Uenighet om pris på rørleggertjenester - tidsforbruk

Det må foretas en samlet vurdering av timepris, oppdragets vanskelighetsgrad og medgått tid når rimeligheten av en faktura skal foretas. Nemndas syn er at man hos de som har valgt å legge seg relativt høyt i timepris må forvente større grad av effektivitet og dyktighet en hos de med lavere timepris. I forhold til timeprisen ble det her brukt for lang tid.

2) Nemndas vurdering av saken:

Innklagede reagerte raskt på henvendelsen fra klager. Samme dag, ble en rørlegger sendt fra innklagede for å foreta en første vurdering. Feilsøking ble gjennomført. Bereder og termostat var fra 2014, altså ikke spesielt gammelt. Nemnda oppfatter at det ble utført feilsøking uten at det ble konstatert om det var feil på termostat, varmekolbe eller begge deler. Produsenten ble i stedet kontaktet og utskiftning av kolbe og termostat ble anbefalt derfra. Uten at nemnda har godt nok grunnlag for kritikk, skal det bemerkes at dette kan synes i overkant lettvint.

Det ble skaffet ny kolbe og termostat, og i løpet av noen dager ble uttapning og demontering med derav følgende montering av nytt utstyr gjennomført. Testing ble foretatt og alt fungeret tilsynelatende bra. Det viste seg imidlertid meget raskt at det likevel ikke ble varmt. Etter kontakt med leverandør kom de og skiftet termostat nok an gang. Den må åpenbart ha vært defekt til tross for at den var ny. Nemnda kan ikke se at det er noe grunnlag for kritikk av innklagede på grunn av dette.

Innklagedes faktura lød først (uten rammerabatten) på kr. 14.271,- inkl. mva, hvorav det er notert tilsammen 7 timers arbeid inklusiv det første fremmøte med feilsøkning og derav følgend oppfølgning. Spørsmålet for nemnda er om fakturaen samlet sett er høyere enn hva klager hadde grunn til å forvente. Ved en slik vurdering er det håndverkertjenestelovens begrep "gjengs pris" som er temaet. Nemnda må vurdere både timepris og anvendt tid, samt selvsagt også materialforbruket. Hva gjelder innklagedes timepris, ligger nok den i øvre skikt av hva markedsaktørene tar, men dog ikke urimelig høyt. Hvis man legger seg på en relativt sett høy timepris, må det imidlertid forventes ganske høy grad av effektivitet og dyktighet i arbeidet, noe som bør gjenspeile seg i timeforbruket. Her har en samlet nemnd kommet til at 7 timers arbeid ligger over hva som bør forventes av en effektiv rørlegger med relativt sett høy timepris for gjennomføring av et oppdrag som dette. Nemnda har da tatt med i betraktningen at uttapping kan ha vært noe mer krevende med en slik liggende bereder der den faktisk var plassert. Det bemerkes imidlertid at innklagede tross alt hadde en rammeavtale med borettslaget og derfor må forventes å ha en viss form for "lokalkunnskap". Nemnda kan heller ikke se at det arbeid som skulle utføres fremstår som spesielt komplisert. Det skal tillegges at nemnda har studert de bilder som er lagt frem og har god kjenneskap til denne typen bereder.

Ved sin totalvurdering har nemnda hensyntatt at det ikke ble belastet servicebil ved to av oppmøtene. Klager har selv meddelt at han har foretatt undersøkelser som tilsier at hele operasjonen hos ham kunne ha vært gjennmført for ca kr. 7.500,- til kr. 8.000,- . Slike helt udokumenterte påstander kan nemnda imidlertid ikke ta hensyn til. Nemnda vil tillegge at den finner det uheldig at klager, til tross for at han mener at han skal betale et slikt beløp, har holdt tilbake hele fakturasummen. I en slik situasjon bør en forbruker, når han har en konkret oppfatning av hva et oppdrag bør koste, betale dette beløp og ikke holde alt tilbake.

Alle forhold tatt i betraktning har nemnda kommet frem til at den faktura som klager har mottatt er for høy. Dette selv etter rammerabatten. Også under hensynstagen til at nemnda ikke kan se bort i fra at arbeidet var noe mer komplisert en "normalt", har nemnda kommet til at klager innrømmes et prisavslag stort kr. 3.000,- inkl. mva. 

3) vedtak:

1) Klagen tas delvis til følge ved at klager innrømmes et prisavslag stort kr. 3.000,- inkl. mva.

2) Avgjørelsen er enstemmig.

 

Nemnda har ved behandlingen og avgjørelsen bestått av: Annita Magnussen og Birger Olsen (Huseiernes Landsforbund), Martin Rynning og Trond Martinussen (Rørentreprenørene) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder).

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 60
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring