes ytelse. Det gjelder blant annet feil plassering av toalett, feil vindu innsatt over badekaret og feil ved innsetting av dør. Det kreves erstatning for dette. Det er også krevet prisavslag fordi innklagede har tatt tilleggsbetaling for en skyvedør som klager mener ligger i prisen selv om det etter avtalens inngåelse ble enighet om å sette inn en slik i stedet for den som var planlagt. Det er også utført ekstraarbeider med utskifting av dørramme og montering av gerikter m.m. hvor klager aksepterer at det var snakk om arbeider utover avtalebeløpet, men likevel nekter å betale den faktura som er mottatt stor kr. 7.655,- (faktura nr. 6912). Nemnda skal bemerke:

a) Toalettskål

Nemnda forstår det slik at badet opprinnelig var noe mindre enn det faktisk ble ved at det ble gjennomført en viss utvidelse og at dette skjedde etter at toalettskålen var tegnet inn - midtstilt - i forhold til hvordan badet da så ut. Hvis toalettet da fortsatt skulle plasseres så nær veggen (nemnda betviler her faktisk ut fra fremlagte bilder at dette står de fastsatte minimum 40 cm. fra vegg frem til midt toalett.) burde dette ha vært klarert med klager. Det er ikke godt nok i etterkant bare å si at innklagede mener at klager ønsket dette for å ha bedre plass til håndkleholder på veggen. Dette bestrides forøvrig av klager. Det er nemndas oppfatning at innklagede må dekke kostnadene med flytting, stipulert av innklagede selv til kr. 22.500,-.

b) Vindu

Innklagede har ikke bestridt at han var helt på det rene med at det vindu som ble kjøpt inn og innstallert er forskjellig fra de to andre i "rekken". Det er heller ikke bestridt at det hadde vært mulig å skaffe tilsvarende vindu. Innklagede har selv forklart at dette vindu ble valgt fordi det hadde plast karmer, noe det burde ha fordi det skulle stå i et våtrom over et badekar. Det innklagede skulle ha gjort var imidlertid å ha tatt dette oppe med klager før vinduet ble kjøpt inn og anbefalt det vindu innklagede mener burde ha vært brukt. Da kunne klager selv valgt enten å følge rådet eller å be om et vindu lik de øvrige. Innklagede kunne i så fall enkelt tatt et lite forbehold om at dette kunne ha fuktmessige problemer. Innklagede valgte imidlertid å gjøre det han selv ønsket uten å konsultere klager. Det må innklagede selv ta konsekvensene av. Det er etter nemndas syn ikke en god løsning å male på plasten i samme farge som de øvrige karmer, slik innklagede har foreslått. Vinduet må skiftes og innklagede bør bære kostnadene, estimert til kr. 20.000,- som nemnda finner som et rimelig beløp.

c) Øvrige påberopte forhold.

Det er også hevdet at karm på dør er for lav i forhold til resten av dørene i rommet, at det er gjort feil ved montering og innsetting av dør til tilstøtende rom samt at håndverket ikke er tilfredsstillende utført. Slik nemnda ser det er dette ikke godt nok dokumentert fra klagers side, og innklagede har bestridt at noen feil er begått. Det er også hevdet (og er ikke bestridt) at det ble levert feil dørblad to ganger, men det er ikke blitt fakturert så her har ikke klager lidd noe økonomisk tap.

Slik nemnda ser det er det ikke gitt - fra klager - noen tilfredsstillende begrunnelse for at faktura nr. 6912 ikke er blitt betalt. Muligens er det for å holde tilbake noe av det klager mener at innklagede skylder henne, men det blir bare en spekulasjon. Denne faktura er imidlertid ikke blitt gjort til noen del av klagen.

3) oppsummering

Klager har krevet erstatning/prisavslag/dagmulkt med totalt kr. 50.000,-. Klager har imidlertid vunnet fram på 3 punkter hvor beløpene tilsammen overstiger kr. 50.000,- Samlet beløp utgjør 18.500,- + kr. 22.500,- + kr. 20.000,-  tilsammen kr. 61.000,-. Nemnda forstår imidlertid klager slik at hun har krevet kr. 50.000,-. Det samlede beløp er lavere enn kr. 61.000,- og nemnda finner at innklagede må betale tilbake kr. 50.000,-. Nemnda har da ikke funnet tilstrekkelig grunn til å vurdere faktura nr. 6912.

3) Vedtak:

1) Klagen tas til følge ved at innklagede betaler tilbake kr. 50.000,- av det beløp han har mottatt fra klager.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda har under behandlingen og avgjørelsen bestått av advokatene Jens Petter Bull og Johannes Kleppe (de representerer Huseiernes Landsforbund, men arbeider uavhengig av disse), Trond Martinussen og Are Skaar Nielsen (Rørentreprenørene) samt Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring