Uenighet om en vask innklagede hadde levert var mangelfull.Spørsmål om den overhode hadde mangler og hvem som eventuelt var ansvarlig..

Det ble reklamert fra klageres side på tilstanden til en relativt dyr "dobbelvask" av materialet "kompositt" som klager hadde kjøpt i forbindelse med en større renovering av hennes bolig som innklagede var totalentreprenør for. Det var uenighet både om vasken var mangelfull og hvem som eventuelt var ansvarlig. Innklagede mente at de mulige små hakk/riper som fantes var så bagatellmessige at tilstanden på vasken var "innenfor" god håndverksmessige stand. Innklagede mente også at det ikke fra klageres side var reklamert konsekvent på de påståtte hakk/riper. Det var andre forhold som ble tatt opp. Klager var ikke enig. Det var en dyr vask hvor det estetiske var viktig. Hun har fått et dårligere produkt enn hun har krav på. Det er mest sannsynlig at det er innklagedes folk som har påført de skader som foreligger og som det ikke har lykkes innklagede å fjerne til tross for utbedringsforsøk. Hun hadde sagt fra om ripene fra dag 1.

 2) Nemndas vurdering av saken:

Klager i saken har bestilt, fått levert og montert en dobbelvask fra Modena. Leveransen har imidlertid skjedd gjennom innklagede som har fakturert og står ansvarlig for den overfor klageren. Vasken er relativt dyr av et kompositt materiale. Dette er ikke uvanlig, men kompositt er ofte et noe "løsere" materiale enn porselen som er det materiale som fortsatt er mest brukt til vasker. Nemnda forstår det slik at denne konkrete vasken kan ha behov for et visst vedlikehold og at det er også mulig å gjennomføre reparasjoner hvis det etter en tid oppstår mindre hakk/riper i overflaten. Det følger med et "vedlikeholdskitt" til bruk for vedlikehold og mindre reparasjoner.

Det er åpenbart at klager hadde en viss kjennskap til vasken på forhånd, da det var hun som tok den ut slik at den gikk inn i innklagedes totale leveranse. Nemnda kan dog ikke se at dette har særlig betydning for avgjørelsen i denne konkrete saken. Spørsmålet er om klager har fått det produkt som hun bør ha krav på. Det skal i den forbindelse bemerkes at siden vasken er relativt dyr, bør det også kunne stilles større krav til kvaliteten.

Vasken var gjenstand for diskusjoner helt fra overtakelsen. I første omgang var det snakk om misfarging av den ene vasken, men også om mindre hakk/riper. Begge deler ble forsøkt utbedret av innklagede, men ikke til klagers tilfredshet. Utbedringen medførte "matte" flekker. Vasken var tema på et møte i april hvor det eneste man ble enige om var at innklagede skulle forsøke å polere bort de matte flekkene. Det ble imidlertid etter dette ikke gjort noe fra innklagedes side. I september ble det gjennomført et siste møte hvor vasken fortsatt var et tema. Basert på konklusjonen i møtet ble vasken forsøkt utbedret nok en gang av innklagede som skulle "slipe, tette og polere" den. Et forsøk på utbedring ble deretter gjennomført, men klager var fortsatt ikke fornøyd. Nå var det igjen, mente hun, riper og hakk som ikke hadde vært synlig etter forrige utbedring.

Partene er uenige om hvorledes de hakk og riper som er påpekt har oppstått. Klager har mer enn antydet at årsaken må ha vært både vask av pensler og annet verktøy i vasken av innklagede folk. Dette bestrides dog av inklagede. Klager mener innklagede har "erkjent" vask av pensler. Nemnda ser det ikke slik. Riktig nok sier innklagede "at vask av pensler i en vask ikke kan sees på som uaktsom bruk". Dette kan imidlertid like gjerne forståes slik at det ikke ville ha vært uaktsomt av innklagedes folk å vaske pensler i vasken, ikke nødvendigvis at det faktisk er blitt gjort. Nemnda skal her bare tilføye at med dagens vannbaserte malinger, kan det neppe i seg selv være uaktsomt å bruke en vask til dette formål.

Nemnda har fått tilsendt en rekke bilder. Det er slik nemnda ser det ikke tvilsomt at det finnes en rekke mindre riper/hakk. Årsaken til at disse har oppstått er det vanskelig å si noe sikkert om. Dette er imidlertid heller ikke nødvendig. Det er nok å konstatere at det ikke kan anses for sannsynlig at klager har brukt vasken på en helt uvanlig eller uforsvarlig måte. Det skal også nevnes at det bare er den ene av de to vasker som er gjenstand for klagers reklamasjon.

Slik nemnda ser saken, er det ikke slik at klager kan være avskåret fra å påberope seg hakkene/ripene. Disse har vært "med" hele veien, men muligens slik at de etter utbedringsforsøk fra innklagedes side ha vært mindre fremtredende. Klart er det uansett at etter siste utbedringsforsøk som konsekvens at det avsluttende møtet mellom partene, har klager reklamert på hakk/riper.

Nemnda mener at en ny vask ikke bør se ut slik denne gjør etter så kort tids normal bruk. Man bør også - slik klager selv fremhever - kunne stille nokså høye krav til et produkt som koster såpass meget som dette. Riktig nok er det slik at kompositt gjerne krever et visst vedlikehold i motsetning til porselen. Dette bør dog ikke være nødvendig etter såpass kort tid. Ei heller bør det være nødvendig å reparere produktet allerede etter få måneders normal bruk.

Klager har i utgangspunktet reist krav om prisavsalg/erstatning tilsvarende hva en ny vask av samme type vil koste inklusive demontering av den gamle og montering av den nye. Nemnda mener imidlertid at det her bør være mulig å gjennomføre en tilfredsstilende utbedring. Her bør innklagede kunne alliere seg med Modena (eller produsenten av vasken)som antagelig er den som kjenner produktet best, for å kunne oppnå best mulig resultat. Dette er noe også Modena bør være interessert i. Nemnda vil også nevne at innklagede selv har uttalt: "Det vil være maksimalt 10 minutters jobb og slipe bort disse ripene". Hvis resultatet etter et rettingsforsøk, hvor innklagede bør involvere produsenten, fortsatt ikke er tilfredsstillende, bør innklagede prøve å finne en (god) løsning, kanskje i samarbeid med Modena. Det skal tilføyes at nemnda ikke kan se at det forhold at klager aksepterte å innbetale hele kontraktssummen med fradrag av kr. 10.000,- skal kunne avskjære henne fra senere å kreve ny vask. Som det fremgår mener imidlertid nemnda at et mer helhjertet utbedringsforsøk bør være den adekvate reaksjon slik saken står.

3) Vedtak:

1) Innklagede foretar nødvendig utbedring av klagers vask evenuelt i samarbeid med produsent/leverandør. Dette gjøres uten       kostnad for klageren.

2) Forøvrig avvises klagen.

3) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Ved behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseiernes Landsforbund), Martin Rynning og Trond Martinussen (Rørentreprenørene) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder) Saksbehandlingen ble gjennomført digitalt.

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring