Protokoll i sak 20/15 med rådgivende vedtak i møte 18.01.16.

Saken gjelder: Klage på funksjonaliteten på en varmepumpe m.m. installert av innklagede i klagerens hjem i 2008.

1) Sammendrag av sakens faktiske side:

Klageren engasjerte høsten 2008 innklagede for å innstallere varmepumpe i hans hjem. Boligen var opprinnelig bygget i 1988 og varmet opp med innlagt oljefyr, alternativt elektrokjele, altså med vannbåren varme. Båsum Boring As boret 2 brønner, hver 200 meter dype. Det ble deretter av Oras AS innstallert en Thermia vp Eko 155 varmepumpe som ble knyttet sammen med det vannbårne anlegg. Det skal opplyses at klageren hevder, uten at han er blitt motsagt på dette punkt, at Stein Larsen hos innklagede på forespørsel av klageren i forkant av at Oras ble engasjert, sa at det ikke ville være noe problem å tilføre jordvarme til klagerens vannbårne system fra 88, så lenge boligen hadde gulvsløyfer med varmefordelingsplater, noe boligen hadde. Det ble ikke gitt noe skriftlig tilbud, kun et muntlig prisoverslag på ca. kr. 200.000,-. Det viste seg at kostnaden ble betydelig høyere, uten at det er av betydning for saken. Klageren har ikke klaget på prisen, men på varmepumpeanleggets funksjonalitet.

Klageren hevder at det har vært problemer med anlegget fra dag 1. Varmepumpen har aldri fungert skikkelig hevdes det. Gjennomgående problemer synes å være både at pumpen ikke har maktet å få det tilstrekkelig varmt i boligen med kuldegrader ute samt at pumpen stadig har stoppet opp slik at det har vært nødvendig å restarte den en mengde ganger. Dette siste hevder klageren har medført betydelig slitasje på pumpen slik at den nå er moden for utskiftning.

Det har vært reklamert hele veien og klageren sier at "det har gått rørleggere ut og inn av huset i mange år", men uten at man fra innklagedes side har lykkes med å få anlegget til å fungere. Klageren har hevdet at det er foretatt målinger som skal vise at anlegget fungerer etter forutsetningene. Slike beregninger er dog ikke blitt fremlagt fra innklagedes side. Sommeren 2014 ble det avdekket at det var for lite glycol i rørsystemet i den ytre krets, noe som medførte manglende trykk slik at pumpen ikke kunne nyttiggjøre seg energien fra borehullene.

Det skal bemerkes at det ikke bestrides at Oras har gjort en rekke forsøk på å få anlegget til å fungere skikkelig. Det har vært gjennomført feilsøking, bytte av sirkulasjonspumpe og ekspansjonskar, men uten at noe har hjulpet. Det skal tilføyes at også motorvernet er justert.

Klageren har nå hatt problemer - hevder han - i 6 år. Anlegget har aldri fungert etter forutsetningene. Nå er huset solgt og klageren med familie har fraflyttet. Han krever imidlertid fortsatt at innklagede skal utbedre mangelen.

Saken ble  den 14.04.15 bragt inn for Rørentreprenørenes klagenemnd, Buskerud. Nemndas avgjørelse foreligger. Nemnda uttaler:

"leverandøren har forsøkt å rette på noe av problemet, men det har ikke vært av god nok kvalitet. I interne e-poster og kommunikasjon innad hos leverandøren, har det vært vist vilje til å få ryddet opp i saken med kunden. Kunden på sin side har restartet varmepumpe og hevder at denne er "utslitt" etter så mange starter og stopper. Kunden forlanger også ny varmepumpe og at leverandøren "bygger" opp anlegget på nytt. Antall starter og stopper på en varmepumpe, overlater nemnda varmepumpeleverandøren til å ha en mening om. I dette tilfellet er det Danfoss. Når det gjelder den tekniske delen av anlegget, har ikke nemnda mulighet til å uttale seg eller overprøve leverandørens beregninger. Det må imidlertid dokumenteres fra leverandøren. Tegninger og beregninger bør legges frem. I vedlagte korrespondanse er det ikke lagt frem noe dokumentasjon på beregninger og tegninger.

Nemnda har med tilsendt dokumentasjon, og at kunden har klaget innen fristen, kommet til at klageren får medhold i sin klage til leverandøren, med  forutsetninger nevnt i kapitel over. Nemndas beslutning er enstemmig."

Det skal tilføyes at det heller ikke for den sentrale håndverkerklagenemnd er lagt frem noen dokumentasjon på de beregninger innklagede skal ha foretatt for å forsøke å påvise at varmepumpeanlegget har fungert slik det skal.

Saken ble behandlet på møtet i Håndverkerklagenemnda den 26.10.15. Nemnda kom enstemmig frem til at de opplysninger og dokumentasjoner som forelå var så mangelfulle at det ikke var mulig å ta stilling til om innklagede, Oras AS, avdeling Buskerud har levert en mangelfull ytelse. Det ble deretter meddelt klageren at nemnda ville være villig til å se på saken nok en gang hvis det ble inhentet en sakkyndig uttalelse om varmeanlegget og dets funksjon. I så fall ville nemnda kunne behandle saken på nytt på første møtet i 2016, den 18. januar.

Etter nemndas møte i oktober har klager innhentet en sakkyndig uttalelse fra Alfa VVS Rådgivning AS (Alfa) datert 24.11.15. Firmaet har vært på befaring. Det skal også tillegges at klageres bolig er solgt med overtagelse av kjøper i desember 15. Dette kommer nemnda nærmere tilbake til. Alfa konkluderer med at ORAS kostnadsfritt må utføre de utbedringer Alfa foreslår. Forslagene innebærer å sette opp 2 ekstra konvektorer i salong, spistestue og dagligstue, 1 i hall og 1 i gjestetoalett. I salongen bør det også innstaleres 1 ny sløyfe på grunn av stort vindusareal. Anlegget må også utrustes med innreguleringsventiler og reguleres inn.

Til den sakkyndige rapport har innklagede bemerket at det ikke var omfattet av oppdraget å gjøre endringer i det eksisterende vannbårne anlegg. Det ble konstatert av innklagede før oppstart av deres del av arbeidet at termotekniske elementer på samlestokken var ødelagt, noe som nok hadde medført unormalt høy temperatur ut på varmesløyfene. Varmepumpeanlegget har forøvrig fungert fra desember 2014 og leverer nå de temperaturer ut på varmeanlegget de er dimensjonert for. Dette er konstatert av innklagede.

2) Nemndas vurdering av saken.

Klagers hus ble satt opp i 88 med vannbåren varme i alle gulv, med oljefyr og elektrokjel. Klager ønsket i 2008 å innstallere varmepumpe og forespurte innklagede om det var mulig på det eksisterende anlegg. Forløperen til innklagede firma ble kontaktet. Det er uimotsagt at det ble uttalt fra innklagede at varmepumpeinstallasjon var mulig.  Det ble boret 2 brønner (av Båsum Boring AS) og varmepunpe av type Eko 155 ble installert. Klager mener det har vært problemer med anlegget nærmest fra dag 1. Problemene har vært mye stans på pumpen samt at det etter klagers oppfatning har vært for kaldt i flere rom på kalde dager. Klager hevder at uttalige restarter av pumpen har medført unormal slitasje på denne. Innklagede har åpenbart akseptert at det har vært en del driftsmessige problemer og har stilt opp vederlagsfritt en rekke ganger for å forsøke å lokalisere og få bukt med problemene. Man fant ut på et tidspunkt at det var store spenningsvariasjoner i klageres bolig, noe som ble utbedret ved en spenningsregulator (for å hindre at varmepumpen skulle slå ut), vederlagsfritt for klager, selv om det ikke var noen feil fra innklagedes side.

Utover ovennevnte har innklagede også byttet ekspansjonskar og sirkulasjonspumpe - uten kostnad for klager. Ytterligere ble motorvernet oppjustert og det hevdes fra innklagedes side at anlegget har fungert normalt etter dette.

Nemnda vil bemerke at et varmepumpeanlegg ikke er noe man innstallerer for å få bedre ydelser/varmere bolig. I så måte kan man knapt ha noe bedre enn et oljefyringanlegg. Varmepumpe blir innstallert av hensyn til miljøet og ikke minst for å spare energi. ytterligere grunner vil kunne være stillere gange og mindre vedlikeholdskostnader (normalt). Det skal tilføyes her at et gulvvarmeanlegg i prinsippet er et lavtemperatursystem.

Nemnda kan ikke se at varmepumpeanlegget er feildimensjonert. Det kan også se ut som om det har fungert tilfredsstillende etter at motorvernet ble stilt opp før nyttår 2104. Et varmepumpeanlegg bør være dimensjonert til ca 60% av en boligs varmebehov på de kaldeste dager. Dette anlegget har en kapasitet på 11 kw, noe som skal være tilstrekkelig basert på et behov (den sakkyndige rapport) på 18kw på de kaldeste dager. Et lavtemperatursystem som dette skal normalt innstilles på 35 til 45 grader inn - ikke mer. Høyere inntemperaturer vil kunne medføre problemer med gulvene og for høy temperatur ut, noe som kan medføre pumpestopp. At er slikt varmepumpeanlegg med gulvvarme må suppleres på kalde dager, kan ikke anses som unormalt eller som en mangel ved anlegget. Det skal bemerkes fra nemndas side at gulvvarmesløyfene ikke har vært en del av innklagedes leveranse. Firmaet kan derfor utvilsomt ikke pålegges å utbedre dette slik den sakkyndige legger til grunn. Det kan være fornuftig å innstallere innreguleringsventiler, men det kan ikke sees som en feil ved anlegget. Nemnda kan ikke se at innklagede kan kritiseres for ikke å ha prosjektert i forkant. Anlegget er tilstrekkelig dimensjonert. Nemnda mener imidlertid at innklagede i betydelig grad kan kritiseres for ikke å ha tatt problemene mer på alvor tidlig da klager ringte om de oppståtte problemer, samt muligens også for ikke å ha gitt en god nok redegjørelse i forkant, for et slikt anleggs fordeler og ulemper. Det kan se ut som om klager har trodd at et slikt anlegg alltid vil gi tilstrekkelig varme til boligen uavhengig av utetemperatur. Slik er det ikke. Det skal bemerkes at det ikke er uvanlig når man har anlegg som dette, å innstallere små radiatorer i tillegg i rom som er spesielt utsatte i kalde perioder.

Til tross for kritikken ovenfor mener nemnda at det ikke er grunnlag for å pålegge innklagede  å skifte ut anlegget eller installere ytterligere gulvvarmesløyfer. Det skal i denne anledning tilføyes at klager har opplyst at boligen er solgt. Det er ikke sagt noe om at klager har lidd noe økonomisk tap på grunn av varmepumpeanleggets manglende funksjonalitet. Det skal forøvrig tilføyes at anlegget synes å ha fungert tilfredsstillende nå i mer enn 1 år. (For ordens skyld ønsker nemnda å tillegge at man ikke kan se at en varmepumpe som dette blir spesielt slitt av å bli restartet mange ganger slik klager har antydet.) Slik nemnda ser det, har klager hatt grunnlag for et ønske om å få en sakkyndig vurdering av anlegget. Innklagede bør dekke denne kostnad.

3) Slutning.

Innklagede dekker dokumenterte kostnader med innhentet sakkyndig erklæring fra  Alfa VVS Rådgivning AS. Forøvrig avvises klagen. Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda besto under behandling og avgjørelse av saken av: Tor Backe og Martin Rynning fra Rørentreprenørene, Jens Petter Bull og Annita Mgnussen fra Huseiernes Landsforbund samt Peter Chr. Meyer (nemndsleder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring