Handverkerklagenemnda >

Sak 60/18: Uenighet om størrelsen på fakturaen med påstått for høyt tidsforbruk samt anførsel om at timeoverslag ble gitt.

Saken gjelder i realiteten uenighet om det ble gitt en form for bindende opplysning om det tidsforbruket som ville gå med til utførelse av et elektrikeroppdrag. Nemnda går gjennom reglene for bevisføringsplikt (bevisbyrde) ved uenighet om pris/oppgitt tidsforbruk er gitt forut for et oppdrag.

2) Nemndas vurdering av saken:

Klager har hevdet at hun (gjennom sin ektemann som var den som var på oppdragsstedet da innklagedes montør var der første gang) ble forespeilet at oppdraget skulle ta 5-6 timer og at det ble bedt om pris.

Det kan i forbindeles med at et oppdrag blir gitt, oppstå uenighet mellom en håndverker (tjenesteyter) og en forbruker både om det faktisk er avtalt noe om pris og om hvorledes en slik avtale eventuelt er å forstå (fast pris, prisoverslag eller bare en helt uforpliktende prisantydning) I lov om Håndverkertjenester §32,2 ledd er gitt regler om sistnevnte tilfelle. Da er det tjenesteyter som må "godtgjøre" hvorledes det som er sagt eller skrevet om pris skal forstås. Han har altså en viss form for "bevisbyrde". I førstnevnte tilfelle, hvor det altså bestides at overhode noe er sagt om pris og det ikke foreligger tilstrekkelig med bevismomenter til å kunne si at det er avtalt noe om pris, er reglen i norsk rett den at det foreligger en viss bevisføringsplikt for den som hevder at avtale om pris er inngått. I vår sak står det ord mot ord, men det er forbrukeren som hevder at noe er avtalt. Det er slik at for oppdrag av såpass beskjeden art som dette, er det ikke vanlig på forhånd å avtale noe om pris. Det helt normale er at slike oppdrag utføres i henhold til regning til det som kan karakteriseres som "gjengs pris". I vår sak hevder klager at en annen elektriker har uttalt at han ville kunne ha utført oppdraget for ca kr. 8000,-. Dette er imidlertid ikke blitt fulgt opp med noe skriftlig, samtidig som det kan synes som om vedkommende ikke selv har vært på stedet for å foreta noen vurdering. Da blir anførselen for udokumentert til å kunne legges til grunn. Det skal tilføyes at nemnda ikke kan pålegge en innklaget å betale for at en uavhengig utenforstående skal vurdere hva hans arbeid er "verdt". Noe annet er at en slik vurdering ofte vil være svært vanskelig, og i mange tilfelle svært kostbar - ikke minst målt opp mot hva det opprinnelig oppdrag har kostet.

Nemnda vil først bare konstatere at den legger til grunn den beskrivelse av oppdraget som er gitt av innklagede. Dernest vil nemnda bemerke at selv om man skulle legge til grunn at 5-6 timer var sagt, er resultatet det er fakturert for ikke så voldsomt langt unna. Det er ikke notert mer enn 7 montørtimer på jobben. Det skal her tilføyes at også tid til kjøring er å regne som "montørtimer". 2 timers arbeid både med dokumentasjonen og med oppfølgningen i forhold til Hafslund, virker ikke spesielt meget. Timeprisen er det ikke bemerket noe til.

Nemnda vil til slutt nevne at det er vanskelig for nemnda å overprøve spørsmålet om det var behov for en ny sikring eller ikke. Klagen blir derfor etter dette å avvise.

3) Vedtak:

1) Klagen avvises.

2) Begrunnelsen er enstemmig.

 

Nemnda har ved behandlingen bestått av: Annita Magnussen og Jens Petter Bull (Huseirnes Landsforbund), Lars Erik Lundgaard og Joachim Berge-Bang (Nelfo) og Peter Chr. Meyer (Nemndas leder). Det skal opplyses at Berge-Bang var syk under selve møtet, men han hadde fått tilsendt alle dokumentene og ble konsultert under veis i prosessen. Han har også vært involvert i svgjørelsen med begrunnelse. 

 

 

 

 

 

Håndverkerklagenemnda Postboks 5480 Majorstuen, 0305 Oslo.
post@handverkerklagenemnda.no

Personvernerklæring