Protokoll i sak 12/17 med rådgivende vedtak i møte 18.09.17

Saken gjelder: Klage på rørleggerfirma som sto som hovedentreprenør i forbindelse med totalrenovering av et bad hvor det senere viste seg at dimensjoneringen av bjelkelaget under badet ikke tålte vekten av dette inkl. et stort boblebad montert i badets ene hjørne, slik at hele bjelkelaget seg 2-3 m.m. med sprekker i badets granittfliser til følge. Spørsmål om for sen reklamasjon og mulig grov uaktsomhet.

2) Nemndas vurdering av saken:

Saken gjelder en påstått mangel hvor situasjonen er den at bjelkelaget under klagerens badegulv har sprukket og seget 2-3 mm med den følge at det har oppstått en lang sprekk i badets granittfliser. Det er ikke opplyst noe om at det har forekommet lekkasjer gjennom gulvet eller fukt i bjelkelaget. Det kan derfor være grunn til å tro at badegulvets membran er inntakt.

Totalrenoveringen av klagers bad hvor innklagede var hovedentreprenør, ble gjennomført så langt tilbake som høsten 2007. Sprekken ble oppdaget først i oktober 2016, 9 år etter ferdigstillelsen. At bjelkelaget hadde seget ble konstatert ved den takst som ble avholdt i januar 2017. Takstmannen fastslår at bjelkelaget under badet er underdimensjonert. likevel gikk det 9 år før skaden materialiserte seg. Innklagede har påberopt seg den absolutte reklamasjonsfrist på 5 år i lov om håndverkertjenester. Hvis denne frist er oversittet, må det foreligge grov uaktsomhet hos utøvende håndverker for at ansvar skal kunne pådras. Spørsmålet for nemnda er om underentreprenøren for anledningen, et tømrerfirma som innklagede som hovedentreprenør svarer for, har utvist slik grov uaktsomhet da badet ble renovert med påføring av støp,  legging av granittfliser og installasjon av boblebadet. Det foreligger ingen opplysninger eller dokumentasjoner for hvilke undersøkelser som ble gjort den gang omkring gulvets bæreevne. Den takstmann som har kontrollert gulvet, har konkludert med at tåleevnen umulig kan ha blitt undersøkt, og at dette er noe som burde ha vært gjort. Det konstateres at selv uten installasjonen av boblebadet ville bjelkelaget ha vært underdimensjonert.

Vurderingen av om det er utvist grov uaktsomhet ved prosjekteringen er ikke lett å foreta med de sparsomme opplysninger som  foreligger. Det er ikke opplyst noe om hva som fantes på badet før renoveringen og ikke den konkrete vekten av påstøp, fliser samt boblebad. Dette gjør vurderingen vanskelig. I en sak for våre alminnelige domstoler ville det også ha vært mulig å innkalle en representant for tømrerfirmaet som vitne, satt retten med sakkyndige domsmenn og man kunne ha dratt på befaring. Dette er nemnda avskåret fra.

En samlet nemnd har ut fra de foreliggende opplysninger funnet det klart at tømrerfirmaet i det minste har opptrådt uaktsomt. De to nemndsrepresentanter fra Huseiernes Landsfobund mener at det foreligger tilstrekkelig grunnlag til å kunne konstatere at uaktsomheten er grov. Flertallet derimot, de to  representantene fra Rørentreprenørene samt nemndas leder, mener at det ikke kan ansees bevist at det foreligger mer enn såkalt "simpel" uaktsomhet, noe som ikke er tilstrekkelig til å påføre innklagede ansvar når den absolutte reklamasjonsfrist er oversittet.

En samlet nemnd vil imidlertid bemerke ytterligere: Det kan ikke uten videre legges til grunn som klart at den lange tid som er gått før skadene materialiserte seg må bety at uaktsomheten ikke kan ha vært grov. Dog er det en viss mulighet for at tidsforløpet kan tolkes slik. Det forhold at klager lenge før renoveringen ble gjennomført, selv satte opp en lettvegg i kjelleren under badet, kan derimot ikke ha hatt negativ innflytelse på hendelsesforløpet, snarere tvert i mot. Det er sannsynlig at bjelkelaget hadde gitt etter tidligere hvis ikke lettveggen hadde vært plassert under. Dette gjelder selv om veggen ikke var satt "riktig" for å kunne ha full "bærende" effekt. Nemnda ser det slik at partene bør samarbeide om å finne en for klager brukbar løsning uten at klager behøver å bringe saken videre i rettsapparatet med de derav følgende betydelige kostnader som vil påløpe. Nemnda mener at det ikke kan være nødvendig med en voldsomt omfattende utbedring  for å få et for klageren akseptabelt resultat. Bjelkelaget bør kunne stemples opp og en jerndrager legges i taket. Kostnadene til dette samt derav følgende utbedring av gulv, bør partene kunne dele 50/50.

3) Vedtak:

Klagen avvises mot to stemmer. Partene oppfordres til å søke saken løst slik det er beskrevet ovenfor.

 

Ved behandlingen og avgjørelsen besto nemnda av: Annita Magnussen og Birger Olsen (Huseiernes landsforbund), Tor Backe og Martin Rynning (Rørentreprenørene) og peter Chr. meyer (nemndas leder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring