Protokoll i sak 04/17 med rådgivende vedtak i møte 22.05.17

Saken gjelder: Klage over utførte rørleggertjenester, både manglende ferdigstillelse og mangelfullt utført arbeid.

1) Sammendrag av sakens faktiske side:

I forbindelse med at klager skulle renovere og bygge på sin bolig i Oslo, ble innklagede engasjert for å utføre rør- og sanitærarbeidet. Et helt nytt anlegg skulle legges inn - etter gjeldende forskrifter. Klager ønsket ikke å spesifisere type armatur og blandebatteri på dette tidspunkt av byggesaken (ca 9 måneder før antatt innflytting), så dette ble ikke inkludert i tilbudet/avtalen. Oppdraget er beskrevet slik i tilbudsbrevet av 18.05.16:

- Utskifting av spv i kryprom kjeller.

- Nytt avløpsopplegg til bad, vaskerom, gjestebad, bad og kj. i hovedbolig. lufting føres over tak.

- Nytt avløpsopplegg fra eks. stuss i kjellergulv frem til bad og kj. i hovedbolig. Lufting føres over tak.

- nye vannledninger frem til nye rør i rør skap. Totalt 3 nye rør i rør skap.

- Det er medtatt tilstrekkelig avstengningsventil mellom alle rør i rør skap, etc.

- Fra rør i rør skap frem til tegnet utstyr, se spesifikasjon for antall.

- medtatt 6 gulvsluk.

- Det er medtatt 4 stk. Grohe veggsisterner med V&B O. novo veggskål med hvit QR/SC hardplast sete.

- Det er ikke medtatt annet utstyr enn det som er spesifisert.

Konkret beskrivelse med prising fulgte  som vedlegg til/del av tilbudet summert sammen til kr. 287.820,- inkl. mva. Kontrakt ble deretter inngått den 09.06.16 basert på tilbudet. Byggeblankett nr. 3501 ble benyttet. Fra denne skal nevnes at ferdigstillelsestidspunkt ikke er spesielt nevnt, kun at arbeidene skulle følge "prosjektets fremdriftsplan". Oppstartstidspunkt er heller ikke nevnt. Ytterligere av betydning for saken er betalingsterminene. Disse er oppgitt slik: 30% ved oppstart, 50% ca midt i prosjektet (antatt ca 15.07.16), 10% ved ferdigstillelse og de resterende 10% etter overtagelsen.

Uenigheten mellom partene synes i realiteten å bestå i om arbeidene er ferdigstillet eller ikke. Det kan se ut som om 30% av kontraktssummen ble fakturert og betalt ved oppstart. Så ble imidlertid kontraktens faktureringsplan ikke fulgt. I stedet fakturerte innklagede de resternede 70% ved faktura av 02.12.16, da de mente at de var ferdige med sine arbeider. Dette uten at noen ferdigbefaring eller overtagelsesforretning ble avholdt. Klager holdt så opprinnnelig hele restsummen tilbake da han mente at arbeidene slettes ikke var ferdige. Det oppsto en "krangel" mellom partene som ikke skal gjengis her. Klager oppsummerte hva han mente gjensto/var feil i mail av 19.01.17:

1) Avløpsrør på vaskerom var ikke mulig å bruke ved innflytting.

2) Roth skap på vaskerom er ikke montert.

3) Lekkasje fra ny bereder - som varslet 20.12.16.

4) Uvisst om vannledninger som ikke er montert er ferdigstilt da de henger ned i rommet.

5) Spillvann fra nytt avløpsrør.

Klager har hevdet at han en rekke ganger har forsøkt å få innklagede på banen, men uten hell. Innklagede derimot, mener seg ferdig og hevder at kontrakten er misligholdt. kravet på restoppgjør er sendt til inkasso. Klager har ønsket er befaring og har hevdet at han på ingen måte har betalingsproblemer. Det er uenighet om skyld her. Det som fremsto som klart for meg da jeg begynte å se på saken, var at det var holdt tilbake for mye penger, samt at kontraktens faktureringsopplegg ikke var fulgt. Innklagede hadde heller ikke innkalt til overtagelsesforretning til tross for at han mente seg ferdig. Dette er begrunnet med manglende oppgjør.

Partene har diskutert de forskjellige punkter som er nevnt av klager, men uten resultat. Et problem synes å være at klager enten selv eller ved hjelp av andre fagfolk kan ha fått utført noe arbeider som innklagede skulle ha gjort, samt at andre entreprenører har gjort jobb i boligen. Det er tatt en del bilder som det også er en viss uenighet om relevansen av. 

Undertegnede påpekte i mail av 26.04.17 at det var holdt tilbake for meget penger. Jeg meddelte at det måtte betales - i det minste slik at kun det beløp som er omtvistet ble holdt tilbake - og derav følgende overtageleseforretning måtte gjennomføres for å se om partene kunne finne løsninger. Klager har uttrykt ønske om forlik. Mitt initiativ medførte øyeblikkelig respons fra klager. I vedlegg til klagen påstås prisavslag med kr. 56.127,-. Det er fakturert totalt kr. 280.634,-. Dagen etter min henvendelse ble det foretatt en betydelig innbetaling slik at det nå totalt er betalt kr. 228.811,40. I forhold til fakturert beløp gjenstår da kr. 51.822,60, men det skal tilføyes at det er laget en kredittnota, samtidig som noe tilleggsarbeider også er utført. Det hele er således noe uklart.  Basert på at det i det minste nå synes som om det ikke er holdt tilbake mer enn det som kreves, har jeg i de senere dager/uker gjentatte ganger forsøkt å få partene til å møtes, eventuelt med en representant fra forbundet til stede. Så langt har imidlertid dette ikke lykkes. Vi får derfor diskutere saken ut fra det vi har av opplysninger/materiale. 

For noen dager siden dukket det opp ytterligere et krav/påstand om mangel. Det hevdes å mangle avløpsrør til vask på badet i hybelen. Et bilde er oversendt meg.

2) Nemndas vurdering av saken:

Klagen gjelder i realiteten om innklagede er ferdig med de arbeider innklagede ble engasjert for å utføre i klagers bolig samt om det foreligger mangler ved utførelsen. Nemnda konstaterer at saken har fått et uheldig forløp. Først unnlot innklagede å følge de faktureringsrutinene som kontrakten mellom partene la opp til. Ved arbeidenes oppstart skulle det faktureres 30% av tilbudssummen. Dette ble gjort og fakturaen honorert. Deretter skulle det ha vært fakturert ytterligere 50% når omtrent halvparten av arbeidene var utført. Så skulle de resterende arbeider ha vært fakturert med 10% når innklagede anså seg ferdig og de resterende 10% etter godkjent overtagelsesforretning. I stedet for å følge denne rutine, fakturerte innklagede hele restsummen da innklagede selv anså seg ferdig, men uten at det ble innkalt til overtagelsesforretning. Klager, som mente at arbeidene slettes ikke var ferdige, holdt da tilbake hele det fakturerte beløp selv om det var åpenbart at betydelig mer enn 30% av arbeidene var utført. Dette burde klager ikke ha gjort. Det er en helt vanlig regel at man ikke kan holde tilbake et større beløp enn man selv mener man vil ha krav på enten til å utføre resterende arbeider eller til å utbedre mangler.

Slik ovenfor beskrevet sto saken da nemndas leder gikk inn i den. Det ble påpekt fra hans side at det var holdt tilbake for meget. Dette medførte at klager øyeblikkelig innbetalte et meget betydelig beløp slik at det ca 2 uker før saken skulle behandles i nemnda var betalt kr. 228.811,40 av totalt fakturert beløp på kr. 280.634,-. Det skal tilføyes at det har vært utført noe tilleggsarbeider samtidig som en kreditnota er sendt fra innklagedes side. Det er derfor noe uklart hvilket beløp som i realiteten gjenstår. Det ser imidlertid ut som om det kan være ca 20% av kontraktssummen.

Etter at klagers innbetaling fant sted, har nemndas leder flere ganger forsøkt å få innklagede til å sørge for å innkalle til den kontraktsfestede overtagelsesforretning. Det har dessverre ikke lykkes da innklagede overhode ikke har respondert. Dette ser nemnda  som meget uheldig. 

Sllk saken nå står, er nemnda av den oppfatning at det ikke er mulig å fatte et fornuftig vedtak. Nemnda har dessverre ikke anledning til å dra på befaring for å besiktige arbeidene. Riktig nok har vi fått oversendt en god del bilder samtidig som vi jo har både tilbudet og kontrakten. Det er imidlertid likevel ikke nok for at det skal være mulig for nemnda å konstatere om det foreligger mangler eller om det er arbeider som gjenstår. Det skal tilføyes at en årsak til dette kan være at det ser ut som om noe av arbeidene var ment å være midlertidige samt at det også kan være at klager kan ha fått utført noe rørarbeider av andre. Det vanskeliggjør også saken at det var en del andre håndverkere i huset i samme periode innklagede utførte sine arbeider.

Slik nemnda ser saken, har begge parter trådt feil. De bærer derfor begge et visst ansvar for den fastlåste situasjon. Det nemnda derfor ber om er at innklagede omgående innkaller til overtagelsesforretning. Til å delta på denne anbefales at en herre ved navn Anders Larmerud kontaktes. Han er pensjonert tidligere leder av forbundets osloavdeling. Han besitter betydelig kompetanse og kan påta seg slike oppdrag. Det skal tilføyes at han så vidt vites benyttes av domstolene som sakkyndig domsmann. Kostnadene ved engasjementet bør deles likt mellom partene. Larmerud forutsettes å forsøke å få partene til å bli enige. Lykkes ikke det, bør han foreta en gjennomgang og verdsettelse av de arbeider som det hevdes er mangelfulle samt det som påstås ikke å være utført med derav følgende utarbeidelse av en rapport. Om nødvendig åpner nemnda for at klager da kan sende saken inn til nemnda nok en gang slik at vi kan se på den igjen. Larmerud kan treffes på telefon 95 04 17 46.

3) Vedtak:

Saken sendes tilbake til partene for ytterligere saksutredning.

 

Vedtaket er enstemmig. Ved behandlingen og avgjørelsen besto nemnda av:

Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Tor Backe og Martin Rynning (Rørentreprenørene) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring