Protokoll i sak 2/14 med rådgivende vedtak fra møte 16. juni 2014

Saken gjelder: Reklamasjon på faktura for utført elektroarbeid på grunn av påstått for høye materialpriser og for mye medgått tid.

Klagen er datert 02.03.14.

1. Sammendrag av sakens faktiske side:

Innklagede la i desember 2013 i henhold til oppdrag inn strøm på en såkalt «Elvestadledning», dvs. varme til vannrør som ikke ligger frostfritt hos forbrukeren. Ledningen lå ferdig for tilkopling i åpen grøft. Den besto av to deler slik at strøm måtte koples to ganger til hver sin bryter som ble plassert i uisolert utebod hvor strøm ble hentet fra eksisterende stikkontakt. Avstand fra koplingspunktene til bryter var ca. 30 meter og ca. 6 meter. Den ene ledning måtte også koples til kommunalkum.

Det er noe uenighet mellom partene om hvorledes oppdraget ble formidlet, men uten at det kan sees å ha noen rettslig betydning. Poenget var at innklagede skulle gjøre samme jobben hos forbrukerens nabo, og da innklagede var hos forbrukeren, koplet man også naboens ledning fra kommunalkum samtidig som montøren var på befaring også hos ham.

Arbeidet skulle utføres etter regning og medgått tid. Time- og materialpris ble hverken forespurt om av forbruker eller oppgitt av innklagede. Arbeidet ble utført av montør samt lærling, noe som ikke var oppgitt fra innklagedes side.

Arbeidet ble utført den 10.12.13 i løpet av en dag, og faktura sendt 18.12. Denne lød på kr. 13.283,- inkl. mva. Av dette var kr. 9750,- arbeidslønn samt transport, samsvarserklæring og sluttdok. (inkl. mva), mens resten kr. 3533,- da var materialkost.

Forbrukeren klaget på fakturaen. Han mente at det ikke kunne være nødvendig med to stykker til denne jobben, samt at lærlingen som stilte opp var svært uerfaren (3-4 måneder som lærling). Det ble også brukt noe tid på naboen – både befaring og tilkopling til ham fra kum som forbrukeren mente at han ble fakturert for. Han har også klaget over for høye priser på materiale. Han mener spesielt en PSFP 3ganger 1,5/1,5 12 m.m. som kostet kr. 57,- pr. løpemeter, men som bare burde ha kostet kr. 30-35. Han hevder det ikke ville ha vært noe problem å finne denne kabel samt alt annet materiale fra innklagede på nettet for 30-65% billigere enn hva han er fakturert for av innklagede.

Foruten at forbrukeren mener at arbeidet burde ha vært utført av kun montør, og at det ikke er riktig at han skal belastes lærling han hverken har bedt om eller som det ble opplyst skulle være med på jobben, mener forbrukeren at det er beregnet for meget tid til kjøring samt at det burde ha vært trukket fra for befaring og arbeid som ble utført hos naboen samme dag. Forbrukeren forstår heller ikke hvorfor han er belastet 7,5 timer for lærling, men bare 7 timer for montør. De kom og dro samtidig.

Innklagede har sett det slik at hele oppdraget var av en slik befatning og størrelse som gjorde det naturlig å bruke to mann, dette også fordi kabelen skulle trekkes i rør fra huset og ut i veien. Videre skulle mye av arbeidene utføres nede i en kum, noe som krever 2 mann av sikkerhets hensyn. Det hevdes fra forbrukeren at lærlingen selv oppga at arbeidet nede i kummen tok mindre enn en halv time hvor han samtidig også koplet opp for naboen.

Forbrukeren mener også rent generelt at innklagede aldri behandlet hans ankepunkter seriøst uten å gi adekvate svar på klagepunktene.

 

2. Nemndas vurdering av saken:

Klagenemnda treffer sitt rådgivende vedtak ut fra det skriftlige grunnlag som er presentert, herunder der slike finnes, også fotografier.

Uenigheten mellom partene består i det vesentlige av om det var rettmessig av innklagede å ta med, benytte seg av og fakturere for medgått tid for lærling uten å ha klarert dette med forbrukeren i forbindelse med bestillingen av oppdraget. Forbrukeren mener av denne grunn at han er blitt belastet med et for høyt beløp i arbeidspenger. Han mener i tillegg å ha betalt for meget for materialer.

Nemnda ser det slik at et installasjonsfirma til enhver tid må kunne vurdere om det faglig sett må være flere enn 1 person på et oppdrag, herunder også om lærling skal benyttes. Dette må kunne vurderes i forbindelse med tildeling av oppdraget.  Det kan ikke være nødvendig å klarere dette med kunden i forkant. Det er nemndas oppfatning at innklagede i denne konkrete situasjon har foretatt en forsvarlig vurdering av behovet og ut fra dette konkludert med nødvendigheten av mer enn 1 person på oppdraget. Et installasjonsfirma må imidlertid i enhver situasjon foreta en konkret og forsvarlig vurdering av om man kan fakturere full dag for en lærling samt hvilken pris han skal kunne faktureres med. Det må i denne forbindelse også vurderes om det er nødvendig med to personer en hel dag, herunder om det kan være rasjonelt å sende lærlingen hjem etter en tid.

Basert på at lærlingen i denne saken var meget fersk (3-4 måneders læretid), mener nemnda at kunden er blitt belastet med en for høy timepris. Det er benyttet en timepris på kr. 400,- mot installatør med kr. 640,- pr. time. I en rettskraftig dom i Oslo tingrett fra 2009 konkluderes med at en lærling bare kunne belastes for halve prisen i forhold til montøren. Nemnda er ikke uten videre enig i dette som et generelt prinsipp, men mener at dette må vurderes konkret basert på lærlingens erfaring og kyndighet. 3-4 måneders lærlingtid – som her – betinger imidlertid ikke en timepris på kr. 400,- slik det er belastet for. Det burde her etter nemndas vurdering ikke ha vært belastet for mer en halvparten av montørens timepris, nærmere bestemt maksimalt kr. 320,- pr. time. Det innebærer en reduksjon av fakturaen med kr. 750,- inklusive mva.

Hva gjelder forbrukerens anførsel om for høy materialpris, kan den ikke føre frem. Det kan tenkes at det er mulig å skaffe billigere materiale, for eksempel på nettet, men dette kan et installasjonsfirma ikke basere sin virksomhet på. Man har gjerne faste leverandører man stoler på og hvor man også får sine rabatter.

Det foreligger heller ikke tilstrekkelig grunnlag for nemnda til å kunne vurdere om forbrukeren er blitt fakturert for arbeide foretatt for naboen ( tilkopling i kum). Hva gjelder det oppgitte og registrerte tidsforbruk, ser nemnda heller ingen grunn til kritikk. Derimot er det grunnlag for å kritisere innklagede for det som fremkommer i e-post fra innklagede til forbrukeren av 11.03.14. En forbruker som ikke er fornøyd, det være seg med pris eller kvalitet på et arbeid skal selvsagt ikke måtte finne seg i nærmest å bli æreskjelt av det firmaet han har engasjert. Nemnda ser intet grunnlag i forbrukerens egen opptreden for en slik reaksjon.

Nemndas rådgivende vedtak er enstemmig.

3. Konklusjon:

  • Forbrukeren tilstås et prisavslag stort kr. 750,- inklusiv mva.
  • For øvrig avvises klagen.
  •  

Nemnda hadde slik sammensetning ved behandling av saken: Peter Chr. Meyer (leder), Line A. Parelius, Jens Petter Bull, Lars Erik Lundgaard og Bjørn Sørensen

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring