Protokoll i sak 13/16 med rådgivende vedtak i møte 19.09.16

2) Nemndas vurdering av saken:

Klagen gjelder den pris som er fakturert for oppdraget. Klageren mener prisen er for høy, begrunnet med at det etter hans oppfatning gikk med unødvendig meget tid(2,5t) til et oppdrag som en faglært rørlegger ville ha utført meget raskere. Dessuten ville han/hun direkte valgt den "klemmeteknikk" som til slutt ble brukt, uten å kaste bort mye tid på å lete etter husets utendørs hovedstoppekran. Oppdraget ble utført av  en "teknisk operatør", i følge innklagede en meget erfaren sådan. 

Slik nemnda forstår klagen er det således ikke timeprisen som sådan som angripes. Etter nemndas oppfatning kan den ikke se at de anvendte 2,5 timer er urimelig meget for et oppdrag som dette. Nemnda kan heller ikke se at det kan kritiseres at innklagede sendte en erfaren operatør fremfor en faglært rørlegger til et oppdrag som dette. Ei heller finner nemnda å ville kritisere at vedkommende ikke umiddelbart valget å "klemme" røret fremfor å lete etter hovedstoppekranen. Det legges til grunn ut fra det faktum som er presentert, at det var snakk om et grensetilfelle for hvor klemming kunne benyttes som metode. I denne forbindelse vil nemnda legge til at en hver huseier er forpliktet til å vite hvor på sin eiendom utendørs stoppekran befinner seg, uten at dette forhold har hatt noen innvirkning på nemndas avgjørelse.

Nemnda ønsker også å legge til at den ikke kan se at innklagede burde ha utstyrt sin bil med "klemmeutstyr". Dette ble jo for øvrig fremskaffet nokså raskt gjennom avhenting hos en kollega av operatøren som befant seg i nærheten. Nemnda vil også nevne at den ikke har sett noen grunn til å vektlegge i innklagedes disfavør at fakturaen nevner "rørlegger utrykning" til tross for at den som rykket ut ikke var faglært rørlegger. Det er intet krav hverken i lov eller forskrift om at denne type arbeid må utføres kun av faglærte. Det avgjørende må være om vedkommende hadde erfaring med denne type arbeid, noe alt tyder på her.

Som det fremgår finner ikke nemnda at det er noe grunnlag for klagen. Den ønsker imidlertid å legge til at den finner det uheldig at ikke innklagede da firmaet ble tilkalt sa noe om sine utrykningspriser. Det legges til grunn at disse så langt nemnda erfarer, tilsvarer det som er gjengs pris i bransjen, men informasjon om priser hadde vært gunstig - og enkelt å gi - for innklagede. Så langt nemnda kan se, foreligger heller ingen oplysninger om priser på innklagedes hjemmeside. Det skal dog tilføyes at en forbruker må være forbredt på at det blir ganske kostbart med en utrykning som dette foretatt på korteste varsel på kveldstid.

3) Vedtak:

Klagen avvises.

Vedtaket er enstemmig.

 

Nemnda har ved behandlingen bestått av: Annita Magnussen og Jens-Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Tor Backe og Martin Rynning (Rørentreprenørene) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring