Påstått forsinket og mangelfull leveranse av baderom samt forståelse av tilbud fra innklagede

Rørlegger ble engasjert for utførelse av en del arbeider på klagers bad. Ferdigstillelse ble forsinket og det oppsto uenighet om hvem som hadde ansvaret for dette. Det ble reklamert på utførelsen av legging av nytt gulvbelegg, og arbeidet ble akseptert revet opp igjen av innklagede. Innklagede ga deretter et tilbud på en kostnadsfri leveranse av diverse rørarbeider som "kompensasjon" til klager. Tilbudet ble ikke fulgt opp av innklagede. Uenighet mellom partene om leveransen fortsatt var mangelfull.

2) Nemndas vurdering av saken:

Partene inngikk opprinnelig avtale om fastpris, kr. 17.688,- for de arbeider som skulle utføres. Det oppsto utvilsomt forsinkelse med leveranse og legging av gulvbelegget. Det er omstridt mellom partene om tilstrekkelig beskjed ble gitt fra klager til innklagedes gulvlegger om hvilket belegg som var ønsket. Nemnda legger til grunn ut fra de bevis som er framlagt, at det er mest sannsynlig at tilstrekkelig underretning ble gitt av klager før han dro på ferie. Det er således innklagede som må belastes de forsinkelsene som oppsto. Det skal dog tilføyes at dette forhold ikke har vært avgjørende for det resultat nemnda har kommet til.

Det var i utgangspunktet ikke avtalt at demontering av de gamle rør (som lå utenpå veggen) og legging av nye med derav følgende oppkopling til de forskjellige maskiner, skulle utføres av innklagede. Forsinkelsene med gulvbelegget, samt derav følgende ferdigstillelse (med de ekstra problemer som oppsto fordi klager ikke var fornøyd med gulvet slik at det ble revet opp igjen)medførte imidlertid at innklagede skrev slik sms: "Vi utfører legging av nye rør kostnadsfritt som kompensasjon for ventetid". Nemnda tar med dette ikke stilling til hvorvidt det egentlig var grunnlag for klager til å kreve gulvet revet opp. Det er heller ikke nødvendig å ta stilling til dette for nemndas avgjørelse. Spørsmålet for nemnda er om innklagede fortsatt må anses bundet av sitt tilbud, jfr. ovenfor.

12.10 etter at det nye gulvebelegget omsider er ferdig lagt, sender innklagede en sms til klager hvor han tilbyr klager å utføre resterende arbeider etter medgått tid eller til fast pris. Det oppstår deretter en diskusjon mellom partene om pris m.m., men enighet oppnås ikke.

Slik nemnda ser saken, må innklagede i utgangspunktet være bundet av sitt opprinnelige forslag/tilbud om å utføre gjenstående arbeider kostnadsfritt for klager. Dette gjelder selv om det oppsto en diskusjon om mulig betaling fra klager i etterkant. Det er nok slik at innklagede måtte kunne si seg fri fra dette tilbud hvis det hadde gått helt uforholdsmessig lang tid før gulvbelegget var lagt og rørlegger kunne komme til med de avsluttende arbeider. Så er imidlertid ikke tilfelle her, selv om det tok relativt lang tid før innklagede fikk beskjed om at alt nå var klart. Nemnda ser innklagedes tilbud som en bindende viljeserklæring for å bøte på den lange tid og muligens også som kompensasjon for at klager ikke var fornøyd med hvordan gulvbelegget i første omgang ble lagt og de forsøk på utbedring som innklagede gjorde. Nemnda ser det ikke slik at det var nødvendig med en formell "aksept" fra klagerens side. Dette har heller ikke vært hevdet av innklagede og at "tilbudet" av den grunn må anses for bortfalt.

Man må etter dette se nærmere på hvorledes "tilbudet" fra innklagede bør forstås. Ordet "kostnadsfritt" kan forstås på to måter, enten at både arbeidet og materialene skal ydes fra innklagede uten kostnad for klager, eller at dette bare gjelder selve arbeidet. Det kan også være et spørsmål om tilbudet også omfattet fri oppkopling. Denne uklarhet bør imidlertid gå utover den profesjonelle part, her innklagede, som burde ha uttrykt seg klarere hvis han bare hadde ment arbeidet med rørene. Det skal tilføyes at nemnda ved avgjørelsen har hensyntatt at vi her ikke står overfor de helt store kostnader for innklagede, samt at de problemer som har oppstått etter nemndas syn ikke er klagers ansvar.

Klager har også påberopt seg at den opprinnelige avretting av gulvet var for dårlig og at sluk under dusjen ble lagt feil. Det foreligger imidlertid ingen konkretisering av disse anførseler, og nemnda ser det slik at det ikke forleligger tilstrekkelig bevisgrunnlag for å gi klager medhold på dette punkt.

3) Vedtak:

Klageren foretar demontering av gamle rør med derav følgende montering av nye med tilkopling til servantbatteri, dusjkabinett, toalett og vaskemaskin i klagers baderom uten kostnader for klageren. For øvrig avvises klagen. Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda har ved behandlingen bestått av : Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Tor Backe og Martin Rynning (Rørentreprenørene) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring