Spørsmål om overdreven tidsforbruk og for høye materialpriser.

Klager mente at innklagede hadde brukt for meget tid på oppdraget og at materialprisene var for høye. Nemnda var ikke enig i dette, spesielt etter at klager hadde gitt et avslag på kr. 40.000,- før klagen ble innlevert. Når det gjelder materialpriser er det ikke slik at forbruker kan regne med at håndverkere skal kjøpe inn materiell på nettet eller hos lavpriskjede. En håndverker har sine leverandører og gir 5 års garanti både på utført arbeid og materiell.

2) Nemndas vurderinger:

Klager mener at innklagede både har brukt unødig lang tid og at materialprisene er for høye. Slik nemdna ser saken har innklagede utvilsomt utført en betydelig jobb, mer betydelig enn det kan se ut som om klageren forstår. Det skal her skytes inn, siden klager har sammenlignet, at man ikke uten videre kan sammenligne denne jobben med en annen innklagede firma tidligere har gjort for klager på hennes hytte.

Klager har selv gjort en del arbeid i forkant, men det er utvilsomt slik at det er klager som har utført det meste. Hva gjelder timeforbruket, er det nemndas oppfatning at dette er ganske godt dokumentert av innklagedes mann. Totalt sett er det fra innklagede "logget" 108 timer. Dette synes ikke helt urimelig, men nok noe høyt for den utførte jobb. Dog er det vanskelig for nemnda konkret å vurdere omfanget av det arbeid som var nødvendig å nedlegge. Det skal også bemerkes at en såpass omfattende jobb krever en viss grad av prosjektering samt også noe dokumentasjon. Nemnda kan ikke se at det er krevet noen særskilt betaling for dette. nå harinnklagede før klagen ble sent inn, selv av eget initiativ redusert faturakravet. Han har selv "lagt" dette til timeantallet som da blir redusert til 74. Et slikt timeforbruk kan nemnda uansett ikke se er urimelig høyt.

Arbeidet er utført etter regning. Da må nemnda vurdere totaliteten. Er timeantall, timepris og materialkostnader samlet sett så høyt at resultatet blir urimelig, eller ligger dette innenfor "gjengs" priser? Hva gjelder materialprisene, kan totalsummen synes høy. Ved gjennomgang av prisene for en del produkter ser man at det for enkelte er tatt  en ganske god avanse. Dette gjelder selv om det er fakturert med rørbransjens bokpris uten påslag. Nemnda følger imidlertid innklagede når det sies at en håndverker ikke kan forholde seg til at det nok kan kjøpes inn produkter billigere både på nettet og i butikker som for eksempel Clas Ohlson. En rørlegger gir 5 års garanti både på det utstyr som kjøpes inn og på arbeidet. Det får man ikke uten videre ved innkjøp andre steder. Det er også slik som fremhevet av innklagede at klager kunne tatt forbehold om å kjøpe inn en del av utstyret selv, hvoretter innklagede kunne valgt om de likevel ønsket å ta på seg oppdraget.

Basert både på en vurdering av det arbeid som er utført, timepris og materialkost, er det nemndas oppfatning at det samlede fakturabeløp selv etter reduksjonen nok kan synes å ligge i øvre skikt, men uten at det er mulig å konkludere med at prisen er urimelig høy. Som nevnt ovenfor ha innklagede gitt et rundt avslag på kr. 40.000,- som det også er sendt kreditnota på. Nemnda tar også dette i betraktning ved vurderingen. Samlet sett er det derfor nemndas syn at klagen må bli å avvise.

3) vedtak:

1) Klagen avvises.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Jens Petter Bull og Birger Olsen (Huseiernes Landsforbund), Martin Rynning og Trond Martinussen (Rørentreprenørene) og Lars Erik Lundgaard (nemndas leder for anledningen). Det skal tilføyes at møtet ble gjennomført elektronisk.

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring