Protokoll i sak 24/15 med rådgivende vedtak i møte 18.01.16.

Saken gjelder: reklamasjon på fakturaer for utførte rørleggerarbeider for klageren i forbindelse med oppståtte lekkasjer fra hans varmepumpeanlegg i hans bolig. Det reklameres over at det er benyttet alt for lang tid på det som karakteriseres av klager som en "relativt liten jobb". Arbeidene er utført i henhold til avtale som regningsarbeider.

1) Sammmendrag av sakens faktiske side.

Klagen gjelder tidsforbruk på et oppdrag som startet ved at innklagede ble tilkalt på grunn av en oppstått lekkasje fra varmepumpeanleggets kuldekurs i kjelleren i klagers bolig. Det ble konstatert at rørene var sterkt angrepne av rust og derfor hadde omfattende "porelekkasjer". Rørlegger anbefalte total utskifting da man mente at det ikke ville være mulig bare med reparasjoner. Det skal tilføyes at anlegget/opplegget var 8 år gammelt. Oppdraget med utbedring ble deretter avtalt muntlig mellom partene med betaling - i.h.t. regning. Det ble ikke sagt noe om hvor meget tid rørlegger regnet med ville kunne gå med.

Arbeidene ble utført i perioden fra og med 20.08, fortsatte dagen etter og ble etter avtale mellom partene avsluttet 27.08. Klager mener selv at den faktura han deretter mottok er alt for høy. Etter hans mening må det være ført vesentlig for meget tid på oppdraget som han selv karakteriserer som en relativt "liten jobb".

Klager har senere fått innhentet et tilbud fra annen rørlegger som imidlertid ønsker å være anonym. Tilbudet er ikke dokumentert, ei heller i anonymisert tilstand. Dette tilbud er på kr. 23.750,- inkl. materialer og mva, mens klager ble fakturert tilsammen kr. 82.668,-, dog heri inkludert også noe annet arbeid som innklagede samtidig ble engasjert til å utføre som ikke gjaldt varmepumpeanlegget på tilsammen ca. 6.500,-. Klager har betalt kr.27.595.- som han mener er et rimelig beløp for det utførte arbeid med varmepumpeanlegget. Resten er holdt tilbake. Klager hevder i korte trekk:

- Det er kun snakk om 9 meter rør ganger 2 totalt 18 meter med rør som er skiftet.

- Rørene var festet i taket med standard opphengsskruer, helt åpent. En innbyggingskasset fantes dog på enden av kretsen på ca. 80x80 cm. der ekspansjonstank og ventilene befant seg.

- Klager sørget selv for bortkjøring av gamle rør og annet avfall.

- Innklagede har hevdet at 1/2 toms rør er ukurant og var vanskelige å skaffe, noe klager ikke kan forstå.

- Anlegget kan ikke ha blitt forskriftsmessig etterfyllt av innklagede. Pumpa sto i alarm etter at innklagede hadde "ferdigstillet" uten trykk på kretsen. Klager måtte få annen rørlegger til å sørge for etterfylling og kontroll, noe som kostet kr. 2638,- inkl. mva. Hadde man etterfyllt korrekt, ville innklagede også ha blitt fakturert for kjølemedium, noe han ikke ble.

- Det er fakturert for verktøy, men intet sådant ligger igjen. i etterkant har innklagede sagt at det var nødvendig å leie spesialverktøy, noe klager ikke forstår.

- Det ser ut som om det er fakturert for 10 arbeidsdager a 6,5 timer. Rørlegger var der imidlertid bare 3 dager med 2 mann.

- Behovet for "rigg og drfit" til kr. 3.500,- er uforståelig.

- Fakturaen er meget omfattende( tilsammen 12 sider) og vanskerlig å forstå. Det ser ut som om mye er dobbeltført.

Innklagede har bestridt at det er fakturert for meget. Arbeidene, hevdes det, er utført og timeført/fakturert slik de skal. Det er ikke fakturert for ikke utført arbeid. Klager bagatelliserer det arbeid som er utført som faktisk var relativt omfattende og krevende. Det dreiet seg i virkeligheten om ca 30 meter med rør hvorav en del var isolert med isolasjon/skum og noe var kasset inn. Alt dette måtte fjernes først. Det var ikke bare snakk om et rett strekk i kjeller, men også rør i forskjellige retninger gjennom veggene og i rommene samt i forbindelse med selve pumpen og dens tekniske installasjon. Rørene, særlig i forbindelse med pumpen lå meget trangt til noe som var medvirkende årsak til tidsforbruket. Det ble av disse grunner meget "kapp" og "spill", rester som ikke kunne benyttes. Rørene var også meget vanskelig å få tak i (de er i dag ukurante), noe som tok mye tid. Man byttet også alt som var av dårlige ventiler og det var også annet arbeid som krevet mye arbeid, eks. sammenskjøting. Det er ikke ført tid på bortkjøring av gamle rør, isolasjon m.m. Rørene lå både åpent og kasset inn. Mye var dekket av isolasjon/skum, blant annet i gjennomføringene mellom veggene. Tilhørende installasjoner i forbindelse med selve varmepumpen var bygget inn og måtte fjernes for å komme til for å få byttet det som var dårlig. Anlegget ble etterfyllt med kjølemedium som sto der fra før, til varselanordninger/lamper sluttet å lyse og anlegget indikerte normal drift. Det er tatt flere bilder av opplegget både før og etter som er sendt nemndsleder i egen forsendelse.

2) Nemndas vurdering av saken.

 Oppdraget kom til utførelse nærmest som en forlengelse av et akkuttoppdrag hvor innklagede ble kalt ut til klagerens bolig på grunn av lekkasje fra rør knyttet til klagerens varmepumpeanlegg. I forbindelse med oppdraget fant innklagede ut at rørene var i en slik tilstand at de måtte skiftes, noe klager ble underrettet om. Klager aksepterte dette og engasjerte innklagede. Arbeidene skulle utføres etter regning. De ble gjennomført i løpet av 3 dager med 2 mann, med oppstart 20.08.15 og avslutning etter avtale den 27.08. Det ble fakturert ca kr. 76.000,- inkl. materialer og m.v.a. Klager mener at dette er alt for meget for det han karakteriserer som et rel. lite enkelt arbeid med å skifte 9x2 m rør som lå ganske lett til. Han har latt innhente anslag fra et annet firma som mener arbeidene burde kunne utføres for kun kr. 23.750,- inkl. materialer og m.v.a.

 Innklagede er ikke enig i den karakteristikk av arbeidenes enkelhet som klager har gitt og hevder det var ganske "kronglete" samtidig som en noe av rørende var innkasset og endel også isolasjonsbelagt, noe som kompliserte. Det var også vanskelig å komme til mange stede, spesielt problematisk inn til selve varmepumpeanlegget. 

Det foreligger en meget omfattende faktura med detaljer og spesifikasjoner. Det ble også tatt en del bilder både før og etter som nemnda har fått besiktige. Innklagede hevder at det gikk med såpass meget som 30 meter rør, hvilket innebar meget både "spill" og "kapp".

Nemnda ser det slik at dette oppdraget åpenbart ikke var så enkelt som klager vil ha det til. En sammenligning med et firma som gir tilbud i etterkant, er normalt ikke særlig relevant. En viss  pekepinn kan det dog gi. Nemnda kan likevel ikke helt forstå at det skulle være nødvendig for 2 mann å holde på i 3 fulle dager samt at man måtte bruke så meget som 30 meter rør samlet sett. Nemnda vil også tillegge at det er krevet betalt for hver minste lille detalj, hvilket i prinsippet er ok, men nemnda mener at det da ikke i tillegg skulle ha vært beregnet en egen post for "rigg og drift". Nemnda er ytterligere av den oppfatning at det tilligger den profesjonelle part en viss opplysningsplikt i forkant av at oppdraget ble startet opp. Innklagede burde ha sett ved den første gjennomgang som det forutsettes ble foretatt, at dette ville bli et oppdrag i det minste av et visst omfang. Dette burde innklagede ha underrettet klageren om. Denne kunne da valgt enten å innhente en fast pris, eller undersøke også hos andre firmaer. Når intet ble sagt, ble klager avskåret fra denne muligheten.

Det fremgår at klageren måtte engasjere et annet rørleggerfirma for å etterfylle anlegget med glycol rett etter at arbeidene var ferdigstillet av innklagede. Faktura fra dette firma er fremlagt. Nemnda finner ikke å feste lit til at dette arbeid ble gjort forskriftsmessig fra innklagedes side. Denne kostnad bør således innklagede dekke, som en del av det prisavslag nemnda har kommet frem til, jfr. nedenfor.

Samlet sett er nemnda av den oppfatning at klager er fakturert for meget. Fakturaen bør reduseres med kr. 10.000,- inkl. mva. Det forusettes i tillegg at innklagede ikke tilleggsfakturer for de timer som er oppført med kr. 0 i fakturaen. 

3) Slutning.

Innklagedes faktura reduseres med kr. 10.000,- inkl. mva. Det forutsettes at innklagede ikke etterfakturer ikke fakturerte timer. Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda besto under behandling og avgjørelse av saken av: Tor Backe og Martin Rynning fra Rørentreprenørene, Annita Magnussen og Jens Petter Bull fra Huserierne Landsforbund og Peter Chr. Meyer (leder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring