Krav om prisavslag på grunn av tidsforbruk. Uenighet om det var gitt et prisoverslag.

Klageren mente at det var gitt et prisoverslag på arbeid med å oppfylle en omfattende mangelsrapport fra klagerens strømleverandør. Nemndas oppfatning var at det ikke kunne sannsynliggjøres at et slikt overslag var gitt. Nemnda fant i store trekk at innklagedes faktura var innenfor det akseptable, dog med unntak av kostnad for innkjøp av verneutstyr. Klageren hadde fått et godt resultat som var helt nødvendig.

2) Nemndas vurderinger:

Denne saken gjelder uenighet om tidsforbruket for innklagedes montører i den periode som under faktumgjennomgangen er kalt "andre periode". Da ble jordingen etablert. Før nemnda går konkret inn i sine vurderinger, skal bemerkes at den rapport som ble utarbeidet av strømselskapet var meget alvorlig. Det var stor fare for brann og berøringsfare. Svært meget av det elektriske anlegg i boligen var defekt. Det er også rapportert at store deler av gulvoverflaten i 1. etg. omfattende gang, stue, spisestue, kjøkken og soverom faktisk var tildekket opp til en halv meter opp fra gulvene. Det ble funnet en død rotte i sikringskapet. (Innklagede sier at det faktisk var to, uten at det har avgjørende betydning) Hovedjordlederen enten manglet eller var utilkoplet. Klager overholdt til tross for dette ikke fristen for retting og strømmen ble frakoplet. Situasjonen var altså meget alvorlig. Det er med denne bakgrunn man så må vurdere nærmere det som ble gjort.

Nemnda konstaterer at klageren fikk utført et helt nødvendig arbeid og at innklagede tok tak i saken meget kjapt. Første delen av arbeidet ble gjennomført raskt og fullt ut adekvat. Det er oppgitt tilsammen 7,5 timers arbeid for denne delen av jobben, inkl. møte og gjennomgang av rapporten fra strømselskapet. Det skal tilføyes at skifte av innmat i et sikringsskap i prinsippet er en relativt kurant jobb.

Hva gjelder den andre delen av jobben, er det notert betydelig mer tid, tilsammen såpass meget som 22 timer av 4 personer. En del av tiden gikk med til fremskaffelse og klargjøring av utstyr, sjekke inntak, sikringsskap, fremlegging av jording samt vaske og rydde  utstyr og materiell. Nemnda vil spesielt nevne at innklagede firma fant at forholdene på arbeidsstedet var slik (uhygenisk) at engangs vernedrakter ble anskaffet og tatt på før arbeidene ble startet opp. Det skal i denne forbindelse bemerkes at den montør som foresto skifte av innmat m.m. i sikringsskapet ikke benyttet seg av slikt utstyr. Hvorvidt han burde ha gjort det, eller om det var tilstrekkelig grunnnlag til å anskaffe og iføre seg sådant utstyr, mangler nemnda tilstrekkelige grunnlag for å kunne ta stilling til. At forholdene i den bolig hvor arbeidene skulle utføres var under enhver kritikk, fremgår imidlertid av strømselskapets rapport. Nemnda antar at det var den første montør som orienterte arbeidsgiver om forholdene, og at dette da var bakgrunnen for beslutningen om verneutstyr ved neste oppmøte. Nemnda er i den forbindelse samstemte om at innklagede burde ha orientert klageren om dette før de møtte opp på arbeidet og klargjort overfor klageren at dette utstyr ville bli fakturert klageren, samt at de ikke ville fullføre arbeidene hvis dette ikke ble akseptert. Hva gjelder konsekvensene av denne manglende orientering, har imidlertid nemnda delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, bestående av Annita Magnussen, Lars Erik Lundgaard og Peter Chr. Meyer (nemndas leder) legger til grunn at innklagede ikke kan fakturere for denne anskaffelseskostnaden. Den mulige tid som gikk med til å iføre seg utstyret, ser imidlertid nemndas flertall bort i fra. Mindretallet bestående av Jon Steinar Sjøvik Hanstad og Jens Petter Bull ser det slik at selv om det var kritikkverdig ikke å orientere først, bør det likevel ikke ha konsekvenser. De legger til grunn at innklagede ikke ville ha gått til det skritt å anskaffe og kreve at de tilsatte skulle iføre seg dette verneutstyret hvis de ikke hadde ment at det var absolutt nødvendig. De vektlegger også at klageren har fått et resultat hun og samboeren er tjent med.

Hva ellers gjelder det arbeid som ble utført i "2. omgang", ser nemnda det slik at det nok kan synes som om det er brukt mange timer, men nemnda finner likevel å kunne godta tidsbruken. Forholdene på arbeidplassen er da tatt med i vurderingen. Det er også tatt med i betraktning at klageren fikk helt nødvendig og adekvat hjelp med et meget betydelig problem. Det skal tilføyes at det er påstått at det ble boret feil gjennom veggen første gang. Nemnda har ikke tilstrekkelig grunnlag til å vurdere om det var montørs feil eller hvor mye ekstra tid som gikk med av den grunn.

3) vedtak:

1) Klagen tas til følge forsåvidt gjelder kr. 3000,- ekskl. mva som blir å kreditere. 

2) Forøvrig avvises klagen.

3) Avgjørelsen er fattet med den dissens som er beskrevet under premissene.

 

Under behandlingen og avgjørelsen har nemnda bestått av: Annita Magnussen og Jens Peter Bull (Huseiernes Landsforbund), Lars Erik Lundgaard og Jon Steinar Sjøvik Habstad (NELFO) og Peter Chr. Meyer (nemndas leder)

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring