Protokoll i sak 4/16 med rådgivende vedtak i møte 06.06.16

Saken gjelder: Spørsmål om en faktura stor kr. 9640,- for utførte rørleggerarbeider skal betales, eller om det arbeid fakturaen gjelder er å anse som reklamasjonsarbeider på tidligere utførte arbeider for klager.

Nemndas vurdering av saken.

Nemnda ser det slik at saken står i en vanskelig stilling hva gjelder å få frem korrekt faktum. Årsaksforholdene er på ingen måte klarlagt, selv om saken nå har vært behandlet av nemnda i 2 møter og ytterligere infomasjon er søkt innhentet mellom møtene. Det som må anses på det rene er at det septikfirmaet som av klager fikk i oppdrag å tømme tanken og deretter å spyle rørene fra tanken ut mot gaten, ikke har utført oppdraget. Årsaken til dette er at firmaet ikke ville gjøre en jobb de mente var helt unødvendig. De konstaterte da de var der at tanken fungerte slik den skulle.

Det er på det rene at en dykker hadde falt av. Slik nemnda forstår det, var det innløpsdykkeren. En sådan er det ikke pålagt å ha. Årsaken til at dykkeren hadde falt av er usikker. Nemnda er sterkt tvilende til om det forhold at innløpsdykker var falt av, skal være årsaken til tilbakeslag med avføring m.m. opp i sluket. Slik nemnda ser det, er den heller ikke overbevist om at rørene ut  fra tanken til gaten er eller var tette. Den videofilm som er tatt (som nemnda legger til grunn er tatt at rørene ut fra nettopp denne kummen), viser ikke helt overbevisende at rørene er tette. Filmen viser nok klart at det står vann i rørene en del steder, og at det defor sannsynligvis er "bend" eller lignende som er uheldig og som nok etter hvert bør fikses, men ikke at det er helt tett. At dette er riktig illustreres  også godt av at kloakken har fungert utmerket hele tiden siden kummen ble tømt og dykker satt på igjen. Nemnda har også svært vondt for å se at tanken skal ha blitt så full og det øvre lag så "stivt" at dette må ha vært årsaken til at dykkeren falt av.

Nemnda ser det slik at det ikke er mulig med særlig grad av treffsikkerhet å si hva som har vært årsaken til tilbakeslagene. Det kan teoretisk ha vært tett, eller et problem i de nye rørene frem til tanken fra huset, men uten at nemnda vil spekulere nærmere i dette. Nemnda kan ikke se at noen av partene bør ha noen slags "bevisbyrde" for å sannsynliggjøre det rette årsaksforhold. Nærmest til å opptre noen mer aktivt i så måte, må det nok kunne sies at innklagede burde/kunne ha vært.

Med denne bakgrunn finner en enstemmig nemnda at det samlet sett fremstår som mest rimelig at partene deler det fakturerte, men ikke betalte beløp. Det er fakturert tilsammen kr. 74.052,- (ekskl. den krediterte faktura), og det er betalt kr. 64.000,-. Det innebærer at klager betaler ytterligere kr. 5026,- av den siste faktura.

Vedtak:

Klager har rett til et prisavslag stort kr. 5026,-. For øvrig avvises klagen.

Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda har ved behandlingen bestått av: Annita Magnussen og Jens-Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Tor Backe og Martin Rynning (Rørentreprenørene) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring